Chuyển đến nội dung chính

TÌM KIẾM NHANH

Đề thi thử sinh học 2022 - Sở GD-ĐT Nghệ An


 Câu 81: Trong cơ chế duy trì cân bằng lượng đường trong máu ở người, tuyến tụy đóng vai trò là

   A. bộ phận điều khiển.                                               B. bộ phận thực hiện.

   C. tác nhân kích thích.                                               D. bộ phận tiếp nhận kích thích.

Câu 82: Con đường hình thành loài nào sau đây gặp phổ biến ở thực vật có hoa?

   A. Cách li tập tính.                                                     B. Cách lí sinh thái.

   C. Cách li địa lí.                                                         D. Lai xa và đa bội hóa.

Câu 83: Phép lai nào sau đây đã giúp Coren phát hiện ra sự di truyền ngoài nhân?

   A. Lai thuận nghịch.         B. Lai cận huyết.              C. Lai tế bào.                    D. Lai phân tích.

Câu 84: Ở một loài thực vật, tính trạng màu sắc hoa do 2 cặp gen quy định. Khi trong kiểu gen có cả 2 loại alen trội A và B quy định hoa màu đỏ, các kiểu gen còn lại quy định hoa màu trắng. Cây hoa màu trắng thuần chủng có kiểu gen nào sau đây?

   A. AAbb.                          B. aaBb.                            C. Aabb.                           D. AABB.

Câu 85: Hiện tượng một kiểu gen có thể thay đổi kiểu hình trước các điều kiện môi trường khác nhau được gọi là

   A. đột biến NST.              B. thường biến.                 C. đột biến gen.                D. biến dị di truyền.

Câu 86: Giống cây trồng nào sau đây thích hợp để có thể sử dụng cônsixin nhằm gây đột biến đa bội lẻ tạo giống mới đem lại hiệu quả kinh tế cao?

   A. Lúa.                              B. Đậu nành.                     C. Ngô.                             D. Nho.

Câu 87: Theo nguyên tắc bổ sung, trong quá trình nhân đôi ADN nuclêôtit loại T sẽ liên kết bổ sung với nuclêôtit loại nào sau đây?

   A. G.                                 B. A.                                 C. X.                                 D. U.

Câu 88: Cơ sở khoa học của biện pháp bảo quản lạnh rau, quả là dựa vào ảnh hưởng của nhân tố môi trường nào sau đây đến hô hấp ở thực vật?

   A. Nước.                           B. Nhiệt độ.                      C. CO2.                            D. Ôxi

Câu 89: Chim mỏ đỏ bắt các con ve bét ki sinh trên cơ thể linh dương làm thức ăn. Giữa chim mỏ đỏ và linh dương có mối quan hệ

   A. cộng sinh.                                                              B. ức chế -    cảm      nhiễm.

   C. hội sinh.                                                                 D. hợp tác.

Câu 90: Bộ ba trên mARN mã hóa các axit amin được gọi là

   A. codon.                          B. triplet.                           C. gen.                              D. anticôdon.

Câu 91: Bằng chứng nào sau đây được xem là bằng chứng tiến hóa trực tiếp?

   A. Cơ quan tương tự.                                                 B. Cơ quan thoái hóa.

   C. Hóa thạch xương khủng long.                               D. Cơ quan tương đồng.

Câu 92: Trong hệ sinh thái dưới nước, nhóm sinh vật sản xuất là

   A. động vật ăn sinh vật đáy.                                       B. động vật ăn thực vật nổi.

   C. thực vật thuỷ sinh.                                                 D. vi sinh vật phân huỷ.

Câu 93: Một quần thể thực vật gồm 400 cây có kiểu gen AA, 400 cây có kiểu gen Aa và 200 cây có kiểu gen aa. Theo lí thuyết, tần số alen A của quần thể này là

   A. 0,8.                               B. 0,2.                               C. 0,6.                               D. 0,4.

Câu 94: Phân tử được dùng làm khuôn cho quá trình dịch mã là

   A. ADN.                           B. mARN.                        C. rARN.                          D. tARN.

Câu 95: Ở cấp độ phân tử, vật liệu di truyền là ADN được truyền lại thế hệ tế bào sau thông qua cơ chế

   A. nhân đôi ADN và phiên mã.                                  B. phiên mã và dịch mã.

   C. nhân đôi ADN.                                                      D. nhân đôi ADN và dịch mã.

Câu 96: Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con chỉ có kiểu gen đồng hợp?

