Đăng ký nhận bài mới qua e-mail:

Sách ôn thi đại học >>> Tìm hiểu thêm

Giải chi tiết câu 108 đề thi THPT Quốc Gia sinh học 2019 (mã 218)

Câu 108- mã đề 218 trong đề thi THPT môn sinh học là câu hỏi tích hợp giữa cách xác định tỉ lệ giao tử cho thể tứ bội (4n) và lưỡng bội. Cụ thể như sau:
Một loài thực vật, tiến hành phép lai P: AAbb × aaBB, thu được các hợp tử lưỡng bội. Xử lí các hợp tử này bằng cônsixin để tạo hợp tử tứ bội. Biết rằng hiệu quả gây tứ bối là 36%; các hợp tử đều phát triển thành các cây $F_1$; các cây $F_1$ đều giảm phân tạo giao tử, các cây tứ bội chỉ tạo giao tử lưỡng bội. Theo lí thuyết, giao tử có 2 alen trội của $F_1$ chiếm tỉ lệ
A. 32%.
B. 34%.
C. 22%.
D. 40%.
Hướng dẫn phân tích và giải
* Phép lai P: AAbb × aaBB, sẽ thu được $F_1$;: 100%AaBb. Dùng cônsixin để gây đột biến tứ bội các hợp tử $F_1$ (với hiệu quả 36%)
Suy ra: Hợp tử AaBb → cây $F_1$;: 0,36 AAaaBBbb (tứ bội) : 0,64AaBb.
- 0,36 AAaaBBbb giảm phân → giao tử: 0,36 [(1/6AA : 4/6Aa :1/6aa)(1/6BB : 4/6Bb :1/6bb)]. (xem cách viết giao tử của thể tứ bội)
- 0,64AaBb giảm phân → giao tử: 0,64[(1/2A : 1/2a)(1/2B:1/2b)].

* Vậy số giao tử $F_1$; có 2 alen trội = 0,36(1/36AAbb + 16/36aaBB + 1/36AaBb) + 0,64(1/4AB) = 0,36×18/36 + 0,64×1/4 = 0,18 + 0,16 = 0,34 (34%).

Lưu ý: Nếu mới làm quan thì các em nên viết chi tiết từng bước, sau đó đọc lại đề kết hợp với tư duy toán học để tính kết quả nhanh (bỏ qua một số bước trung gian).

Xem thêm:

Chưa có phản hồi "Giải chi tiết câu 108 đề thi THPT Quốc Gia sinh học 2019 (mã 218)"

Đăng nhận xét

Bạn bè