Đăng ký nhận bài mới qua e-mail:

Sách ôn thi đại học >>> Tìm hiểu thêm

Giải chi tiết câu 119 - Đề tham khảo 2019: Cấu trúc di truyền quần thể tự thụ phấn

Câu 119 trong đề tham khảo 2019 là câu bài tập về quần thể tự thụ phấn (tự phối). Cụ thể nội dung câu hỏi và bài hướng dẫn giải tham khảo bên dưới
Câu 119: Một quần thể thực vật tự thụ phấn, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng. Thế hệ xuất phát (P) có 20% số cây hoa trắng. Ở F3, số cây hoa trắng chiếm 25%. Cho rằng quần thể không chịu tác động của các nhân tố tiến hóa khác. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Tần số kiểu gen ở thế hệ P là 24/35 AA : 4/35 Aa : 7/35 aa.
II. Tần số alen A ở thế hệ P là 9/35.
III. Tỉ lệ kiểu hình ở F1 là 27 cây hoa đỏ : 8 cây hoa trắng.
IV. Hiệu số giữa tỉ lệ cây hoa đỏ có kiểu gen đồng hợp tử với tỉ lệ cây hoa trắng giảm dần qua các thế hệ.
A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Hướng dẫn giải
* Theo đề:
- Quy ước gen như sau:
+ A-: hoa đỏ
+ aa: hoa trắng
- Thành phần kiểu gen ở thế hệ xuất phát (P) = d(AA) : h(Aa) : 0,2aa.
- Thành phần kiểu gen ở thế hệ tự thụ thứ 3 (F3) = d3(AA) : h3(Aa) : 0,25aa.
* Quần thể tự thụ qua 3 thế hệ:
- Suy ra: r3 = 0,25 = $r+\frac{h\left[ 1-{{\left( \frac{1}{2} \right)}^{3}} \right]}{2}$=$0,2+\frac{h\left[ 1-{{\left( \frac{1}{2} \right)}^{3}} \right]}{2}$ => h = 4/35.
- Vậy cấu trúc di truyền của P = 24/35AA : 4/35Aa : 7/35aa (chuyển về phân số).
- Tần số alen p(A) = 26/35; tần số alen q(a) = 9/35.
- Tỉ lệ kiểu hình hoa trắng (aa) ở F1 = 7/35 + 1/4×4/35 = 0/38
=> Tỉ lệ kiểu hình ở F1 = 27/35 A- : 8/35aa.

Từ các nội dung trên ta thấy chỉ có ý I và III đúng. Sau khi xem bài giải nếu bạn cần hỗ trợ thêm vui lòng để lại phản hồi bên dưới bài tập di truyền quần thể tự thụ phấn

Xem thêm:

Chưa có phản hồi "Giải chi tiết câu 119 - Đề tham khảo 2019: Cấu trúc di truyền quần thể tự thụ phấn"

Đăng nhận xét

Bạn bè