   A. aa × aa.                         B. AA × Aa.                     C. Aa × Aa.                      D. AA × aa.

Câu 97: Khi nói về đột biến gen, phát biểu nào sau đây không đúng?

   A. Đột biến gen cung cấp nguyên liệu cho quá trình tiến hóa của sinh vật.

   B. Thể đột biến là cá thể mang gen đột biến.

   C. Đột biến điểm là đột biến liên quan đến một cặp nuclêôtit trong gen.

   D. Mức độ gây hại của alen đột biến phụ thuộc vào môi trường và tổ hợp gen.

Câu 98: Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về dòng vận chuyển vật chất trong cây?

   A. Động lực của dòng mạch gỗ là sự chênh lệch áp suất thẩm thấu giữa các cơ quan.

   B. Mạch gỗ là dòng vận chuyển nước, ion khoáng từ rễ lên lá.

   C. Mạch rây được cấu tạo từ các tế bào chết

   D. Dịch mạch gỗ chủ yếu là saccarôzơ, các axit amin, vitamin.

Câu 99: Hình bên là sơ đồ mô tả quy trình nhân bản cừu Đôly. Giả sử kiểu gen trên NST của các con cừu như sau: cừu cho tế bào tuyến vú là AAbb, cừu cho tế bào trứng là aaBB, con cừu thứ 3 là aabb. Theo lí thuyết, cừu Đôly có kiểu gen nào sau đây?


   A. aabb.                            B. AAbb.                          C. AaBb.                          D. aaBB.

Câu 100: Loài sinh vật A có giới hạn sinh thái về nhiệt độ từ 25°C đến 35°C. Loài sinh vật này phát triển được ở môi trường có nhiệt độ dao động trong khoảng nào sau đây?

   A. Từ 53°C đến 69°C.                                                B. Từ 35°C đến 50°C.

   C. Từ 26°C đến 33°C.                                                D. Từ 0°C đến 18°C.

Câu 101: Trong cơ chế hoạt động của opêron Lac ở E.coli, khi môi trường có lactôzơ, một chủng E.coli đột

biến không tổng hợp được các enzim phân giải lactôzơ. Đột biến này có thể làm mất chức năng của

   A. prôtêin ức chế.                                                       B. vùng khởi động trong gen điều hòa.

   C. vùng khởi động trong                                            opêron Lac.  D. vùng vận hành trong opêron Lac.

Câu 102: Giả sử trên một cánh đồng, ngô là thức ăn của sâu, nhái sử dụng sâu làm thức ăn đồng thời lại làm mồi cho rắn hổ mang. Nhái tích lũy được 15.103 kcal, tương đương 8% năng lượng tích lũy ở bậc dinh dưỡng cấp 2. Ngô tích lũy được 125.104 kcal. Hiệu suất sinh thái giữa bậc dinh dưỡng cấp 2 và bậc dinh dưỡng cấp 1 là

   A. 10%.                             B. 8%.                               C. 12%.                            D. 15%.

Câu 103: Cà độc dược có bộ nhiễm sắc thể 2n= 24, số lượng NST đơn trong tế bào của thể ba khi đang ở kì sau của quá trình nguyên phân là

   A. 23.                                B. 46.                                C. 25.                                D. 50.

Câu 104: Khi nói về hoạt động của hệ tuần hoàn ở thú, phát biểu nào sau đây sai?

   A. Nhịp tim thường tỉ lệ nghịch với khối lượng cơ thể.

   B. Khi tâm nhĩ co, máu được đẩy từ tâm nhĩ xuống tâm thất.

   C. Khi tâm thất trái co, máu từ tâm thất trái được đẩy vào động mạch phổi.

   D. Tim co dãn tự động theo chu kỳ là nhờ hệ dẫn truyền tim.

Câu 105: Theo thuyết tiến hóa hiện đại, nhân tố tiến hóa nào sau đây có thể làm cho một alen có hại trở nên phổ biến trong quần thể?

   A. Chọn lọc tự nhiên.                                                 B. Đột biến.

   C. Giao phối không ngẫu nhiên.                                D. Các yếu tố ngẫu nhiên.

Câu 106: Ví dụ nào sau đây minh họa mối quan hệ cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể sinh vật?

