Đăng ký nhận bài mới qua e-mail:

Sách ôn thi đại học >>> Tìm hiểu thêm

Giải nhanh dạng bài tập Quy luật di truyền tổng hợp Hay và Khó

Trong đề thi minh họa lần 3 năm 2017 có câu bài tập câu 112 như sau:

Một loài côn trùng, alen A quy định thân xám trội hoàn toàn so với alen a quy định thân đen; alen B quy định cánh dài trội hoàn toàn so với alen b quy định cánh cụt; alen D quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với alen d quy định mắt trắng. Phép lai P: ♂$\frac{Ab}{aB}X^DY$×♀$\frac{aB}{ab}X^DX^d$, tạo ra F1. Biết rằng không xảy ra đột biến và không có hoán vị gen. Theo lí thuyết, số cá thể cái thân đen, cánh dài, mắt đỏ ở F1 chiếm tỉ lệ
 A. 25%.
 B. 45%.
 C. 20%.
 D. 2,5%.
 Bài này thực ra không khó, nhưng học sinh dễ đọc sót đề nên có thể các em tính cá thể thân đen, cánh dành và mắt đỏ ở F1. Bài này để đơn giản các em tách phép lai 3 cặp gen (tương ứng với 3 cặp tính trạng) thành 2 phép lai độc lập và tính kiểu hình cần tìm ở F1 như sau:

  • PL1: $\frac{Ab}{aB}$×$\frac{aB}{ab}$ ⇒ kiểu hình thân đen, cánh dài (aa, B-) thu được ở F1 = 1/4(aB/ab) + 1/4 aB/ab = 1/2
  • PL2: ♂$X^DY$×♀$X^DX^d$ ⇒ kiểu hình cái mắt đỏ ($X^DX^-$) thu được ở F1 = 1/4($X^DX^D$) + 1/4($X^DX^d$) = 1/2
Vậy, số cá thể ở F1 có kiểu hình cái thân đen, cánh dài, mắt đỏ chiếm tỉ lệ = 1/2×1/2 = 1/4 = 25%
Để giải nhanh được dạng bài tập sinh học này các em không những nắm vững quy luật di truyền phân li, phân li độc lập và liên kết gen mà cần phải vững cả quy tắc cộng và nhân trong xác suất thống kê để giải nhanh bài tập quy luật di truyền. 

Tóm lại: Câu bài tập này không khó nhưng cũng rất dễ nhầm. Nếu các em có học lực khá mà để nhầm những câu như thế này thì thật là ...


Chưa có phản hồi "Giải nhanh dạng bài tập Quy luật di truyền tổng hợp Hay và Khó"

Đăng nhận xét

Bạn bè