Đăng ký nhận bài mới qua e-mail:

Sách ôn thi đại học >>> Tìm hiểu thêm

Tính số kiểu gen và kiểu hình ở đời con của phép lai 3 cặp tính trạng phân li độc lập

Giúp các em hiểu thêm về cách tính nhanh số kiểu gen và kiểu hình ở đời con mà không cần phải viết sơ đồ lai. Đây là bài tập về quy luật di truyền phân li độc lập căn bản, dạng bài tập sinh này trong sách bài tập sinh cũng có đề cập nhiều. Tuy nhiên có nhiều en gửi thư về hỏi, nhưng mình không có thời gian để trả lời cho từng bạn. Mình viết hướng dẫn giải chi tiết để các bạn tham khảo.
Đề bài:
Phép lai giữa 2 cá thể có kiểu gen AaBbDd x aaBBDd với các gen trội là trội hoàn toàn, mỗi cặp gen quy định một cặp tính trang sẽ có:
A. 4 kiểu hình : 8 kiểu gen
B. 8 kiểu hình : 27 kiểu gen
C. 6 kiểu hình : 4 kiểu gen
D. 4 kiểu hình : 12 kiểu gen
Hướng dẫn:
Đây là 1 phép lai gồm 3 cặp tính trạng phân li độc lập. Vì vậy ta sẽ tách thành 3 phép lai 1 cặp tính trạng:
  1. Aa x aa
  2. Bb x BB
  3. Dd x Dd
Tương ứng với mối phép lai sẽ có số loại kiểu gen và kiểu hình ở đời con như sau:
  1. Aa x aa => cho 2 kiểu gen(Aa, aa) và 2 kiểu hình (Trội: A- và lặn aa). 
  2. Bb x BB => cho 2 kiểu gen (BB, Bb) và 1 kiểu hình (Trội: B-). 
  3. Dd x Dd  => cho 3 kiểu gen (AA, Aa, aa) và 2 kiểu hình (Trội D-, lặn dd).
Để tính số kiểu gen và kiểu hình chung của cả 3 cặp tính trạng trên chúng ta chỉ cần lấy tích của chúng (nhân chúng lại với nhau), cụ thể:
  • Số kiểu gen = 2.2.3 = 12 kiểu gen.
  • Số kiểu hình = 2.1.2 = 4 kiểu hình.
Qua bài này các bạn có thể sử dụng phương pháp trên để tính các bài tương tự về dạng toán sinh về TÍNH SỐ KIỂU GEN, KIỂU HÌNH Ở ĐỜI CON.

1 phản hồi "Tính số kiểu gen và kiểu hình ở đời con của phép lai 3 cặp tính trạng phân li độc lập"

Bạn bè