   A. Trong mùa sinh sản, các con đực tranh giành con cái.

   B. Bồ nông xếp thành hàng để bắt cá.

   C. Hiện tượng liền rễ của hai cây thông nhựa mọc cạnh nhau.

   D. Cây lúa và cỏ dại trong cùng ruộng lúa

Câu 107: Ở một loài thực vật giao phấn, tính trạng chiều dài tua cuốn do một gen có 2 alen chi phối, alen trội là trội hoàn toàn. Tiến hành cho cây tua cuốn ngắn tự thụ phấn, thu được F1 gồm 75% số cây tua cuốn ngắn và 25% số cây tua cuốn dài. Theo lí thuyết, tỉ lệ loại kiểu gen đồng hợp trội ở F1 là

   A. 100%.                           B. 50%.                             C. 75%.                            D. 25%.

Câu 108: Biết hoán vị gen xảy ra với tần số 24%. Theo lí thuyết, cơ thể có kiểu gen $\frac{AB}{ab}$ giảm phân tạo ra loại giao tử Ab chiếm tỉ lệ

   A. 38%.                             B. 12%.                             C. 24%.                            D. 48%.

Câu 109: Một loài thực vật, xét 2 cặp gen cùng nằm trên một cặp NST, mỗi gen đều gồm 2 alen và liên kết gen hoàn toàn. Phép lai P: Cây dị hợp 2 cặp gen x Cây dị hợp 1 cặp gen, thu được F1. Theo lí thuyết, phát biểu nào sau đây sai?

   A. Ở F1, loại cây mang 2 alen trội có thể chiếm tỉ lệ 75%.

   B. F1 có 1 loại kiểu gen đồng hợp 2 cặp gen.

   C. F1 có tối đa 2 loại kiểu gen mang 1 cặp gen di hợp.

   D. F1 có 4 loại kiểu gen.

Câu 110: Khi nói về các nhân tố tiến hóa, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Di - nhập gen có thể làm tăng sự đa dạng di truyền của quần thể.

II. Sự thay đổi bất thường của điều kiện thời tiết làm giảm đột ngột số lượng cá thể của quần thể có thể dẫn tới loại bỏ hoàn toàn một alen nào đó ra khỏi quần thể.

III. Kết quả tác động của các yếu tố ngẫu nhiên dẫn tới làm nghèo vốn gen của quần thê, giảm sự đa dạng đi truyền.

IV. CLTN làm biến đổi tần số alen một cách đột ngột không theo hướng xác định.

   A. 4.                                  B. 1.                                  C. 2.                                  D. 3.

Câu 111: Có bao nhiêu nhận định đúng về mối quan hệ dinh dưỡng giữa các loài được mô tả ở lưới thức ăn dưới đây?


I. Lưới thức ăn này có 4 chuỗi thức ăn.

II. Gà rừng vừa là bậc dinh dưỡng cấp 2 vừa là bậc dinh dưỡng cấp 3.

III. Nếu gà rừng bị bắt hết thì có thể cáo bị giảm số lượng.

IV. Chuỗi thức ăn dài nhất có 4 bậc dinh dưỡng.

   A. 3.                                  B. 1.                                  C. 4.                                  D. 2

Câu 112: Hình vẽ bên mô tả một cơ chế phát sinh đột biến gen. Nhận  định nào dưới đây là không đúng về đột biến này?


   A. Đây là cơ chế phát sinh đột biến điểm.

   B. Đột biển không làm thay đổi tỉ lệ  $\frac{A+G}{T+X}$ của gen.

   C. Đột biến thay thế cặp A – T thành cặp G – X.

   D. Guanin chuyển thành dạng hiếm (G*).

Câu 113: Ớ ruồi giấm 2n = 8. Trên mỗi cặp NST thường, xét 1 gen có 3 alen; trên cặp NST giới tính, xét l gen có 4 alen nằm trên đoạn không tương đồng của NST giới tính X. Các ruồi giấm đực tạo ra tối đa bao nhiêu loại giao tử liên quan đến các gen trên?

