Đăng ký nhận bài mới qua e-mail:

Sách ôn thi đại học >>> Tìm hiểu thêm

Để hiển thị công thức toán trong blogspot và wordpress thật đẹp

Nếu như đề hiển thị công thức toán trong MS Word thì chúng ta dùng công cụ hỗ trợ phổ biến là mathtype, tuy nhiên trên trình duyệt website thì cần phải cài thêm công cụ (plugin hay module) để hỗ trợ thì mới hiển thị công thức toán. Với mỗi mã nguồn khác nhau sẽ có những cách khác nhau để làm việc này. Trong phạm vi bài này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt hiển thị công thức toán ở 2 mã nguồn phổ biến đó là blogspot và wordpress (wordpress.org) với mathJax. Các bạn xem và cài đặt vào tương ứng với mã nguồn của mình nhé

1. Cách cài mathjax cho blogspot.

Trang này mình đã cài phần hiển thị công thức toán với mathjax, để thêm ví dụ thì các bạn xem ví dụ như mình viết $2^3=8$.
Để hiển thị được như vậy các bạn chỉ cần chèn đoạn mã (code) sau vào trước thẻ </head> của template blogspot.
<script type="text/javascript" src="http://cdn.mathjax.org/mathjax/latest/MathJax.js">
MathJax.Hub.Config({
extensions: ["tex2jax.js","TeX/AMSmath.js","TeX/AMSsymbols.js"],
jax: ["input/TeX", "output/HTML-CSS"],
tex2jax: {
inlineMath: [ ['$','$'], ["\\(","\\)"] ],
displayMath: [ ['$$','$$'], ["\\[","\\]"] ],
},
"HTML-CSS": { availableFonts: ["TeX"] }
});
</script>

2. Cách cài MathJax cho Wordpress.

Đối với mã nguồn Wordpress thì các bạn chỉ cần cài đặt và kích hoạt plugin có tên là Simple MathJax.

Sau khi cài đặt các bạn kiểm tra ở phần bài viết, trang và bình luận để thưởng thức thành quả nhé. Nếu cần trợ giúp vui lòng để lại phản hồi bên dưới!

2 phản hồi " Để hiển thị công thức toán trong blogspot và wordpress thật đẹp"

Bạn bè