Nhận bài mới qua e-mail hướng dẫn

Giải nhanh bài tập di truyền HAY và KHÓ trích từ câu 120 đề minh họa lần 3 - 2017

Câu hỏi quy luật di truyền tổng hợp có kết hợp với di truyền quần thể được đề cập trong đề minh họa 2017. Câu này có tính phân loại cao với ...

Bạn bè