   A. 243.                              B. 108.                              C. 135.                              D. 864

Câu 114: Xét 3 cặp gen A, a; B, b; D, d nằm trên 2 cặp NST. Hình vẽ bên mô tả quá trình giảm phân của một tế bào sinh tinh. Ngoài các sự kiện được mô tả ở hình bên thì các sự kiện khác diễn ra bình thường. Nhận xét nào sau đây không đúng?

   A. Trong giảm phân xảy ra hoán vị gen giữa các gen A và a.

   B. Tế bào này giảm phân tạo ra 4 loại tinh trùng.

   C. Trong giảm phân I xảy ra sự không phân li của 1 cặp NST.

   D. Trong các tinh trùng tạo ra, có tỉnh trùng mang kiểu gen AB.

Câu 115: Ớ một loài thực vật, khi cho lai 2 cây thuần chủng khác nhau về tất cả các cặp gen quy định tính trạng màu sắc quả và vị quả, thu được F1 đồng loạt qui đó, vị ngọt. Tiếp tục cho F1 giao phấn với cây quả vàng, vị ngọt thu được F2 gồm 672 cây quả vàng, vị ngọt; 288 cây quả vàng, vị nhạt; 288 cây quả đỏ, vị ngọt;

32 cây quả đỏ, vị nhạt. Biết vị quả do một gen có 2 alen chi phối. Theo lí thuyết, trong các cây quả vàng, vị ngọt ở F2, loại cây có kiểu gen đồng hợp tất cả các cặp gen chiếm tỉ lệ

   A. 1/21.                             B. 1/40.                             C. 5/21.                             D. 4/9.

Câu 116: Ớ một loài thực vật, xét 2 tính trạng, mỗi tính trạng do 1 gen có 2 alen chi phổi, alen trội là trội hoàn toàn. Cho 2 cây P giao phấn thu được F1 có 4 loại kiểu hình, trong đó loại kiểu hình mang 2 tính trạng trội chiếm tỉ lệ 30%. Theo lí thuyết, ở F1, loại kiểu gen dị hợp 1 cặp có thể chiếm tỉ lệ

   A. 0,45.                             B. 0,5.                               C. 0,25.                             D. 0.2.

Câu 117: Thế hệ P của một quần thể thực vật lưỡng bội giao phấn ngẫu nhiên có thành phần kiểu gen là  0,2$\frac{AB}{Ab}$ : 0.4$\frac{Ab}{aB}$ : 0,3$\frac{aB}{ab}$ : 0,1$\frac{ab}{ab}$. Theo lý thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng về quần thể này?

I. F1 có tối đa 10 loại kiểu gen.

II. Tần số alen A và alen B lần lượt là 0,4 và 0,45.

III. Nếu F1 có số cây mang 4 alen trội chiếm tỉ lệ 1% thì các gen này liên kết hoàn toàn.

IV. Ở thế hệ P, nếu cho tất cả các cây tự thụ phấn bắt buộc thì F1 có thể thu được 55% số cây thuần chủng về các gen được xét.

   A. 1.                                  B. 2.                                  C. 3.                                  D. 4.

Câu 118: Phả hệ dưới đây mô tả sự di truyền của bệnh M, bệnh N và bệnh P do 2 cặp gen A, a và B, b nằm trên 2 cặp NST thường quy định. Trong đó, kiểu gen có cả 2 loại alen trội quy định kiểu hình bình thường; kiểu gen chỉ có 1 loại alen trội A quy định bệnh M; kiểu gen chỉ có 1 loại alen trội B quy định bệnh N; kiểu gen thiếu cả 2 loại alen trội A và B quy định bệnh P.

Theo lí thuyết, xác suất cặp vợ chồng 12 - 13 sinh con đầu lòng có kiểu hình bình thường là

   A. 35/36.                           B. 25/36.                           C. 1/16.                             D. 15/16.

Câu 119: Ở một loài thực vật lưỡng bội, xét một gen có 2 alen B và b nằm trên NST thường; alen B có chiều dài 5100Å, có tỉ lệ $\frac{A}{G}=\frac{2}{3}$; alen B bị một đột biến điểm tạo alen b, alen b có G - A = 302. Khi phân tích thành phần nuclêôtit loại ađênin của gen này trong các tế bào thu được kết quả như sau:

Nội dung

Tếbào M

Tếbào N

Tếbào P

Tếbào Q

Thời điểm phân tích tế bào

Kì giữa nguyên phân

Pha G1

Kì sau giảm phân 1

Kì giữa giảm phân 2

Số nuclêôtit loại ađênin của gen

3596

1798

4796

1200

 

Theo lý thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Cây mang tế bào M có thể là một thể lục bội.

