Đăng ký nhận bài mới qua e-mail:

Sách ôn thi đại học >>> Tìm hiểu thêm

Đề thi thử sinh học 2019 - Sở GD&ĐT Cần Thơ

Đề thi thử sinh học 2019 - Sở GD&ĐT Cần Thơ như sau:
Câu 81. Giả sử 1 quần thể thực vật tự thụ phấn bắt buộc, ở thế hệ xuất phát (P) có 100% cá thể dị hợp (Aa). Theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu gen Aa ở thế hệ F1 của quần thể này là:
A. 50,0%.
B. 12,5%.
C. 25,0%.
D. 75,0%.
Câu 82. Trong tự nhiên, khi làm tổ, loài chim hải âu có kiểu phân bố:
A. ngẫu nhiên.
B. theo nhóm.
C. đồng đều.
D. tập trung.
Câu 95. Cho 50g các hạt mới nảy mầm vào bình thủy tinh. Đật chặt bình bằng nút cao su đã gắn ống thủy tinh hình chữ U nối với ống nghiệm chứa nước vôi trong. Đây là thí nghiệm chứng minh:
A. quá trình quang hợp ở hạt mới nảy mầm có thải ra CO2.
B. quá trình hô hấp ở hạt đang nảy mầm có thải ra CO2.
C. quá trình quang hợp ở hạt mới nảy mầm có thải ra O2.
D. quá trình hô hấp ở hạt đang nảy mầm có thải ra O2.
Câu 96. Ở đậu Hà Lan, alen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen a quy định hoa trắng. Tiến hành phép lai giữa 2 cây có kiểu gen Aa với nhau. Theo lí thuyết, trong tổng số cây ở F1, tỉ lệ cây hoa đỏ có kiểu
gen dị hợp là:
A. 2/3. 
B. 1/3. 
C. 2/4. 
D. 1/4.

Câu 105. Khi nói về đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể, phát biểu nào sau đây đúng?
A. Đột biến chuyển đoạn có thể không làm thay đổi số lượng và thành phần gen của một nhiễm sắc thể.
B. Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể xảy ra ở nhiễm sắc thể thường, không xảy ra ở nhiễm sắc thể giới
tính.
C. Đột biến mất đoạn không làm thay đổi số lượng gen trên nhiễm sắc thể nên không làm mất cân bằng
gen.
D. Đột biến đảo đoạn nhiễm sắc thể làm cho gen từ nhóm liên kết này chuyển sang nhóm liên kết khác.
Câu 106. Một loài thực vật, tính trạng màu sắc hoa do gen nằm trong tế bào chất quy định. Lấy hạt phấn của
cây hoa vàng thụ phấn cho cây hoa đỏ (P), thu được F1. Cho các cây F1 tự thụ phấn. Theo lí thuyết, tỉ lệ kiểu
hình ở F2 là:
A. 100% hoa đỏ.
B. 50% hoa đỏ: 50% hoa vàng.
C. 75% hoa đỏ: 25% hoa vàng.
D. 100% hoa vàng.

Câu 120. Một loài thực vật có bộ nhiễm sắc thể 2n = 10. Giả sử có 1 cá thể của loài này bị đột biến mất đoạn nhỏ không chứa tâm động ở 1 nhiễm sắc thể thuộc cặp số 1 và đột biến lặn đoạn nhỏ ở 1 nhiễm sắc thể thuộc cặp số 3. Cho biết không phát sinh đột biến mới, thể đột biến này giảm phân bình thường và không xảy ra trao đổi chéo. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng về thể đột biến này?
I. Tổng số giao tử tạo ra có 75% số giao tử mang nhiễm sắc thể đột biến.
II. Các gen còn lại trên nhiễm sắc thể số 1 đều không có khả năng nhân đôi.
III. Mức độ biểu hiện của các gen trên nhiễm sắc thể số 3 luôn tăng lên.
IV. Giao tử được tạo ra từ thể đột biến này có 5 nhiễm sắc thể.
A. 3. 
B. 1. 
C. 4. 
D. 2.

Chưa có phản hồi "Đề thi thử sinh học 2019 - Sở GD&ĐT Cần Thơ"

Đăng nhận xét

Bạn bè