Chuyển đến nội dung chính

Tại sao tuyến tụy không tiết insulin lại gây ra bệnh đái tháo đường (tiểu đường)?

a. Tại sao tuyến tụy không tiết insulin lại gây ra bệnh đái tháo đường (tiểu đường)? b. Những người bị bệnh đái tháo đường có pH máu thấp hơn hay cao hơn người bình thường? Giải thích. a. Thiếu insulin, glucose không vào được tế bào, glucose không được chuyền hóa thành glicogen dư trữ ở gan, dẫn đến nồng độ glucose trong máu cao thường xuyên và các tế bào thiếu glucose dẫn đến bệnh đái tháo đường. b. Khi bị bệnh đái tháo đường glucose vào tế bào ít. Do nguồn cơ chất cung cấp năng lượng chủ yếu là glucose không đáp ứng đủ, nên các tế bào cơ thể sử dụng nguồn cơ chất là lipid. Tăng phân giải lipid tạo ra nhiều axit hữu cơ dẫn đến pH máu giảm.

Đề thi thử 2022 môn Sinh học - Sở GD-ĐT Thái Bình

 Câu 81: Một loài thực vật có bộ NST 2n = 14, do đột biến dẫn đến phát sinh các thể đột biến. Thể đột biến nào sau đây có số lượng NST trong tế bào sinh dưỡng là 28 NST?

   A. Thể ba.                         B. Thể một.                       C. Thể tứ bội.                   D. Thể tam bội.

Câu 82: Một nhà khoa học tiến hành thí nghiệm, ông thả 200 con sâu màu xanh, 200 con sâu màu đỏ, 200 con sâu màu vàng vào một vườn rau màu xanh. Sau hai tuần, ông đi bắt lại những con sâu ở vườn rau đó, ông thu được 160 con sâu màu xanh, 70 con sâu màu đỏ, 85 con sâu màu vàng. Theo lý thuyết, nhân tố nào sau đây đã chi phối sự thay đổi về số lượng sâu? Biết rằng không có hiện tượng sâu chết cho bệnh, không có hiện tượng di cư, quan sát hằng ngày thấy chim sâu thường xuyên kiếm ăn tại vườn rau.

   A. Chọn lọc tự nhiên.                                                 B. Di - nhập gen.

   C. Giao phối không ngẫu nhiên.                                D. Đột biến.

Câu 83: Trong hệ sinh thái, nhóm sinh vật nào sau đây giúp phân giải xác động thực vật?

   A. Động vật ăn thực vật.                                            B. Vi khuẩn hoại sinh.

   C. Thực vật.                                                               D. Động vật ăn thịt.

Câu 84: Khi nói về nhân tố sinh thái hữu sinh, phát biểu nào sau đây sai?

   A. Khỉ quần thể chịu tác động của nhân tố hữu sinh thì có thể sẽ làm biến động số lượng cá thể của quần thể.

   B. Mức độ tác động của nhân tố hữu sinh lên cá thể sinh vật phụ thuộc vào mật độ của quần thể.

   C. Khi mật độ cá thể của các quần thể càng cao thì mức độ tác động của nhân tố hữu sinh càng manh.

   D. Những nhân tố vật lý, hóa học có ảnh hưởng đến sinh vật thì cũng được xếp vào nhân tố hữu sinh.

Câu 85: Nhân tố nào sau đây không ảnh hưởng tới kích thước quần thể

   A. Phát tán cá thể.                                                      B. Phân bố cá thể.

   C. Mức độ sinh sản.                                                   D. Mức độ tử vong.

Câu 86: Trong quá trình tiến hóa, giai đoạn tiến hoá hoá học hình thành

   A. các loài thực vật sơ khai.                                       B. các tế bào sống sơ khai.

   C. các loài sinh vật ngày nay.                                    D. các hợp chất hữu cơ từ chất vô cơ.

Câu 87: Trong tạo giống, để tạo ra những con lai có giá trị kinh tế cao người ta thường bắt đầu bằng việc

   A. lai thuận nghịch.                                                    B. tạo dòng   dị hợp.

   C. lai khác loài.                                                          D. tạo dòng  thuần chủng.

Câu 88: Trong nhân bản vô tính động vật, ông Winmut đã sử dụng nhân của tế bào nào sau đây để tạo ra cừu Đolly?