II. Tế bào M và tế bào N có thể của cùng một thể đột biển.

III. Cây mang tế bào P có thể là một thể tứ bội.

IV. Cây mang tế bào Q có thể là cây lưỡng bội.

   A. 2.                                  B. 4.                                  C. 3.                                  D. 1.

Câu 120: Tại các quần xã ngập nước triều trên bãi đá ở miền Tây Bắc nước Mỹ, có loài sao biển (P. ocharaceus) tương đối hiếm, sao biển ăn thịt loài trai (M. californianous). Theo nghiên cứu của Rober Paine, ở trường Đại học Washington, nếu loại bỏ sao biển P. ocharaceus khỏi vùng ngập triều thì trai độc quyền chiếm giữ trên mặt đá, đồng thời loại bỏ hầu hết các động vật không xương sống và tảo ở đó. Đồ thị dưới đây mô tả độ đa dạng loài của quần xã này trong điều kiện có hoặc không có loài sao biển P. ocharaceus.


 

Có bao nhiêu nhận định sau đây đúng?

I. Đường b là đồ thị mô tả biến động số lượng loài của quần xã khi không có sao biển P. ocharaceus.

II. Khi có sao biển P. ocharaceus, số lượng loài ít thay đổi do sao biển kìm hãm sự phát triển của loài trai ở quần xã sinh vật này.

III. Loài sao biển P. ocharaceus có vai trò sinh thái quan trọng trong việc gìn giữ độ đa dạng của quần xã này.

IV. Nếu loài nấm xâm lấn giết chết hầu hết các cá thể trai M. californianous ở vùng này thì có thể loài

P. ocharaceus sẽ bị giảm.

   A. 2.                                  B. 3.                                  C. 1.                                  D. 4.

----------- HẾT ----------

Tải file word: Đề thi thử 2022 - Sở GD-ĐT Nghệ AnNhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Tính số loại và tỉ lệ kiểu gen, kiểu hình ở đời con

Vận dụng toán xác suất để giải nhanh các bài tập sinh học phần quy luật phân li độc lập như: xác định số loại kiểu gen, kiểu hình ở đời con hay tỉ lệ kiểu gen, kiểu hình ở đời con trong các phép lai khi biết kiểu gen của bố mẹ mà không cần viết sơ đồ lai. Theo quy luật phân li độc lập ta hiểu rằng: một phép lai có n cặp tính trạng, thực chất là n phép lai một cặp tính trạng. Như vậy khi đề bài cho biết kiểu gen có bố mẹ và tuân theo quy luật phân li độc lập thì ta chỉ cần dung toán xác suất để xác định nhanh số loại cũng như tỉ lệ kiểu gen, kiểu hình ở đời con theo quy tắc sau: Tỉ lệ KG khi xét chung nhiều cặp gen bằng các tỉ lệ KG riêng rẽ của mỗi cặp tính trạng nhân với nhau. Số KH khi xét chung nhiều cặp tính trạng bằng số KH riêng của mỗi cặp tính trạng nhân với nhau. Ví dụ:  Cho biết A - hạt vàng : a- hạt xanh; B- hạt trơn : b - hạt nhăn; D - thân cao : d- thân thấp. Tính trạng trội là trội hoàn toàn. Phép lai P: AabbDd x AaBbdd  sẽ cho số loại và tỉ lệ kiểu g

Tính số nhiễm sắc thể, số crômatit và số tâm động qua các kì của nguyên phân và giảm phân

