Đăng ký nhận bài mới qua e-mail:

Sách ôn thi đại học >>> Tìm hiểu thêm

10 câu trắc nghiệm về bài tập cấu trúc ADN và GEN

Câu 1: Trên một mạch của gen có chứa 150 ađênin và 120 timin. Gen nói trên có chứa 20% số nuclêôtit loại xitôzin. Số liên kết hiđrô của gen nói trên là
A. 990
B. 1020
C. 1080
D. 1120
Câu 2: Gen có số cặp A-T bằng 2/3 số cặp G-X và có tổng số liên kết photphođieste giữa đường và axit photphoric là 4798. Số liên kết hiđrô của gen là:
A. 3120
B. 2880
C. 3600
D. 3750
Câu 3: Một gen có chiều dài 214,2 nm. Kết luận nào sau đây không đúng về gen nói trên.
A. Gen chứa 1260 nuclêôtit.
B. Số liên kết photphodieste bằng 2418.
C. Gen có tổng số 63 vòng xoắn.
D. Khối lượng của gen bằng 378000 đvC.
Câu 4: Một gen có chiều dài 0,306 micrômet và trên một mạch đơn của gen có 35% xitôzin và 25% guanin. Số lượng nuclêôtit loại A của gen là:
A. 360
B. 540
C. 270
D. 630
Câu 5: Một gen có hiệu số giữa guanin và ađênin bằng 15% số nuclêôtit của gen. Trên mạch thứ nhất của gen có 10% timin và 30% xitôzin. Kết luận đúng về gen nói trên là:
A. A1=7,5%; T1=10%; G1=2,5%; X1=30%
B. A2=10%; T2=25%; G2=30%; X2=35%
C. A1=10%; T1=7,5%; G1=30%; X1=2,5%
D. A2=10%; T2=7,5%; G2=30%; X2=2,5%
Câu 6: Một phân tử có 30% ađênin. Trên một mạch của ADN đó có số guanin bằng 240000 và bằng 2 lần số nuclêôtit loại xitôzin của mạch đó. Khối lượng phân tử ADN nói trên tính theo đơn vị cacbon là:
A. $54.10^7$
B. $10,8.10^7$
C. $36.10^7$
D. $72.10^7$
Câu 7: Số liên kết giữa đường với axit trên một mạch của gen bằng 1679, hiệu số giữa loại A với một loại nuclêôtit khác của gen bằng 20%. Số liên kết hiđrô của gen nói trên bằng:
A. 2268
B. 1932
C. 2184
D. 2016
Câu 8: Trên mạch thứ nhất của gen có 15% ađênin, 25% timin và tổng số guanin và xitôzin trên mạch thứ hai của gen bằng 840 nuclêôtit. Chiều dài của gen nói trên tính bằng đơn vị nanômet là:
A. 489,6
B. 4896
C. 476
D. 4760
Câu 9: Một gen có 93 vòng xoắn và trên một mạch của gen có tổng số hai loại ađênin với timin bằng 279 nuclêôtit. Số liên kết hiđrô giữa các cặp G-X trong gen là:
A. 1953
B. 1320
C. 837
D. 558
Câu 10: Một mạch của gen có số lượng từng loại nuclêôtit A, T, G, X theo thứ tự lần lượt chiếm tỉ lệ 1 : 1,5 : 2,25 : 2,75 : so với tổng số nuclêôtit của mạch. Gen có chiều dài 0,2346 micrômet. Số liên kết hiđrô của gen nói trên bằng:
A. 1840
B. 1725
C. 1794
D. 1380
(Trích từ buổi online lần thứ nhất cho Fan của Page: facebook/TAPCHISINHHOC)

Chưa có phản hồi "10 câu trắc nghiệm về bài tập cấu trúc ADN và GEN"

Đăng nhận xét

Bạn bè