Đăng ký nhận bài mới qua e-mail:

Sách ôn thi đại học >>> Tìm hiểu thêm

Đột biến xảy ra ở gen điều hòa có thể ảnh hưởng đến biểu hiện của các gen cấu trúc

Trong hoạt động của Operon Lac ở vi khuẩn E.coli, nếu đột biến xảy ra ở gen điều hòa R (còn gọi là Lac I) thì biểu hiện của các gen cấu trúc có thể bị ảnh hưởng hoặc không bị ảnh hưởng cụ thể như sau:

Không ảnh hưởng đến biểu hiện của gen cấu trúc

Nếu đột biến không làm thay đổi khả năng liên kết của protein ức chế với vùng vận hành (O) cũng như khả năng liên kết của protein ức chế với lactôzơ thì sẽ không ảnh hưởng đến biểu hiện của các gen cấu trúc (Z, Y, A).

Có ảnh hưởng đến biểu hiện của các gen cấu trúc

+ Tăng biểu hiện của các gen cấu trúc: Nếu đột biến làm giảm khả năng liên kết của protein ức chế vào vùng vận hành.
+ Giảm biểu hiện của các gen cấu trúc: Nếu đột biến làm tăng khả năng liên kết của protein ức chế vào vùng vận hành.
+ Làm mất khả năng biểu hiện của gen cấu trúc: Nếu đột biến làm mất khả năng liên kết của protein ức chế với đường lactôzơ nhưng không làm ảnh hưởng đến khả năng liên kết của protein ức chế với vùng vận hành.
+ Các gen cấu trúc bị biểu hiện liên tục: Nếu đột biến làm mất hoàn toàn khả năng liên kết của protein ức chế hoặc không tổng hợp được protein ức chế (đột biến vô nghĩa).

Chưa có phản hồi "Đột biến xảy ra ở gen điều hòa có thể ảnh hưởng đến biểu hiện của các gen cấu trúc"

Đăng nhận xét

Bạn bè