Đăng ký nhận bài mới qua e-mail:

Sách ôn thi đại học >>> Tìm hiểu thêm

Giải chi tiết câu 118 - Đề tham khảo 2019: Bài tập sinh học kết hợp quy luật phân li độc lập, liên kết và tương tác gen

Câu 118 đề tham khảo 2019 là dạng bài tập kết hợp quy luật phân li độc lập, liên kết gen và tương tác gen. Nội dung đề như sau:
Câu 118: Một loài thực vật, tính trạng chiều cao thân do 2 cặp gen A, a và B, b phân li độc lập cùng quy định: kiểu gen có cả 2 loại alen trội A và B quy định thân cao, các kiểu gen còn lại đều quy định thân thấp. Alen D quy định hoa vàng trội hoàn toàn so với alen d quy định hoa trắng. Cho cây dị hợp tử về 3 cặp gen (P) tự thụ phấn, thu được F1 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ 6 cây thân cao, hoa vàng : 6 cây thân thấp, hoa vàng : 3 cây thân cao, hoa trắng : 1 cây thân thấp, hoa trắng. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I. Kiểu gen của cây P có thể là $\frac{Ad}{aD}Bb$.
II. F1 có 1/4 số cây thân cao, hoa vàng dị hợp tử về 3 cặp gen.
III. F1 có tối đa 7 loại kiểu gen.
IV. F1 có 3 loại kiểu gen quy định cây thân thấp, hoa vàng.
A. 2.
B. 4.
C. 3.
D. 1.
Hướng dẫn giải
* Theo đề ta có thể quy ước:
- Tính trạng chiều cao thân:
+ A-B-: Thân cao;
+ A-bb, aaB-, aabb: thân thấp
- Tính trạng màu sắc hoa:
+ D-: hoa vàng
+ dd: hoa trắng

* Xét riêng từng tính trạng:
- Tính trạng chiều cao thân: P dị hợp (Aa, Bb) tự thụ phấn thu được F1 9 cao : 7 thấp => gen A và B nằm trên 2 cặp NST tương đồng khác nhau (phân li độc lập) => Kiểu gen về tính trạng chiều cao thân của cây P là AaBb.
- Tính trạng màu sắc hoa: P dị hợp (Dd) tự thụ phấn thu được F1 12 vàng : 4 trắng <=> 4 vàng : 1 trắng.

* Xét chung cả hai tính trạng (6 : 6 : 3 : 1) = 16 tổ hợp gen ≠ (9 : 7)(3:1) = 64 tổ hợp gen => Gen D liên kết hoàn toàn với gen A hoặc B. Vì tỉ lệ cây thân cao, hoa vàng ở F1 = 3/16 => Gen D liên kết hoàn toàn với gen A (hoặc B) và P có kiểu gen dị hợp tử chéo $\frac{Ad}{aD}Bb$ (hoặc $\text{Aa}\frac{Bd}{bD}$).

Tới đây các em tự viết sơ đồ lai và tính các yêu cầu theo đề bài tương ứng với các mục I, II, III, IV và chọn đáp án.

Chưa có phản hồi "Giải chi tiết câu 118 - Đề tham khảo 2019: Bài tập sinh học kết hợp quy luật phân li độc lập, liên kết và tương tác gen"

Đăng nhận xét

Bạn bè