   A. Tế bào trứng.                                                         B. Tế bào tuyến vú.

   C. Tế bào da.                                                              D. Tế bào hợp tử.

Câu 89: Giả sử một quần thể có 100 cá thể kiểu gen AA, 200 cá thể kiểu gen Aa, 700 cá thể kiểu gen aa. Theo thuyết, tần số alen a của quần thể nảy là

   A. 0,3.                               B. 0,2.                               C. 0,8.                               D. 0,7.

Câu 90: Một loài thực vật, phép lai P: AaBb × aabb, tạo ra F1. Theo lí thuyết, F1 có tối đa bao nhiêu loại kiểu hình?

   A. 4.                                  B. 2.                                  C. 3.                                  D. 1.

Câu 91: Các con cá mập con khi mới nở ra sử dụng ngay các trứng chưa nở làm thức ăn. Đây là ví dụ về mối quan hệ

   A. cạnh tranh cùng loài.                                             B. cộng sinh.

   C. hội sinh.                                                                 D. hỗ trợ cùng loài.

Câu 92: Ở người, một bệnh di truyền gây nên chứng động kinh di truyền theo dòng mẹ. Gen quy định tính trạng này nằm ở bào quan nào sau đây?

   A. Ribôxôm.                     B. Lục lạp.                        C. Peroxixôm.                  D. Ti thể.

Câu 93: Sinh vật nào sau đây có quá trình trao đổi khí giữa cơ thể với môi trường ngoài qua bề mặt cơ thể?

   A. Cá chép.                       B. Châu chấu.                   C. Thuỷ tức.                     D. Chim bồ câu

Câu 94: Trong quá trình dịch mã, phân tử rARN có chức năng

   A. vận chuyển axit amin tới ribôxôm.

   B. kết hợp với tARN tạo nên ribôxôm.

   C. kết hợp với prôtêin tạo nên ribôxôm.

   D. làm khuôn cho quá trình dịch mã.

Câu 95: Quá trình giảm phân ở cơ thể có kiểu gen $\frac{Ab}{aB}$ xảy ra hoán vị gen với tần số 40%. Theo lí thuyết, tỉ lệ giao tử AB

   A. 20%.                             B. 40%.                             C. 30%.                            D. 10%

Câu 96: Để tăng năng suất cây trồng thông qua điều khiển quang hợp sử dụng bao nhiêu cách sau đây?

I. Tăng diện tích lá.                                                      II. Tăng cường độ quang hợp.

III. Tăng hệ số kinh tế của cây.          IV. Tăng cường sử dụng các thuốc trừ sâu hoá học.

   A. 1.                                  B. 4.                                  C. 2.                                  D. 3.

Câu 97: Quan sát sơ đồ sau đây:


 

Sơ đồ trên mô tả quá trình.   A. Dịch mã.                                                                B. Tái bản ADN.

   C. Phiên mã.                                                               D. Điều hòa hoạt động gen.

Câu 98: Giả sử loài thực vật A có bộ NST AaBB, loài thực vật B có bộ NST DdEe. Theo lí thuyết, tế bào sinh dưỡng của cơ thể lai xa kèm theo đa bội hóa được tạo ra từ 2 loài này có thể có bộ NST nào sau đây?

   A. AABBDdEE.              B. AABBDDEE.              C. AaBBDdEe.                D. aaBBDdEe.

Câu 99: Theo lý thuyết, phép lai vào sau đây tạo ra  đời con chỉ có một     loại kiểu gen?

