Đăng ký nhận bài mới qua e-mail:

Sách ôn thi đại học >>> Tìm hiểu thêm

Bài tập tính số loại giao tử được tạo ra trong giảm phân khi có trao đổi chéo - Trích đề thi Olympic 30-4-2016

Cho một loài có bộ nhiễm sắc thể (NST) 2n = 20. Nếu các cặp NST tương đồng đều có cấu trúc khác nhau, quá trình giảm phân xảy ra trao đổi chéo tại 1 điểm ở cặp NST số I, trao đổi chéo tại 2 điểm không cùng lúc ở cặp NST số II và trao đổi chéo kép ở cặp NST số V thì số giao tử tối đa được tạo ra nhiều hơn so với quá trình giảm phân không xảy ra trao đổi chéo ở tất cả các cặp NST là bao nhiêu?
(Trích đề thi Olympic 40-4 lớp 10 năm 2016)
Hướng dẫn phân tích và giải

Số loại giao tử được tạo ra nhiều hơn = Số loại giao tử được tạo ra khi có trao đổi chéo (ở cặp số I, II và V) - Số loại giao tử được tạo ra khi không có trao đổi chéo.
* Số loại giao tử được tạo ra khi không có trao đổi chéo = $2^{10} = 1024$ loại.
* Số loại giao tử được tạo ra khi có trao đổi chéo ở cặp số I, II và V
- Số loại giao tử được tạo ra ở 7 cặp NST không có trao đổi chéo = $2^{7} = 128$ loại.
- Số loại giao tử được tạo ra ở cặp cặp có xảy ra trao đổi chéo trong giảm phân là:
+ Số loại giao tử được tạo ra ở cặp NST số I (trao đổi chéo lại 1 điểm) = 4 loại.
+ Số loại giao tử được tạo ra ở cặp NST số II (trao đổi chéo tại 2 điểm không đồng thời) = 6 loại.
+ Số loại giao tử được tạo ra ở cặp NST số V (tao đổi chéo kép = trao đổi chéo tại 2 điểm  đồng thời) = 8 loại.
⇒ Số loại giao tử được tao ra ở cả 10 cặp = 127x4x6x8 = 24576 loại.

Vậy số loại giao tử được tạo ra nhiều hơn = 24576 - 1024 = 23552 loại.


Chưa có phản hồi "Bài tập tính số loại giao tử được tạo ra trong giảm phân khi có trao đổi chéo - Trích đề thi Olympic 30-4-2016"

Đăng nhận xét

Bạn bè