Đăng ký nhận bài mới qua e-mail:

Sách ôn thi đại học >>> Tìm hiểu thêm

Phương pháp giải nhanh bài toán tương tác cộng gộp thường xuất hiện trong đề thi

Dạng bài tập tương tác cộng gộp về chều cao thân đã từng xuất hiện trong đề thi THPT Quốc Gia, sau đó có nhiều biến thể của dạng này như tính số alen trội lặn ở thế hệ con,... Trong đề thi thử môn sinh học năm 2019 của Sở Giáo Dục và Đào Tạo Quảng Nam có câu như sau:

Ở một loài thực vật, có 4 cặp gen Aa, Bb , Dd, Ee phân li độc 1ập, tác động qua 1ại với nhau theo kiểu cộng gộp để hình thành chiều cao cây. Cho rằng cứ mỗi gen trội 1àm cho cây cao thêm 5 cm. Lai cây thấp nhất với cây cao nhất (có chiều cao 320cm) thu được cây 1ai F1. Cho cây 1ai F1 giao phấn với cây có kiểu gen AaBBDdee. Hãy cho biết cây có chiều cao 300cm ở F2 chiếm tỉ 1ệ bao nhiêu?
A. 5/16.
B. 15/16.
C. 3/32.
D. 1/16.
Trích câu 110 - mã đề 006 - đề thi thử 2019 - Quảng Nam
Trước khi bắt tay vào giải chi tiết bài toán sinh học ở trên, các bạn cần xem lại lý thuyết về tương tác cộng gộp cũng như công thức giải nhanh bài tập tương tác cộng gộp để áp dụng giải nhanh bài tập này.

Đề đã cho 4 cặp gen Aa, Bb, Dd và Ee phân li độc lập và có tương tác cộng gộp. Với sự có mặt của mỗi alen trội (A, B, D, E) làm chiều cao tăng thêm 5cm. Cũng theo đề thì câu cao nhất (cây có nhiều alen trội nhất) sẽ có kiểu gen AABBDDEE và có chiều cao tương ứng 320cm; Như vậy cây thấp nhấp sẽ có kiểu gen aabbddee và sẽ có chiều cao tương ứng = 320 - 5x6 = 280cm.

Cũng theo đề, đem cây cao nhất (AABBDDEE) lai với cây thấp nhất (aabbddee) sẽ thu được con lai F1 có kiểu gen AaBbDdEe (có chiều cao 300cm). Lây cây F1 này (AaBbDdEe) lai với cây có kiểu gen AaBBDdee.

Ta có thể viết gọn lại phep lai của bài toán như sau: AaBbDdEe xAaBBDdee. 

Thu được số cây có chiều cao 300cm (4 alen trội)  ở đời con F2 = $\frac{\mathop{C}_{6}^{4-1}}{{{2}^{6}}}$ = 5/16.

3 phản hồi "Phương pháp giải nhanh bài toán tương tác cộng gộp thường xuất hiện trong đề thi"

  1. Trả lời
    1. Số cặp gen dị hợp tử áp dụng trong công thức cho dạng bài tập này = số cặp gen di hợp của bố + số kiểu gen dị hợp của mẹ = 4 + 2 = 6.

      Xóa

Bạn bè