Đăng ký nhận bài mới qua e-mail:

Sách ôn thi đại học >>> Tìm hiểu thêm

Gải chi tiết câu 37, mã đề 169 - Đề thi đại học môn sinh năm 2014

Một quần thể động vật, ở thế hệ xuất phát (P) có thành phần kiểu gen ở giới cái0,1AA : 0,2Aa : 0,7aa; ở giới đực0,36AA : 0,48Aa : 0,16aa. Biết rằng quần thể không chịu tác động của các nhân tố tiến hóa. Sau một thế hệ ngẫu phối thì thế hệ $F_1$
A. có kiểu gen đồng hợp tử lặn chiếm tỉ lệ 28%.
B. có kiểu gen dị hợp tử chiếm tỉ lệ 56%.
C. đạt trạng thái cân bằng di truyền.
D. có kiểu gen đồng hợp tử trội chiếm tỉ lệ 16%.
Hướng dẫn giải:
  • Giới cái có thành phần kiểu gen (0,1AA : 0,2Aa : 0,7aa) giảm phân cho ra 2 loại giao tử là Aa có tỉ lệ lần lượt là p(A) = 0,1 + 0,2/2 = 0,2; q(a) = 0,7 + 0,2/2 = 0,8
  • Giới đực có thành phần kiểu gen (0,36AA : 0,48Aa : 0,16aa) giảm phân cho ra 2 loại giao tử là Aa có tỉ lệ lần lượt là p(A) = 0,36 + 0,48/2 = 0,6; q(a) = 0,16 + 0,48/2 = 0,4.
Quần thể trên ngẫu phối 1 thế hệ:
 Vậy hế hệ $F_1$ sẽ có thành phần kiểu gen là: 0,12AA : (0,48 + 0,08)Aa : 0,32aa.
Các bạn tự đối chiếu và so sánh để chọn đáp án!


Chưa có phản hồi "Gải chi tiết câu 37, mã đề 169 - Đề thi đại học môn sinh năm 2014"

Đăng nhận xét

Bạn bè