Đăng ký nhận bài mới qua e-mail:

Sách ôn thi đại học >>> Tìm hiểu thêm

Bài tập về ADN tự giải cho bạn đọc của HẢI Blog's

Sau khi HẢI Blog's đã hướng dẫn giải chi tiết 3 bài tập sinh học về ADN cơ bản. Để có thêm bài tập để các bạn rèn luyện thêm mình đã đăng tải thêm 4 bài tập tương tự để các bạn tham khảo. Các bạn có bài tập hay tương tự có thể gửi về cho mình qua email: quangvanhai@'gmail.com. Xin chân thành cảm ơn. Và sau đây là 4 bài tập để các bạn tự rèn luyện:
Bài 1: Hai gen dài bằng nhau:
- Gen thứ nhất có 3321 liên kết hyđrô và có hiệu số giữa Guanin với một loại nuclêôtit khác bằng 20% số nuclêôtit của gen.
- Gen thứ hai nhiều hơn gen thứ nhất 65 Ađênin.
Xác định:
1. Số lượng từng loại nuclêôtit của gen thứ nhất.
2. Số lượng và tỉ lệ từng loại nuclêôtit của gen thứ hai.

Bài 2: Một đoạn ADN chứa hai gen:
- Gen thứ nhất dài 0,51 μm và có tỉ lệ từng loại nuclêôtit trên mạch đơn thứ nhất như sau:
A : T : G : X = 1 : 2 : 3 : 4
- Gen thứ hai dài bằng phân nửa chiều dài của gen thứ nhất và có số lượng nuclêôtit từng loại trên mạch đơn thứ hai là: A = T/2 = G/3 = X/4
Xác định:
1. Số lượng và tỉ lệ từng loại nuclêôtit trên mỗi mạch đơn của mỗi gen.
2. Số lượng và tỉ lệ từng loại nuclêôtit của đoạn ADN
3. Số liên kết hyđrô và số liên kết hóa trị của đoạn ADN

Bài 3: Trên mạch thứ nhất của gen có tổng số ađênin với timin bằng 60% số nuclêôtit của mạch. Trên mạch thứ hai của gen có hiệu số giữa xitôzin với guanin bằng 10%, tích số giữa ađênin với timin bằng 5% số nuclêôtit của mạch (với ađênin nhiều hơn timin).
1. Xác định tỉ lệ % từng loại nuclêôtit trên mỗi mạch đơn và của cả gen.
2. Nếu gen trên 3598 liên kết hóa trị. Gen tự sao bốn lần. Xác định:
a. Số lượng từng loại nuclêôtit môi trường cung cấp cho gen tự sao.
b. Số liên kết hyđrô chứa trong các gen con được tạo ra.

Bài 4: Trên một mạch của gen có từng loại nuclêôtit như sau: A = 15%, T = 20%, G = 30%, X = 420 nuclêôtit. Gen nhân đôi một số đợt và đã nhận của môi trường 2940 Timin
1. Tính số lượng từng loại nuclêôtit trên mỗi mạch gen và của cá gen.
2. Tính số lượng từng loại nuclêôtit môi trường cung cấp cho gen nhân đôi.
3. Tất cả các gen con tạo ra đều sao mã một lần bằng nhau và trong các phân tử ARN tạo ra, chứa 13440 xitôzin. Xác định số lượng từng loại ribônuclêôtit của mỗi phân tử ARN và số lượng từng loại ribônuclêôtit môi trường cung cấp cho sao mã.
Nếu các bạn chưa giải được 4 bài trên thì tham thảo thêm 3 bài tập về ADN tương tự mà mình đã hướng dẫn giải chi tiết: 
Nếu có gì cần trao đổi thêm hãy hỏi ngay ở phần Hỏi đáp nhé.

3 phản hồi "Bài tập về ADN tự giải cho bạn đọc của HẢI Blog's"

Bạn bè