Loài ong mật có bộ NST lưỡng bội 2n=32. Hợp tử của loài trải qua nguyên phân. Hãy cho biết có bao nhiêu NST, crômatit, tâm động có trong một tế bào qua mỗi kì của quá trình nguyên phân? Để giải bài tập sinh học trên trước hết các bạn cần nhớ một số vấn đề sau: NST nhân đôi ở kì trung gian (pha S) trở thành NST kép, tồn tài trong tế bào đến cuối kì giữa. Vào kì sau, NST kép bị chẻ dọc tại tâm động, tách thành 2 NST đơn, phân li đồng đều về 2 cực tế bào. Crômatit chi tồn tại ở NST kép, mỗi NST kép có 2 crômatit. Mỗi NST dù ở thể đơn hay kép đều mang một tâm động. Vậy có bao nhiêu NST trong tế bào thì sẽ có bấy nhiêu tâm động. Do vậy, gọi 2n là bộ NST lưỡng bội của loài, số NST, số crômatit, số tâm động có trong một tế bào qua mỗi kì quá trình nguyên phân như bảng sau: Kì trung gian Kì đầu Kì giữa Kì sau Kì cuối Số NST đơn 0 0 0 4n 2n Sô NST kép 2n 2n 2n 0 0 Số crômatit 4n 4n 4n 0 0 Số tâm động 2n 2n 2n 4n 2n T

Số loại kiểu gen, số loại kiểu hình và tỉ lệ kiểu hình khi có hoán vị gen

Bài tập về các quy luật di truyền là dạng bài tập tương đối khó nhưng lại có số câu trong đề thi khá nhiều, vì vậy chúng ta cần phải luyện thật nhiều dạng bài tập này để biết cách giải và tìm cho mình cách giải nhanh nhất phù hợp với hình thức thi trắc nghiệm. Ở bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn giải một bài tập về cách tính số loại kiểu gen, số loại kiểu hình và tỉ lệ một loại kiểu hình nào đó một cách nhanh chóng trong trường hợp phép lai hai cặp tính trạng có xảy ra hoán vị gen . Ví dụ: Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng và tính trạng trội là trội hoàn toàn. Xét phép lai $\frac{AB}{ab}\times \frac{Ab}{aB}$, biết tần số hoán vị gen giữa hai gen A và B là 40% và diễn biến trong giảm phân tạo giao tử là như nhau ở hai giới. Tính số loại kiểu gen, số loại kiểu hình và tỉ lệ kiểu hình ở đời con? Hướng dẫn giải: Số kiểu gen ở đời con Bài này chúng ta có thể viết sơ đồ lai rồi ngồi điếm số kiểu gen trong trường hợp 2 gen cùng nằm trên một NST và có xảy ra hoán vị gen. Tu

Cách tính số loại giao tử tối đa khi có hoán vị gen - Trích câu 116 mã 218 đề thi THPT Quốc Gia 2019

Câu 116 trong đề thi THPT Quốc Gia môn SINH HỌC 2019 hỏi về cách tính số loại giao tử tối đa trong trường hợp các cặp NST có xảy ra hoán vị không đồng thời. Cụ thể như sau: Cơ thể thực vật có bộ NST 2n=18, trên mỗi cặp NST xét 2 cặp gen dị hợp. Giả sử quá trình giảm phân ở cơ thể này đã xảy ra hoán vị ở tất cả các cặp NST nhưng mỗi tế bào chỉ xảy ra hoán vị gen nhiều nhất ở 1 cặp NST tại các cặp gen đang xét. Theo lí thuyết, số loại giao tử tối đa về các gen đang xét được tạo ra là A. 2048. B. 5120. C. 9216. D. 4608. Hướng dẫn phân tích và giải Số loại giao tử tối đa cần tìm = ${{2}^{n}}\times C_{n}^{1}x{{2}^{n}}$ (n là số cặp NST) = ${{2}^{9}}\times C_{9}^{1}x{{2}^{9}}$ = 2120 loại giao tử. Đấy là cách giải khi bạn làm bài, tuy nhiên bạn cần hiểu bản chất của bài toán này qua bài phân tích sau: Số loại giao tử tối đa = số giao tử bình thường (tối đa) + số giao tử hoán vị (tối đa). + Số giao tử bình thườngg (tối đa) = $2^9$= 512 loại giao tử. + Số giao tử hoán vị (