   A. Aa × Aa.                      B. AA × aa.                       C. AA × Aa.                     D. Aa × aa.

Câu 100: Cây tầm gửi sống bám trên thân cây bưởi, rễ nó bám chặt vào thân cây bưởi để lấy nước và muối khoáng. Cây tầm gửi có khả năng quang hợp. Mối quan hệ giữa cây tầm gửi và cây bưởi thuộc quan hệ:

   A. hợp tác.                                                                  B. kí sinh vật chủ.

   C. ức chế - cảm nhiễm.                                              D. cạnh tranh.

Câu 101: Ở một loài thực vật, alen A nằm trên NST thường quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng. Cây hoa đỏ thuần chủng giao phấn với cây hoa trắng thu được F1, cho các cây F1 tự thụ phấn thu được F2. Biết màu sắc hoa không phụ thuộc vào môi trường. Theo lí thuyết, có bao nhiêu nhận định sau đây đúng về F2?

I. Trên mỗi cây chỉ có 1 loại hoa.                               

II. Trên mỗi cây có thể có cả hoa đỏ và hoa trắng.

III. Có cây ra 2 loại hoa, có cây chỉ ra 1 loại hoa.      

IV. Số cây chỉ cho hoa màu đỏ chiếm 1/4.

   A. 2.                                  B. 4.                                  C. 3.                                  D. 1.

Câu 102: Ở một loài thực vật, cho biết các gen phân ly độc lập và không xảy ra đột biến. Một cây có kiểu gen dị hợp tử về 2 cặp gen tự thụ phấn thu được F1. Khi nói về tỷ lệ các loại kiểu gen, bao nhiêu kết luận sau đây đúng?

I. Số cá thể có kiểu gen dị hợp về 1 cặp gen có tỷ lệ bằng số cá thể có kiểu gen dị hợp về 2 cặp gen.

II. Số cá thể có kiểu gen đồng hợp về 1 cặp gen có tỷ lệ bằng số cá thể có kiểu gen dị hợp về 1 cặp gen.

III. Số  cá thể có kiểu gen đồng hợp về 2 cặp gen có tỷ lệ bằng số cá thể có kiểu gen dị hợp về 2 cặp gen.

IV. Số  cá thể có kiểu gen đồng hợp về 2 cặp gen có tỷ lệ bằng % tổng số cá thể được sinh ra.

   A. 1                                   B. 2                                   C. 3.                                  D. 4

Câu 103: Ở một loài côn trùng, tính trạng màu mắt do 2 cặp gen Aa và Bb phân ly độc lập quy định. Trong đó nếu kiểu gen có cả 2 alen trội thì cho mắt màu đỏ, thiếu một trong 2 alen trội cho mắt màu trắng, kiểu gen không có alen trội nào làm các con non bị chết ngay khi vừa mới nở. Cho 2 cá thể (P) giao phối với nhau, thu được F1 có tỉ lệ kiểu hình 1 mắt đỏ: 1 mắt trắng. Cho F1 giao phối với nhau, thu được F2. Theo lý thuyết, trong những con F2 sống sót, những con mắt đỏ có thể chiếm bao nhiêu tỉ lệ trong các tỉ lệ sau?

7/16.    II. 21/55.         III. 3/5.            IV. 105/247.

   A. 4.                                  B. 3.                                  C. 1                                   D. 2.

Câu 104: Ở hoa anh thảo (Primula sinensis), alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng. Các nhà khoa học đã tiến hành thí nghiệm:

-      Thí nghiệm 1: Đem cây có kiểu gen AA trồng ở môi trường có nhiệt độ 20OC thì ra hoa đỏ, khi trồng ở môi trường có nhiệt độ 35OC thì ra hoa trắng Thế hệ sau của cây hoa trắng này đem trồng ở môi trường có nhiệt độ 20OC thì lại ra hoa đỏ.

Thí nghiệm 2: Đem cây có kiểu gen aa trồng ở môi trường có nhiệt độ 20OC hay 35OC đều ra hoa trắng. Trong các kết luận sau được rút ra khi phân tích kết quả của các thí nghiệm trên, kết luận nào sau đây sai?

   A. Nhiệt độ môi trường là 20OC hay 35OC không làm thay đổi sự biểu hiện ra kiểu hình của kiểu gen aa.

   B. Nhiệt độ cao làm cho alen quy định hoa đỏ bị đột biến thành alen quy định hoa trắng, nhiệt độ thấp làm cho alen quy định hoa trắng bị đột biến thành alen quy định hoa đỏ.

