Đăng ký nhận bài mới qua e-mail:

Sách ôn thi đại học >>> Tìm hiểu thêm

Xác định số bộ ba, chiều dài gen khi biết số axitamin

Bài 1: Trong quá trình dịch mã, để tổng hợp 1 chuỗi pôlipeptit cần môi trường cung cấp 249 axitamin.
a. Xác định số nuclêôtit trên gen.
b. Xác định số nuclêôtit trên mARN do gen phiên mã.
c. Xác định số chu kỳ xoắn của gen.
d. Xác định chiều dài gen.
e. Tính số liên kết peptit trên chuỗi pôlipeptit hoàn chỉnh.

Hướng dẫn giải:
a. Theo lý thuyết về quá trình phiên mã và dịch mã ta đã biết: bộ ba kết thúc trên phân tử mARN (UAA hoặc UAG hoặc UGA) không mã hóa cho aa mà chỉ là tín hiệu kết thúc quá trình dịch mã. Vì vậy một gen có 249 aa tương ứng với 249 + 1 = 250 bộ ba trên mARN cũng như trên gen.
Vậy số nucleotit của gen bằng 250 x 3 x 2 =  1500

b. Số nuclêôtit trên mARN được phiên mã từ gen trên:

  • Cách 1: Số nuclêôtit trên mARN bằng N/2 = 1500/2 = 750. 
  • Cách 2: Số nuclêôtit trên mARN bằng số bố ba x 3 = 250 x 3 = 750.
c. Số chu kỳ xoắn của gen: C = N/20 = 1500/20 = 75.
d. Chiều dài của gen: L = N/2 x 3,4 = 2550 ăngstrong.
e. Số liên kết peptit trong chuỗi polipeptit hoàn chỉnh:

Bài 2: Chuỗi pôlipeptit hoàn chỉnh có 248 axitamin.
a. Xác định bộ ba trên mARN
b. Xác định số nuclêôtit trên mARN do gen phiên mã.
c. Xác định chiều dài gen.
d. Số liên kết peptit trong chuỗi pôlipeptit = N/6 - 3 = 247.

Hướng dẫn giải:
a. Xác định bộ ba trên mARN:
Trong quá trình phiên mã thì:
  • Bộ mã kết thúc không tham gia mã hóa aa.
  • Bô ba mở đầu mã hóa cho aa mở đầu nhưng sau khi phiên mã hoàn tất thì aa mở đầu tách khỏi chuỗi polipeptit.
Vậy số aa trong polipeptit hoàn chỉnh bằng số bộ ba trong mARN (hay gen) - 2 
=> Số bộ ba trong mARN = số aa trong polipeptit hoàn chỉnh + 2 = 248 + 2 =  250.

b. Số nuclêôtit trên mARN do gen phiên mã = số bộ ba trên mARN x 3 = 250 x 3 =750
c. Chiều dài của gen = chiều dài của mARN = N/2 x 3,4 = rN x 3,4 = 750x3,4 = 2550 ăngstrong.
d. Số liên kết peptit được hình thành để tạo ra chuỗi pôlipeptit = 248.
  • Số aa tham gia tổng hợp polipeptit = số bộ trên mARN - 1.
  • Các aa liên kết với nhau bằng liên kết peptit, vậy cứ 2 aa sẽ có 1 liên kết; 3 aa sẽ có 2 liên kết và 4 aa sẽ có 3 liên kết,..., và n aa sẽ có n - 1 liên kết..
Vậy số liên kết peptit được hình thành trong quá trình tổng hợp polipeptit trên là: 249 - 1 = 248 liên kết.

1 phản hồi "Xác định số bộ ba, chiều dài gen khi biết số axitamin"

Bạn bè