Cách viết giao tử cho thể tứ bội (4n) có kiểu gen AAaa

Sinh vật bình thường có bộ NST 2n, khi giảm phân sẽ cho giao tử bình thường n. Tuy nhiên trong thể đột biến như thể ba nhiễm, thể tứ bội thì giảm phân cho ra những loại giao tử như thế nào. Ở bài này sẽ hướng dẫn các em cách viết và các định tỉ lệ các loại giao tử được tạo ra trong quá trình giảm phân của thể tứ bội (4n). Ví dụ:  thể tứ bội có kiểu gen AAaa giảm phân bình thường sẽ tạo ra những loại giao tử nào và tỉ lệ bằng bao nhiêu? Để viết giao tử cho thể tứ bội các em sơ đồ hình chữ nhật như bên dưới. Ở mỗi góc của hình chữ nhật ta viết mỗi alen. Ví dụ ở trên cơ thể có kiểu gen AAaa nên ta viết 2 góc có alen A và 2 góc có alen a. Sau đó ta sẽ nối các cạnh và 2 đường chéo để được số loại và tỉ lệ giao tử như sau: Số giao tử AA = 1 Số giaotử aa = 1 Số giao tử Aa = 4 Vậy cơ thể tứ bội có kiểu gen AAaa giảm phân sẽ cho ra 3 loại giao tử lưỡng bội là AA, aa và Aa với tỉ lệ: 1/6AA : 4/6Aa : 1/6aa. Tất nhiên là ta chỉ xét một gen nào đó trong thể tứ bội và dạng này đề cũ

Phương pháp giải bài tập sinh học: Tìm xác suất xuất hiện số alen trội, lặn ở đời con

Tìm xác suất xuất hiện số alen trội, lặn ở thế hệ con trong phép lai thuộc quy luật di truyền phân li độc lập là dạng bài tập sinh học khó . Nếu chúng ta dùng phương pháp chia riêng từng cặp gen để tính sau đó gộp lại thì  tốn khá nhiều thời gian mà dễ nhầm lẫn. Vì vậy hôm tôi cố gắng tìm công thức chung áp dụng cho mọi trường hợp của đề bài một cách nhanh chóng.  Ở dưới tôi đã đưa ra công thức chung (sẽ chứng minh công thức trong một chuyên đề khác để các bạn cần tìm hiểu chuyên sâu) có kèm theo 2 ví dụ điển hình. Sau khi hiểu công thức các bạn vận dụng để làm 5 bài tập vận dụng có đáp án kèm theo. Các bạn cần trao đổi thêm vui lòng phản hồi (comment) ở cuối bài viết. Toán xác suất trong di truyền học phân tử A. Phương pháp chung: Ở phép lai mà tổng số cặp gen dị hợp của bố và mẹ là n , thì ở đời con loại cá thể có k  alen trội chiếm tỉ lệ $\frac{C_{n}^{k-m}}{2^n}$. Trong đó m là số cặp gen đồng hợp trội ở cả bố và mẹ. Ví dụ 1: Ở phép lai AaBbdd x AabbDd, loại cá th

Cách tính số kiểu gen tối đa của các gen cùng nằm trong nhóm liên kết trên NST thường

Một quần thể ngẫu phối xét 3 gen, gen 1 có 2 alen, gen 2 có 3 alen, gen 3 có 4 alen. Ba gen trên nằm trên nằm trên 1 cặp NST thường tương đồng (3 gen cùng nhóm liên kết). Hãy tính: a. Tổng số kiểu gen có thể có trong quần thể về 3 gen trên? b. Số kiểu gen đồng hợp và số kiểu gen dị hợp tử? c. Số kiểu giao phối trong quần thể về 3 gen trên? Thầy giúp em bài này với. ---Tuấn Anh---   Cách tính số kiểu gen tối đa trong trường hợp một gen nằm trên NST thường . Để giải bài này mình đưa ra công thức tính để các bạn có thể làm những bài tập sinh về cách tính số kiểu gen tối đa, kiểu gen đồng hợp, dị hợp và số kiểu giao phối trong quần thể của các gen cùng nằm trên một cặp NST thường (các gen cùng nhóm liên kết của NST thường). (còn công thức mình sẽ chứng minh sau nhé) Giả sử xét n gen nằm trên cùng một cặp NST thường, các gen có số alen lần lượt là $a_{1},a_{2},a_{3},...,a_{n}$ .   Ta có: Số loại tổ hợp gen trên một NST có t