   C. Hiện tượng thay đổi màu hoa của cây có kiểu gen AA trước các điều kiện môi trường khác nhau gọi là sự mềm dẻo kiểu hình (thường biến).

   D. Nhiệt độ môi trường ảnh hưởng đến sự biểu hiện ra kiểu hình của kiểu gen AA.

Câu 105: Giả sử 4 quần thể của một loài thú được ký hiệu là A, B, C, D có diện tích khu phân bố và mật độ cá thể như sau:

Quần thể

A

B

C

D

Diện tích khu phân bố (ha)

250

240

195

205

Mật độ (cá thê/ha)

13

15

20

24

 

Cho biết diện tích khu phân bố của 4 quần thể đều không thay đổi, không có hiện tượng xuất cư và nhập cư. Theo lý thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Kích thước quần thể D là lớn nhất.

II. Kích thước quần thể B lớn hơn kích thước quần thể C.

II. Nếu kích thước quần thể B đều tăng 2%/năm, quần thể C không đổi thì sau 2 năm kích thước quần thể B bằng quần thể C.

IV. Thứ tự sắp xếp của các quần thể từ kích thước nhỏ đến kích thước lớn là: A, B, C, D.

   A. 2.                                  B. 4.                                  C. 3.                                  D. 1.

Câu 106: Một loài thực vật, xét một gen có 2 alen; alen B có 2400 nucleotit và mạch 1 của gen này có số nucleotit loại A bằng 10%, số nucleotit loại T gấp 2 lần số nucleotit loại A và có 300 nucleotit loại G. Alen B bị đột biến điểm thành alen b, alen b có 3241 liên kết hidro. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng ?

I. Alen B bị đột biến thêm 1 cặp A - T.

II. Alen b có 359 nucleotit loại

 III. Alen B có tỉ lệ  $\frac{A+T}{G+X}=\frac{3}{7}$

.IV. Nếu alen b phát sính do đột biến xảy ra trong giảm phân thì alen b có thể di truyền cho đời sau.

     A. 2.                                    B. 3.                                C. 4.                                    D. 1.

Câu 107: Trên cặp nhiễm sắc thể số 21 của người, xét 9 gen được sắp xếp theo trình tự ABCDEGHIK. Theo lí thuyết, phát biểu nào sau đây đúng?

   A. Số lần nhân đôi của các gen trên bằng nhau.

   B. Nếu xảy ra đột biến đảo đoạn HIK thì gen K sẽ mất chức năng.

   C. Số lần nhân đôi của gen B khác so với gen H.

   D. Số lần phiên mã của gen D và gen E luôn bằng nhau.

Câu 108: Theo lí thuyết, khi nói về sự di truyền của các gen ở người, phát biểu nào sau đây sai?

   A. Các bệnh di truyền do gen trên vùng không tương đồng của NST Y quy định chỉ gặp ở đàn ông.

   B. Các gen trên cùng 1 NST tạo thành 1 nhóm gen liên kết và có xu hướng di truyền cùng nhau.

   C. Các gen ở tế bào chất chỉ biểu hiện kiểu hình ở phụ nữ mà không biểu hiện kiểu hình ở đàn ông.

   D. Các bệnh di truyền do gen lặn trên vùng không tương đồng của NST giới tính X quy định tuân theo quy luật di truyền chéo.

Câu 109: Theo thuyết tiến hóa hiện đại, khi nói về các cơ chế cách li, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Các cá thể khác loài có tập tính giao phối riêng nên chúng thường không giao phối với nhau.

II. Các cá thể khác loài sinh sản vào những mùa khác nhau nên chúng thường không giao phối với nhau.

III. Lừa đực giao phối với ngựa cái sinh ra con la bất thụ là ví dụ của cách li sau hợp tử.

IV. Hai loài ốc có vỏ xoắn ngược chiều nhau nên chúng không thể giao phối được với nhau là ví dụ của cách li cơ học.

   A. 2.                                  B. 1.                                  C. 4.                                  D. 3.

