Đăng ký nhận bài mới qua e-mail:

Sách ôn thi đại học >>> Tìm hiểu thêm

Đề thi thử Sinh 2019 - Sở GD&ĐT Ninh Bình

Sở GD-ĐT tỉnh Ninh Bình tổ chức kì thi thử THPT Quốc Gia 2019. Nội dung đề thi thử 2019 môn Sinh học như sau:

Câu 1: Phép lai thuận nghịc luôn cho kết quả giống nhau trong quy luật di truyền
A. di truyền ngoài nhân
B. phân li độc lập
C. liên kết với giới tính
D. hoán vị gen
Câu 94: Tất cả các alen của các gen trong quần thể tại một thời điểm được gọi là
A. kiểu gen của quần thể
B. kiểu hình của quần thể
C. thành phần kiểu gen của quần thể

Câu 105: Cho biết phép lai sau tuần theo quy luật di truyền phân li độc lập. Nếu không có đột biến xảy ra. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây cho đời con có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: (3:3:1:1)?
A/ AaBbddxAAbbDd
B. AabbDdxaabbDd
C. AabbDdxaabbDd
D. AaBbDdxaabbDd

Câu 111: Giải sử năng lượng đồng hóa của các sinh vật trong chuỗi thức ăn như sau:
  • Sinh vật sản xuất: 35.000.000 Kcal
  • Sinh vật tiêu thụ bậc 1: 3.150.000 Kcal
  • Sinh vật tiêu thu bậc 2: 346500 Kcal
  • Sinh vật tiêu thụ bậc 3:  34650 Kcal

Hiệu suất sinh thái giữa bậc dinh dưỡng cấp 2 với bậc dinh dưỡng cấp 1 và giữa bậc dinh dưỡng cấp 3 với bậc dinh dưỡng cấp 2 trong chuỗi thrwcs ăn trên lần lượt là:
A. 10% và 11%
B. 11% và 9%
C. 10% và 9%
D. 9% và 11%
Câu 117: Ở một loài động vật xét 3 gen, trong đó 1 gen nằm trên nhiễm sắc thể thường, 2 gen nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X không có alen tương ứng trên Y. Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, mỗi gen đều có hai alen, trội lặn hoàn toàn. Theo lí thuyết, có bao nhiêu nhận định sau đây đúng?
I. Loài này tại ra tối đa số loại giao tử là 8.
II. Khi cho cá thể đực giao phối với cá thể cái, số kiểu giao phối tối đa trong loài là 360.
III. Số kiểu gen đồng hợp tối đa là 8.
IV. Số kiểu gen tối đa có thể có của loài là 42.
A. 3
B. 1
C. 4
D. 2
Chưa có phản hồi "Đề thi thử Sinh 2019 - Sở GD&ĐT Ninh Bình"

Đăng nhận xét

Bạn bè