Đăng ký nhận bài mới qua e-mail:

Sách ôn thi đại học >>> Tìm hiểu thêm

Công thức tính sức hút nước của tế bào

Ngâm các tế bào của cùng một loại mô thực vật vào dãy dung dịch muối NaCl có áp suất thẩm thấu (ASTT) là 0,6; 0,8; 1,0; 1,2; 1,4; 1,6 atm. Áp suất trương nước của tế bào thực vật trước khi ngâm vào dung dịch là 0,8 atm và ASTT là  1,8 atm. Hãy nêu hiện tượng xảy ra? Giải thích.

Hướng dẫn
Hiện tượng và giải thích kết quả:
Áp dụng công thức sức hút nước của tế bào: S = P - T. Trong đó

  • S: Sức hút của tế bào
  • P: ASTT của tế bào
  • T: Sức trương nước (áp suất trương nước)

Ta có: S = P - T = 1,8 - 0,8 = 1,0 atm. Nên:
+ Ở dung dịch có P = 0,6; 0,8 thì tế bào hút nước và tăng thể tích.
+ Ở dung dịch có P = 1,0 thì tế bào có thể tích không đổi.
+ Dung dịch có P = 1, 4; 1,6 thì tế bào mất nước và co nguyên sinh.

Xem thêm: Công thức tính áp suất thẩm thấu của tế bào

Chưa có phản hồi "Công thức tính sức hút nước của tế bào"

Đăng nhận xét

Bạn bè