Đăng ký nhận bài mới qua e-mail:

Sách ôn thi đại học >>> Tìm hiểu thêm

Tương quan giữa số nuclêôtit, ribônuclêôtit và axít amin

Phương pháp giải

- Mã di truyền là mã bộ ba.
- Mã kết thúc không qui định axit amin nào, gồm các mã: UAA, UAG và UGA.
- Mã mở đầu trên mARN là AUG qui định axit amin mở đầu không tính vào số aa của chuỗi polipeptit hoàn chỉnh.
Gọi $N_a$ là số aa trong phân tử Prôtêin (mỗi phân tử Prôtêin coi như một chuỗi polipeptit).
Tổng số aa môi trường cần cung cấp là: $N_a=\frac{N}{2.3}-1=\frac{rN}{3}-1$
Tổng số axit amin trong Prôtêin hoàn chỉnh là: $N_a=\frac{N}{2.3}-2=\frac{rN}{3}-2$
Tổng số axit amin trong Prôtêin kể cả aa mở đầu là: $N_a=\frac{N}{2.3}-1=\frac{rN}{3}-1$

Bài tập trắc nghiệm áp dụng:

1. Một gen có 1566 nuclêôtit khi tổng hợp 1 chuỗi pôlipeptit cần môi trường cung cấp bao nhiêu aa (kể cả aa mở đầu)?
A. 261
B. 259
C. 521
D. 260
2. Một ribôxôm dịch mã một lần trên mARN dài 3141,6 Å sẽ cần môi trường cung cấp bao nhiêu aa?
A. 306
B. 308
C. 307
D. 615
3. Một gen cấu trúc có khối lượng 770400 đvC khi tổng hợp một phân tử Prôtêin sẽ cần bao nhiều lượt phân tử tARN tiến vào ribôxôm?
A. 429
B. 427
C. 428
D. 426
4. Phân tử mARN trưởng thành chứa 1649 liên kết cộng hóa trị giữa axit và đường. Một chuỗi polipeptit vừa được dịch mã từ mARN trên chứa bao nhiêu aa?
A. 274
B. 273
C. 275
D. 549
5. Một phân tử Prôtêin hoàn chỉnh chứa 362 aa sẽ được tổng hợp từ gen nào dưới đây là hợp lí?
A. Gen cấu trúc có 2178 nuclêôtit.
B. Gen vận hành có khối lượng 655200 đvC.
C. Gen cấu trúc dài 3712,8 Å.
D. Gen khởi động có 1092 cặp nuclêôtit.
6. Một phân tử Prôtêin hoàn chỉnh chứa 228 aa sẽ được tổng hợp từ 1 gen có bao nhiêu chu kì xoắn?
A. 138
B. 69
C. 230
D. 68,4
7. Phân tử mARN trưởng thành dài bằng 2/3 mARN sơ khai, tổng hợp một phân tử Prôtêin hoàn chỉnh chứa 316 aa. Số cặp nuclêôtit trong gen cấu trúc sẽ là:
A. 954
B. 948
C. 1422
D. 1431
8. Gen cấu trúc dài 6487,2 Å, các đoạn intron chứa gấp đôi số cặp nuclêôtit của các đoạn exon. Phân tử Prôtêin hoàn chỉnh có 4 loại aa: his, val, ser, gln tỉ lệ: 1:2:3:4. Khi được dịch mã 5 lượt, các aa nói trên cần cung cấp sẽ lần lượt là:
A. 21, 63, 42, 84
B. 318, 954, 636, 1272
C. 105, 315, 210, 420
D. 105, 210, 315, 420
9. Gen cấu trúc có 1794 nuclêôtit phiên mã 3 lần, mỗi lần phiên mã đều có 7 riboxom dịch mã 2 lần, có bao nhiêu aa liên kết trong các Prôtêin hoàn chỉnh được tổng hợp?
A. 297
B. 12474
C. 6237
D. 12516
10. Một gen có 4356 nuclêôtit sẽ tổng hợp một phân tử Prôtêin hoàn chỉnh có số aa là:
A. 725
B. 1452
C. 724
D. 726

Chưa có phản hồi "Tương quan giữa số nuclêôtit, ribônuclêôtit và axít amin"

Đăng nhận xét

Bạn bè