Đăng ký nhận bài mới qua e-mail:

Tìm số kiểu gen dị hợp tối đa

Đề bài:
Ở quần thể của một loài lưỡng bội, xét gen A nằm trên NST thường có 4 alen. Trong điều kiện không có đột biến, trong quần thể sẽ có tối đa số loại kiểu gen dị hợp về gen A là:
A. 4 kiểu gen.
B. 10 kiểu gen.
C. 6 kiểu gen.
D. 8 kiểu gen.
Hướng dẫn

Cách 1: Giả sử gen A nói trên có 4 alen là: a1, a2, a3 và a4 sẽ có 10 kiểu gen cụ thể như sau:
  • 4 kiểu gen đồng hợp: a1a1, a2a2, a3a3, a4a4.
  • 6 kiểu gen dị hợp: a1a2, a1a3, a1a4, a2a3, a2a4, a3a4.
Vậy số kiểu gen dị hợp tối đa trong quần thể trên là 6 kiểu gen.

Cách 2: Áp dụng công thức tính nhanh đối với một gen có n alen:
Công thức tính số kiểu gen dị hợp của 1 gen có n alen
  • Số kiểu gen đồng hợp là $C^1_n$ = n.
  • Số kiểu gen di hợp là: $C^2_n$ = n(n-1)/2
Vậy một gen có 4 alen sẽ có số kiểu gen dị hợp tối đa là: 4(4-1)/2 = 6 kiểu gen.


Chưa có phản hồi "Tìm số kiểu gen dị hợp tối đa"

Đăng nhận xét

 Hot: Sách luyện thi THPT Quốc Gia 2019

Bạn bè