Câu 110: Giả sử một lưới thức ăn được mô tả như hình vẽ. Theo lý thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đâyđúng khi nói về lưới thức ăn này?


 

I. Chuỗi thức ăn dài nhất có 6 bậc dinh dưỡng.

II. Có tổng số 7 chuỗi thức ăn.

III. Nếu loại bỏ sâu tơ ra khỏi chuỗi thức ăn thì chim sâu cũng sẽ bị tiêu diệt.

IV. Nếu rau muống bị nhiễm độc ở nồng độ thấp thì ếch đồng sẽ bị nhiễm độc ở nồng độ cao hơn so với rau muống.

   A. 2                                   B. 4                                   C. 3                                   D. 1

Câu 111: Cho lai lúa mì (Triticum monococcum) có bộ NST 2n = 14 với lúa mì hoang dại (Aegilops spelioides) có bộ NST 2n = 14, thu được F1, F1 được đa bội hoá tạo thành loài lúa mì (Triticum dicoccum). Tiếp tục cho loài lúa mì (Triticum monococcum) lai với loại lúa mì hoang dại (Aegilops squarrasa) có bộ NST 2n = 14, thu được con lai, con lai được đa bội hoá tạo thành lúa mì (Triticum aestivan). Loài lúa mì (Triticum aestivan) có số lượng NST trong tế bào sinh dưỡng là

   A. 35.                                B. 28.                                C. 21.                                D. 42

Câu 112: Ở người, gen quy định nhóm máu và gen quy định dạng tóc đều nằm trên nhiễm sắc thể thường và phân li độc lập. Theo dõi sự di truyền của hai gen này ở một dòng họ, người ta vẽ được phà hệ sau:


Biết rằng gen quy định nhóm máu gồm 3 alen, trong đó kiểu gen IAIA và IAIO đều quy định nhóm máu A, kiểu gen IBIB và IBIO đều quy định nhóm máu B, kiểu gen IAIB quy định nhóm máu AB và kiểu gen IOIO quy định nhóm máu O; gen quy định dạng tóc có 2 alen, alen trội là trội hoàn toàn; người số 5 mang alen quy định là tóc thẳng và không phát sinh đột biến mới ở tất cả những người trong phả hệ. Theo lý thuyết, xác suất sinh con có nhóm máu B và tóc xoăn của cặp 8 - 9 là bao nhiêu?

   A. 3/96.                             B. 323/480                        C. 51/480.                         D. 17/96.

Câu 113: Nghiên cứu một quần thể động vật cho thấy ở thời điểm ban đầu có 1000 cá thể. Quần thể này có tỉ lệ sinh là 10%/năm, tỉ lệ tử vong là 7%/năm, tỉ lệ nhập cư là 5%/năm và tỉ lệ xuất cư là 3%/năm. Sau một năm, số lượng cá thể trong quần thể đó được dự đoán là

   A. 1050.                            B. 1100.                            C. 1200.                            D. 1150.

Câu 114: ơ một loài thực vật, tính trạng màu hoa do hai cặp gen A, a và B, b phân li độc lập quy định. Khi trong kiểu gen có hai alen A và B quy định hoa đỏ; kiểu gen chỉ có một trong hai gen trội A hoặc B quy định hoa hồng; kiểu gen chứa toàn gen lặn quy định hoa trắng. Một quần thể của loài này đang ở trạng thái cân bằng di truyền có tần số alen A và B lần lượt là 0,5 và 0,6. Theo lý thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Quần thể có tỉ lệ kiểu hình là: 63 cây hoa đỏ: 33 cây hoa hồng: 4 cây hoa trắng.

II. Lấy ngẫu nhiên một cá thê, xác suất được cá thể thuần chủng là 0,26.

III. Lấy ngẫu nhiên một cây hoa đỏ, xác suất thu được cây thuần chủng là 1/7.

IV. Lấy ngẫu nhiên một cây hoa hồng, xác suất thu được cây thuần chủng là 13/33.

   A. 3.                                  B. 2.                                  C. 4.                                  D. 1.

Câu 115: Khi nói về huyết áp và vận tốc máu, phát biểu nào sau đây đúng?

