Đăng ký nhận bài mới qua e-mail:

Sách ôn thi đại học >>> Tìm hiểu thêm

3 gen không alen tương tác bổ sung đã xuất hiện trong đề thi THPT Quốc Gia 2019


Câu 119 - mã 218 của đề thi THPT Quốc Gia 2019 là câu hỏi liên quan đến tương tác bổ sung của 3 gen không alen. Cụ thể đề bài như sau:
Cho cây hoa đỏ (P) có kiểu gen AaBbDd tự thụ phấn, thu được F1 có tỉ lệ 27 cây hoa đỏ : 37 cây hoa trắng. Theo lí thuyết, trong tổng số cây F1, số cây hoa trắng đồng hợp 2 cặp gen chiếm tỉ lệ:
A. 3/16.
B. 12/37.
C. 9/32.
D. 18/37.
Hướng dẫn phân tích và giải

* Xác định quy luật di truyền và quy ước kiểu gen, kiểu hình

Cây P (AaBbDd) tự thụ phấn, thu được F1 có tỉ lệ 27 cây hoa đỏ : 37 cây hoa trắng → các gen A, B và D cùng tương tác để quy định tính trạng màu sắc hoa. Cụ thể trường hợp nay là tương tác bổ trợ, cơ thể mang cả 3 alen trội (A, B và D) thì cho cây hoa màu đỏ; còn lại cho cây hoa màu trắng. Cụ thể như sau:
- Kiểu gen: A-B-D-: cho cây hoa đỏ (27 = 3×3×3).
- Kiểu gen còn lại sẽ cho cây hoa trắng.

Nếu bạn vẫn chưa hình dung thì vui lòng quy lại đọc kỹ bài tương tác bổ sung. Chỉ khác là ở bài tập này là 3 gen cùng tương tác để quy định 1 tính trạng thay vì 2 gen như bài trong sách giáo khoa.

* Số cây hoa trắng đồng hợp 2 cặp gen ở F1

+ Cây hoa trắng (buộc phải có 1 cặp gen đồng hợp lặn: hoặc aa hoặc bb hoặc dd) (1)
+ Cây hóa trắng đồng hợp 2 cặp gen (tức là trong 3 cặp gen thì có 1 cặp dị hợp và 2 cặp đồng hợp (2)
Từ (1)(2) suy ra sẽ có 3 trường hợp:
+ TH1: Gen A dị hợp (Aa) sẽ có 3 kiểu gen: AaBBdd, AabbDD và Aabbdd.
+ TH2: tương tự có 3 kiểu gen (các bạn tự viết nhé)
+ TH3: tương tự có 3 kiểu gen (các bạn tự viết nhé)
Với mỗi kiểu gen đều có tỉ lệ = Dị ×Đồng×Đồng = 1/2×1/4×1/4 = 1/32.
Vậy tổng số cây hoa trắng đồng hợp 2 cặp gen có tỉ lệ = 1/32×3×3= 9/32.

Bạn cũng có thể chia trường hợp theo cách lập luận khách như có 3 trường hợp tương ứng với đồng hợp lặn của mỗi cặp gen (hoặc aa hoặc bb hoặc dd). Và tính ra cũng cho kết quả tương tự.

Chưa có phản hồi "3 gen không alen tương tác bổ sung đã xuất hiện trong đề thi THPT Quốc Gia 2019"

Đăng nhận xét

Bạn bè