Đăng ký nhận bài mới qua e-mail:

Sách ôn thi đại học >>> Tìm hiểu thêm

Đề thi thử sinh học 2019 - Trường THPT Chuyên Quốc Học Huế - lần 3

Trường THPT Chuyên Quốc Học - Huế đã tổ chức kỳ thi thử THPT Quốc Gia năm 2019 cho học sinh lớp 12. Nội dung đề môn Sinh học như sau.

Câu 1: Cá xương có thể lấy hơn 80% lượng O2 của nước khi đi qua mang vì dòng nước chảy một chiều qua mang và dòng máu chảy trong mao mạch:
A. song song, ngược chiều với dòng nước.
B. song song, cùng chiều với dòng nước.
C. song song với dòng nước.
D. xuyên ngang với dòng nước.
Câu 11: Ở một loài thực vật, alen A quy định quả đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định quả vàng. CHo cây (P) có kiểu gen dị hợp Aa tự thụ phấn thu được F1. Biết rằng không phát sinh đột biến mới và sự biểu hiện của gen này không phụ thuộc vào môi trường. Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Trên mỗi cây F1 có 1 loại quả; quả đỏ hoặc quả vàng.
B. Các cây F1 có 3 loại  kiểu hình, trong đó có 25% số cây quả vàng, 25% số cây quả đỏ, 50% số cây có cả quả đỏ và quả vàng.
C. Trên mỗi cây F1 có 2 loại quả, trong đó có 50% số cây quả đỏ và 50% số cây quả vàng.
D. Trong các cây F1 có 25% số cây quả đỏ và 75% số cây quả vàng.

Câu 21: Cho biết alen A quy định hoa đỏ trội không hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng; kiểu gen Aa quy định hoa hồng. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có 2 loại kiểu hình?
A. Aa xaa.
B. AA xaa.
C. AA xAA.
D. Aa xAa.
 Câu 29: Ở một quần thể tự phối, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn taonf so với alen a quy định hoa trắng. Thế hệ xuất phát (P) có 100% cây hoa đỏ, ở F2 có tỉ lệ kiểu hình 7 cây hoa đỏ : 3 cây hoa trắng. Biết không xảy ra đột biến , theo lí thuyết có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
(1) Tỉ lệ kiểu gen ở thế hệ xuất phát (P) là 0,8AA : 0,2Aa.
(2) Đến thế hệ F4, kiểu hình hoa đỏ giảm đi vo với thế hệ P là 37,5%.
(3) Đến thế hệ F5, kiểu gen đồng hợp tăng thêm so với thế hệ P là 77,5%.
(4) Đến thế hệ F6, hiệu số giữa kiểu gen đồng hợp trội so với kiểu gen đồng hợp lặn bằng 20%.
A. 3.
B. 1.
C. 4.
D. 2.
Câu 37: Giả sử năng lượng đồng hóa của các sinh vật dị dưỡng trong một chuỗi thức ăn khởi đầu bằng sinh vật sản xuất như sau:
  • Sinh vật tiêu thụ bậc 1: 175x$10^5$ Kcal
  • Sinh vật tiêu thụ bậc 2: 28x$10^5$ Kcal
  • Sinh vật tiêu thụ bậc 3: 21x$10^4$ Kcal
  • Sinh vật tiêu thụ bậc 4: 165x$10^2$ Kcal
  • Sinh vật tiêu thụ bậc 5: 1490 Kcal
Tỉ lệ thất thoát năng lượng cao nhất trong quần thể là:
A. giữa bậc dinh dưỡng cấp 3 so với bậc dịnh dưỡng cấp 2.
B. giữa bậc dinh dưỡng cấp 5 so với bậc dịnh dưỡng cấp 4.
C. giữa bậc dinh dưỡng cấp 4 so với bậc dịnh dưỡng cấp 3.
D. giữa bậc dinh dưỡng cấp 2 so với bậc dịnh dưỡng cấp 1.


Nguồn: Facebook Sinh Học Thầy ken
Ngoài ra các bạn cũng có thể tham khảo thêm đề thi thử 2019 của trường THPT Chuyên Quốc Học Huế lần 1 và lần 2.

Chưa có phản hồi "Đề thi thử sinh học 2019 - Trường THPT Chuyên Quốc Học Huế - lần 3"

Đăng nhận xét

Bạn bè