Đăng ký nhận bài mới qua e-mail:

Sách ôn thi đại học >>> Tìm hiểu thêm

Xác định số lần nguyên phân của mỗi tế bào

Để làm quen với dạng bài tập xác đinh số lần gnuyên phân của mỗi tế bào trong nhóm. Ví dụ cụ thể như sau:
Ba tế bào A, B và C có tổng số lần nguyên phân là 10 và đã tạo ra 36 tế bào con. Biết số lần nguyên phân của tế bào B gấp đôi số lần nguyên phân của tế bào A. Tìm số lần nguyên phân và số tế bào con được tạo ra từ mỗi tế bào A, B và C?
Để giải bài tập trên ta cần vận dụng công thức tính số tế bào con tạo thành từ một hay một số tế bào qua k lần phân bào nguyên nghiễm (nguyên phân) và bằng tư duy toán học để giải bài tập sinh học trên.

Gọi: $x_1, x_2, x_3$ lần lược là số lần nguyên phân của tế bào A, B, C. 
Theo đề:  
- $x_1 + x_2 + x_3 = 10$.
- $x_2 = 2x_1$
=> $x_3 = 10 - x_1 - x_2 = 10 - x_1 - 2x_1 = 10 - 3x_1$

Một tế bào qua $k$ lần nhân đôi liên tiếp sẽ tạo ra $2^k$ tế bào con. 
=> Tổng số tế bào con được tạo ra từ 3 tế bào A, B, C là $ S = 2^{x_1}+2^{2x_1} + 2^{10-3x_1} = 36$.

Đây là phương trình hai ẩn, để giải nhanh chúng ta chỉ cần lập bảng như sau:
Kết quả phù hợp là $x_1 = 2$, $x_2 = x_3 = 4$.

Số tế bào con được tạo ra từ:
- Tế bào A = $2^2$ = 4.
- Tế bào B = tế bào C =  $2^4$ = 16

Chưa có phản hồi "Xác định số lần nguyên phân của mỗi tế bào"

Đăng nhận xét

Bạn bè