Đăng ký nhận bài mới qua e-mail:

Sách ôn thi đại học >>> Tìm hiểu thêm

Pha sáng của quang hợp

Quá trình quang hợp ở các nhóm thực vật (C3, C4 và CAM) đều có 2 pha là pha sáng và pha tối. Điểm khác nhau trong quang hợp ở các nhóm thực vật chủ yếu ở pha tối. 
Pha sáng của quang hợp diễn ra trên màng Tilacôit của lục lạp, nó thực ra là quá trình chuyển năng lượng ánh sáng đã lược diệp lục hấp thụ thành năng lượng hóa học trong ATP và NADPH cụ thể như sau:
  • Hấp thu năng lượng ánh sáng: DL $\rightarrow $ DL*
  • Quang phân li nước: $ 2H_2O \rightarrow 4H^+ + 4e^- + O_2$
  • Photphorin hóa tạo ATP:  3ADP + 3Pi $\rightarrow $ 3ATP
  • Tổng hợp NADPH: $2NADPH + 4H^+ + 4e^- \rightarrow  2NADPH$

ATP và NADPH được tạo ra ở pha sáng sẽ tiếp tục tham gia vào pha tối để tổng hợp nên $C_6H_{12}O_6$. Tuy nhiên để tạo được 1 phân tử $C_6H_{12}O_6$ thì cần 18ATP và 12NADPH từ pha sáng. Vậy phương trình tổng quát của pha sáng:
$12H_2O + 18ADP + 18Pi + 12NADP^+ \rightarrow 18ATP + 12NADPH + 6O_2$

Chưa có phản hồi "Pha sáng của quang hợp"

Đăng nhận xét

Bạn bè