Đăng ký nhận bài mới qua e-mail:

Giảm ngay 150.000 đồng và miễn phí vận chuyển cho thầy cô và các em học sinh đặt mua 
trong ngày hôm nay (nhận sách mới thanh toán tiền, gửi sách đến mọi miền Tổ Quốc)

Gải chi tiết câu 37, mã đề 169 - Đề thi đại học môn sinh năm 2014

Một quần thể động vật, ở thế hệ xuất phát (P) có thành phần kiểu gen ở giới cái0,1AA : 0,2Aa : 0,7aa; ở giới đực0,36AA : 0,48Aa : 0,16aa. Biết rằng quần thể không chịu tác động của các nhân tố tiến hóa. Sau một thế hệ ngẫu phối thì thế hệ $F_1$
A. có kiểu gen đồng hợp tử lặn chiếm tỉ lệ 28%.
B. có kiểu gen dị hợp tử chiếm tỉ lệ 56%.
C. đạt trạng thái cân bằng di truyền.
D. có kiểu gen đồng hợp tử trội chiếm tỉ lệ 16%.
Hướng dẫn giải:
  • Giới cái có thành phần kiểu gen (0,1AA : 0,2Aa : 0,7aa) giảm phân cho ra 2 loại giao tử là Aa có tỉ lệ lần lượt là p(A) = 0,1 + 0,2/2 = 0,2; q(a) = 0,7 + 0,2/2 = 0,8
  • Giới đực có thành phần kiểu gen (0,36AA : 0,48Aa : 0,16aa) giảm phân cho ra 2 loại giao tử là Aa có tỉ lệ lần lượt là p(A) = 0,36 + 0,48/2 = 0,6; q(a) = 0,16 + 0,48/2 = 0,4.
Quần thể trên ngẫu phối 1 thế hệ:
 Vậy hế hệ $F_1$ sẽ có thành phần kiểu gen là: 0,12AA : (0,48 + 0,08)Aa : 0,32aa.
Các bạn tự đối chiếu và so sánh để chọn đáp án!


Chưa có phản hồi "Gải chi tiết câu 37, mã đề 169 - Đề thi đại học môn sinh năm 2014"

Đăng nhận xét

Bạn bè