Đăng ký nhận bài mới qua e-mail:

Sách ôn thi đại học >>> Tìm hiểu thêm

Đề thi Chọn HSG lớp 12 tỉnh Bến tre - năm học 2016-2017

Câu 1 (3 điểm)
Hãy cho biết các thiết bị, hoá chất, mẫu vật để làm thí nghiệm quan sát tế bào thực vật dưới kính hiển vi. Trình bày cách tiến hành thí nghiệm co nguyên sinh và phản co nguyên sinh.
Câu 2 (3 điểm)
Ở cà chua, gen A quy định quả đỏ là trội hoàn toàn, gen a quy định quả vàng là lặn; gen B quy định quả tròn là trội hoàn toàn, gen b quy định quả bầu dục là lặn.
1) Cho lai 2 cây cà chua tứ bội AAaa với nhau thu được F1. Chọn các cây từ F1 cho giao phấn thu được đời F2 có tỷ lệ phân ly: Trường hợp 1: 3 quả đỏ : 1 quả vàng; trường hợp 2: 11 quả đỏ : 1 quả vàng. Biện luận và viết sơ đồ lai từ F1 đến F2 cho từng trường hợp.
2) Cho cà chua thuần chủng quả đỏ, tròn lai với cà chua thuần chủng quả vàng, bầu dục thu được F1 toàn quả đỏ, tròn. Cho cà chua F1 lai phân tích thu được Fa phân ly tỷ lệ 5 đỏ, tròn: 1 vàng, tròn: 5 đỏ, bầu dục: 1 vàng, bầu dục. Giải thích và viết sơ đồ lai từ P đến Fa .
Biết rằng các gen phân ly độc lập, các gen qui định hình dạng quả nằm trên cặp nhiễm sắc thể 2n, các cây đều có độ hữu thụ ngang nhau.
Câu 3 (3 điểm)
1) Gen D có 6102 liên kết hiđrô và trên mạch thứ nhất của gen có X = A + T, mạch thứ hai có X = 2A = 4T. Gen D bị đột biến điểm thành gen d, gen d ít hơn gen D 3 liên kết hiđrô. Khi cặp gen Dd nhân đôi liên tiếp 3 đợt, môi trường nội bào cung cấp số nuclêôtit mỗi loại là bao nhiêu?
2) Trong một ống nghiệm, có tỉ lệ 4 loại nuclêôtit A, U, G, X với tỉ lệ lần lượt là A : U : G : X = 2 : 1 : 3 : 2. Từ 4 loại nuclêôtit này người ta đã tổng hợp nên một phân tử ARN nhân tạo. Theo lí thuyết, trên phân tử ARN nhân tạo này, xác suất xuất hiện bộ ba kết thúc là bao nhiêu ?
Câu 4 (3 điểm)
Một cơ thể lưỡng bội 2n, có kiểu gen AaBbDd. Nếu trong quá trình giảm phân, có 20% số tế bào đã bị rối loạn phân li của cặp nhiễm sắc thể mang cặp gen Bb ở giảm phân I, giảm phân II diễn ra bình thường, các cặp nhiễm sắc thể khác phân li bình thường. Trong các giao tử được sinh ra, lấy ngẫu nhiên 2 giao tử thì xác suất để thu được 1 giao tử mang gen AbD là bao nhiêu?
Câu 5 (4 điểm)
Ở một loài thực vật, lai hai cây bố mẹ khác nhau về 2 cặp tính trạng tương phản thuần chủng, thu được F1 100% quả đỏ, tròn. Cho giao phấn giữa các cây F1, thu được F2 phân li có tỉ lệ 0,5016 quả đỏ, tròn: 0,2484 quả đỏ, bầu dục: 0,2484 quả vàng, tròn: 0,0016 quả vàng, bầu dục. Tiếp tục cho hai cây F2 giao phấn với nhau, thu được F3 phân li theo tỉ lệ 1 quả đỏ, tròn: 1 quả đỏ, bầu dục: 1 quả vàng, tròn: 1 quả vàng, bầu dục.
Hãy xác định kiểu gen của P và hai cây F2 được dùng để giao phấn. Biết rằng, mỗi gen quy định một tính trạng, tính trạng trội là trội hoàn toàn.
Câu 6 (4 điểm)
Ở một loài thực vật, có ba kiểu hình cánh hoa khác nhau: Cánh hoa trắng chấm đỏ (TĐ), cánh hoa đỏ sẫm (ĐS) và cánh hoa đỏ nhạt (ĐN). Có hai dòng thuần TĐ khác nhau (kí hiệu là TĐ1 và TĐ2) khi tiến hành đem lai với hai dòng thuần ĐS và ĐN thu được kết quả như sau:
Xác định quy luật di truyền chi phối kiểu hình cánh hoa ở loài thực vật trên. Hãy cho biết kiểu gen của các cây bố, mẹ (P) được đem lai ở các phép lai trên.

Chưa có phản hồi "Đề thi Chọn HSG lớp 12 tỉnh Bến tre - năm học 2016-2017"

Đăng nhận xét

Bạn bè