Đăng ký nhận bài mới qua e-mail:

Sách ôn thi đại học >>> Tìm hiểu thêm

Giải chi tiết câu 2 đề thi HSG 12 - Quảng Ngãi 2017-2018

Từ một tế bào xôma có bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội (2n=24), qua 9 lần nguyên phân liên tiếp tạo ra các tế bào con. Tuy nhiên, trong một lần phân bào, ở một tế bào con có hiện tượng tất cả các nhiễm sắc thể không phân li tạo ra một tế bào có bộ nhiễm sắc thể 4n, tế bào 4n này và các tế bào con khác tiếp tục nguyên phân bình thường với chu kì tế bào như nhau. Kết thúc quá trình nguyên phân trên tạo ra 480 tế bào con. Hãy xác định
a. Số tế bào có bộ nhiễm sắc thể 2n.
b. Tổng số nhiễm sắc thể trong các tế bào đột biến được sinh ra.
(trích câu 2.2 đề thi HSG sinh học lớp 12 - Quảng Ngãi 2017-2018)

Hướng dẫn phân tích và giải
- Một tế bào qua 9 lần nguyên phân bình thường sẽ tạo $2^9=512$ tế bào con.
- Thực tế, do rối loại trong nguyên phân của một tế bào ở 1 lần nguyên phân nào đó nên tạo ra được số tế bào ít hơn bình thường 512 – 480 =32 tế bào
→ đột biến (một tế bào không phân li) ở lần nguyên phân thứ 4
→ Số tế bào mang bộ NST 4n = $2^5=32$
a. Số tế bào mang bộ NST 2n = 480-32 = 448
b. Tổng số NST trong các tế bào đột biến được sinh ra là: 32×4n= 32×4×12 = 1536 nhiễm sắc thể.

Xem thêm: Tính số tế bào đột biến (trích đề thi THPT Quốc Gia 2015)

Chưa có phản hồi "Giải chi tiết câu 2 đề thi HSG 12 - Quảng Ngãi 2017-2018"

Đăng nhận xét

Bạn bè