   A. Vận tốc máu ở mao mạch là chậm nhất.

   B. Huyết áp tâm thu thấp hơn so với huyết áp tâm trương.

   C. Vận tốc máu chỉ phụ thuộc vào tổng tiết diện mach máu.

   D. Trong hệ mạch, cang xà tim huyết áp càng tăng và tốc độ máu chảy cảng nhanh.

Câu 116: ơ một loài thực vật, tính trạng màu hoa do 2 cặp gen Aa và Bb nằm trên 2 cặp NST khác nhau quy định. Kiểu gen có cả A và B thì quy định hoa tím; kiểu gen chỉ có A thì quy định hoa đỏ, chỉ có B thì quy định hoa vàng, kiểu gen đồng hợp lặn thì quy định hoa trắng. Tính trạng hình dạng quả do cặp gen Dd nằm trên cập nhiễm sắc thể thường khác quy định, trong đó DD quy định quả tròn, dd quy định quả dài, Dd quy định quả bầu dục. Biết không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Có 4 loại kiểu gen khác nhau quy định kiểu hình hoa vàng, quả tròn.

II. Cho các cây hoa đỏ, quả bầu dục giao phấn với nhau thì có tối đa 6 loại kiểu hình.

III. Nếu cho các cây hoa tím, quả dài giao phấn ngẫu nhiên với nhau thì có tối đa 10 sơ đồ lai.

IV. Lấy ngẫu nhiên 1 cây hoa tím, quả tròn cho lai phân tích thì có thể thu được đời con có số cây hoa tím, quà bầu dục chiếm 50%.

   A. 3.                                  B. 4.                                  C. 2.                                  D. 1.

Câu 117: Khi nói về mối quan hệ giữa các loài trong quần xã, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?

I. Trong quan hệ hỗ trợ, các loài tham gia đều có lợi hoặc ít nhất không bị hại.

II. Trong quan hệ hội sinh, tất cả các loài tham gia đều có lợi.

III. Trong quan hệ cạnh tranh luôn có một loài thắng thế.

IV. Trong quan hệ kí sinh, loài kí sinh sẽ nhanh chóng giết chết vật chủ.

   A. 1.                                  B. 2.                                  C. 3.                                  D. 4.

Câu 118: Theo thuyết tiến hóa hiện đại, nhân tố nào sau đây không phải là nhân tố tiến hoá?

   A. Chọn lọc tự nhiên.                                                 B. Giao phối ngẫu nhiên.

   C. Các yếu tố ngẫu nhiên.                                          D. Giao phối không ngẫu nhiên.

Câu 119: Giả sử khi quan sát một tế bào sinh dưỡng của thể đột biến của một loài có bộ NST

2n = 8, thu được hình vẽ mô phỏng NST trong nhân tế bào như hình.

Thể đột biến này là

   A. thể tứ bội.                     B. thể một.                        C. thể tam bội.                  D. thể ba.

Câu 120: Hinh bên mô tả thời điểm bắt đầu thí nghiệm phát hiện hô hấp ở thực vật.

Thí nghiệm được thiết kế đúng chuẩn quy định. Bao nhiêu dự đoán sau đây đúng về kết quả thí nghiệm?

I. Giọt nước màu trong ống mao dẫn bị đẩy dần về vị trí số 4,3,2.

II. Nhiệt độ trong ống chứa hạt nảy mầm không đối.

III. Một lượng vôi xút chuyển thành canxi cacbonat.

IV. Nồng độ khí oxi trong ống chứa hạt nảy mầm giảm.

   A. 2.                                  B. 4.                                  C. 3.                                  D. 1.