Tìm số dòng thuần tối đa được tạo ra ở đời con

Trong đề minh họa môn sinh  cho kỳ thi THPT Quốc gia 2017 và trong đề thi những năm vừa rồi của Bộ GD và ĐT có ra dạng bài tập sinh học  yêu câu học sinh tính số dòng thuần tối đa được tạo ra ở đời con của một phép lai nào đó. Để nắm vững phương pháp giải bài tập dạng này, HQB sẽ đưa ra một số ví dụ kèm theo phân tích và hướng dẫn giải chi tiết về dạng bài tập này qua các ví dụ sau: Ví dụ 1: Một cơ thể có kiểu gen Aa tự thụ phấn. Theo lí thuyết, số dòng thuần chủng tối đa có thể được tạo ra là A. 4. B. 3. C. 1. D. 2. Hướng dẫn Với bài này, chúng ta có tính đơn giản bằng cách liệt kê các kiểu gen được tạo thành ở đời con của một có thể có kiểu gen Aa như sau: AA, Aa và aa. Trong 3 kiểu gen đó thì: + Kiể gen Aa: là dị hợp (không thuần chủng) + AA và aa: là thuần chủng → có 2 dòng thuần Ví dụ 2:  Một cơ thể có kiểu gen AaBb tự thụ phấn. Theo lí thuyết, số dòng thuần chủng tối đa có thể được tạo ra là A. 8.

Bài tập di truyền quần thể ngẫu phối khi có tác động của chọn lọc tự nhiên

Giả sử thế hệ xuất phát của một quần thể ngẫu phối có tần số alen A là p ; tần số alen a là q và chọn lọc tự nhiên loại bỏ hoàn toàn kiểu hình động hợp lặn (kiểu gen aa bị chết ở giai đoạn phôi) thì tần số alen và thành phần kiểu gen qua các thế hệ ngẫu phối như sau: Bài tập trắc nghiệm về quần thể ngẫu phối Quá trình ngẫu phối thì $F_1$ sẽ có thành phần kiểu gen là $p^2$ AA : 2pq Aa : $q^2$ aa . Do aa bị chết ở giai đoạn phôi nên tỉ lệ kiểu gen ở $F_1$ là: $p^2$ AA : 2pq Aa , suy ra tần số alen ở $F_1$ là: Tần số alen a = $\frac{pq}{p^2+2pq}=\frac{q}{1+q}$ n số alen A = $1-\frac{q}{1+q}=\frac{1}{1+q}$ Thành phần kiểu gen ở thế hệ F2 là: ${{\left( \frac{1}{1+q} \right)}^{2}}$AA : $2\frac{1}{1+q}\frac{q}{1+q}$Aa : ${{\left( \frac{q}{1+q} \right)}^{2}}$aa Vì aa bị chết ở giai đoạn phối nên thành phân kiểu gen của $F_2$ là: $\frac{1}{1+2q}$AA : $\frac{2q}{1+2q}$Aa, suy ra tần số alen ở $F_2$ là: Tần số alen a = $\frac{q}{1+2q}$ Tần số alen A = $\frac{1+q}{1+2q}$ Qu

Tính tổng số nuclêôtit trong ADN hay Gen

ADN là một đại phân tử sinh học được cấu trúc theo nguyên tắc đa phân các đơn phân là nucleotit. Trong tự nhiên thì phân tử ADN có nhiều dạng cấu trúc nhưng dạng phổ biến nhất là cấu trúc ADN theo dạng B ; Trong chương trình sinh học phổ thông thi chúng ta cũng chủ yếu bàn đến cấu trúc dạng B của ADN mà thôi. Nếu bạn chưa biết cấu trúc ADN dạng B như thế nào thì hãy xem trước bài viết cấu trúc dạng B của phân tử ADN ; Còn ở đây chúng ta chủ yếu bàn đến cách vận dụng lý thuyết về ADN vào giải những bài tập cụ thể liên quan đến cấu trúc ADN dạng B. Trước hết chúng ta bắt đầu với dạng bài tập đơn gian nhất trong series bài vết giải bài tập ADN cơ bản , và đây là bài đầu tiên sẽ hướng dẫn cách tính số nuclêôtit trong phân tử ADN (hay gen) khi biết một trong các đại lượng như: chiều dài ADN, khối lượng ADN, số liên kết hóa trị, số vòng xoắn. Sau đây chúng ta sẽ xem ví dụ về tính số nuclêôtit của ADN (có thể là phân tử ADN hoàn chỉnh hay chỉ là một đoạn ADN) cho từng trường hợp cụ thể: