Bộ tài liệu Tiếp Cận Ki Thi THPT Quốc Gia 2018 môn SINH HỌC là bộ tài liệu duy nhất có hệ thống trắc nghiệm online kèm theo và được hỗ trợ cho đến ngày thi...tìm hiểu thêm

Tìm số kiểu gen dị hợp tối đa

Đề bài:
Ở quần thể của một loài lưỡng bội, xét gen A nằm trên NST thường có 4 alen. Trong điều kiện không có đột biến, trong quần thể sẽ có tối đa số loại kiểu gen dị hợp về gen A là:
A. 4 kiểu gen.
B. 10 kiểu gen.
C. 6 kiểu gen.
D. 8 kiểu gen.
Hướng dẫn

Cách 1: Giả sử gen A nói trên có 4 alen là: a1, a2, a3 và a4 sẽ có 10 kiểu gen cụ thể như sau:
  • 4 kiểu gen đồng hợp: a1a1, a2a2, a3a3, a4a4.
  • 6 kiểu gen dị hợp: a1a2, a1a3, a1a4, a2a3, a2a4, a3a4.
Vậy số kiểu gen dị hợp tối đa trong quần thể trên là 6 kiểu gen.

Cách 2: Áp dụng công thức tính nhanh đối với một gen có n alen:
Công thức tính số kiểu gen dị hợp của 1 gen có n alen
  • Số kiểu gen đồng hợp là $C^1_n$ = n.
  • Số kiểu gen di hợp là: $C^2_n$ = n(n-1)/2
Vậy một gen có 4 alen sẽ có số kiểu gen dị hợp tối đa là: 4(4-1)/2 = 6 kiểu gen.


Chưa có phản hồi "Tìm số kiểu gen dị hợp tối đa"

Post a Comment

...

Bạn bè