----------- HẾT ----------

Tải file word: Đề thit thử 2022 - Sở GD&ĐT Thái Bình


Nhận xét

ĐỀ XUẤT RIÊNG CHO BẠN

Tính số nhiễm sắc thể, số crômatit và số tâm động qua các kì của nguyên phân và giảm phân

Loài ong mật có bộ NST lưỡng bội 2n=32. Hợp tử của loài trải qua nguyên phân. Hãy cho biết có bao nhiêu NST, crômatit, tâm động có trong một tế bào qua mỗi kì của quá trình nguyên phân? Để giải bài tập sinh học trên trước hết các bạn cần nhớ một số vấn đề sau: NST nhân đôi ở kì trung gian (pha S) trở thành NST kép, tồn tài trong tế bào đến cuối kì giữa. Vào kì sau, NST kép bị chẻ dọc tại tâm động, tách thành 2 NST đơn, phân li đồng đều về 2 cực tế bào. Crômatit chi tồn tại ở NST kép, mỗi NST kép có 2 crômatit. Mỗi NST dù ở thể đơn hay kép đều mang một tâm động. Vậy có bao nhiêu NST trong tế bào thì sẽ có bấy nhiêu tâm động. Do vậy, gọi 2n là bộ NST lưỡng bội của loài, số NST, số crômatit, số tâm động có trong một tế bào qua mỗi kì quá trình nguyên phân như bảng sau: Kì trung gian Kì đầu Kì giữa Kì sau Kì cuối Số NST đơn 0 0 0 4n 2n Sô NST kép 2n 2n 2n 0 0 Số crômatit 4n 4n 4n 0 0 Số tâm động 2n 2n 2n 4n 2n T

Chu kỳ tế bào, quá trình nguyên phân và giảm phân

Trong chương trình sinh học lớp 10 thì nội dung về chu kỳ tế bào, nguyên phân và giảm phân các em cần học kỹ và làm bài tập liên quan. Đây là kiến thức hết sức quan trọng để có thể học tiếp những kiến thức liên quan ở lớp tiếp tiếp theo. Cơ chế nguyên phân Cơ chế giảm phân Kiến thức các em đọc ở sách giáo khoa sinh học lớp 10, ở phần này tác giả chỉ trích một số câu hỏi thường gặp trong nội dung chuyên đề chu kỳ tế bào, quá trình nguyên phân và giảm phân. Câu 1. Trình bày khái niệm và nêu những giai đoạn của chu kì tế bào? – Chu kì tế bào là khoảng thời gian giữa 2 lần phân bào liên tiếp. Một chu kì tế bào bao gồm kì trung gian và quá trình nguyên phân. Kì trung gian gồm ba pha theo thứ tự là G1 , S, G2, trong đó pha G1 là thời kì sinh trưởng chủ yếu của tế bào; pha S diễn ra sự nhân đôi của ADN và nhiễm sắc thể. Kết thúc pha S, tế bào sẽ chuyển sang pha G2, lúc này tế bào sẽ tổng hợp tất cả những gì còn lại cần cho quá trình phân bào. Nguyên phân diễn ra ngay sau pha G2

Tính số loại và tỉ lệ kiểu gen, kiểu hình ở đời con

Vận dụng toán xác suất để giải nhanh các bài tập sinh học phần quy luật phân li độc lập như: xác định số loại kiểu gen, kiểu hình ở đời con hay tỉ lệ kiểu gen, kiểu hình ở đời con trong các phép lai khi biết kiểu gen của bố mẹ mà không cần viết sơ đồ lai. Theo quy luật phân li độc lập ta hiểu rằng: một phép lai có n cặp tính trạng, thực chất là n phép lai một cặp tính trạng. Như vậy khi đề bài cho biết kiểu gen có bố mẹ và tuân theo quy luật phân li độc lập thì ta chỉ cần dung toán xác suất để xác định nhanh số loại cũng như tỉ lệ kiểu gen, kiểu hình ở đời con theo quy tắc sau: Tỉ lệ KG khi xét chung nhiều cặp gen bằng các tỉ lệ KG riêng rẽ của mỗi cặp tính trạng nhân với nhau. Số KH khi xét chung nhiều cặp tính trạng bằng số KH riêng của mỗi cặp tính trạng nhân với nhau. Ví dụ:  Cho biết A - hạt vàng : a- hạt xanh; B- hạt trơn : b - hạt nhăn; D - thân cao : d- thân thấp. Tính trạng trội là trội hoàn toàn. Phép lai P: AabbDd x AaBbdd  sẽ cho số loại và tỉ lệ kiểu g