Đăng ký nhận bài mới qua e-mail:

Sách ôn thi đại học >>> Tìm hiểu thêm

Bài toán di truyền quả hệ kết hợp với di truyền quần thể

Cho sơ đồ phả hệ sau đây mô tả sự di truyền của bệnh do một gen gồm 2 alen qui định.
Dựa vào thông tin trên hãy xác định:
a. Trong phả hệ trên chắc chắn xác định được kiểu gen của bao nhiêu người?
b. Nếu II5 đến từ quần thể đang cân bằng di truyền có tần số kiểu gen đồng hợp trội gấp đôi tần số kiểu gen dị hợp thì xác suất cặp vợ chồng III8 - III9 sinh con trai đầu lòng không mắc bệnh là bao nhiêu %?
Trích đề thi giải toán MTCT tỉnh Quảng Ngãi năm học 2016-2017

Hướng dẫn giải


a. Xác định kiểu gen chắc chắn của của người trong phả hệ
- Xét bộ mẹ (6) và (7) bình thường nhưng sinh ra con gái (10) bị bệnh ⇒ chứng tỏ gen lặn qui định khả năng bị bệnh đồng thời gen trên NST thường.
Qui ước 
A: Bình thường; a: Bị bệnh
- Những người được xác định chắc chắn kiểu gen:
+ Những người bị bệnh (mang kiểu gen đồng hợp lặn aa) gồm: (3) và (10)
+ Những người bình thường nhưng sinh con bị bệnh ⇒ mang gen dị hợp (Aa) gồm: (1), (2), (6) và (7)
⟹ Có tối đa 6 người xác định được chắc chắn kiểu gen.
b. Tính xác xuất cặp vợ chồng (8) và (9) sinh con đầu lòng không bị bệnh:

- Xác suất của người II5: [2/3AA : 1/3Aa] (chúng ta có thể viết cấu trúc di truyền của quần thể cân bằng chứa II.5 theo dự kiện bài toán: 064AA + 0,32Aa + 0,04aa = 1)
- Xác suất của người II4: [1/3AA : 2/3Aa]
- Xác suất của người II8:
Ta có: II4 - II5: ($\frac{1}{3}$AA: $\frac{2}{3}$Aa) × ($\frac{2}{3}$AA: $\frac{1}{3}$Aa)
→ II8 ($\frac{10}{17}$AA: $\frac{7}{17}$Aa)
-Xét II8 – II9: ($\frac{1}{3}$AA: $\frac{2}{3}$Aa) × ($\frac{10}{17}$AA: $\frac{7}{17}$Aa)
Con: $\frac{54}{102}$AA: $\frac{41}{102}$Aa: $\frac{7}{102}$aa
-Xác suất cặp vợ chồng III8-III9 sinh con trai đầu lòng không mắc bệnh chiếm:
= $\frac{1}{2}$ × $\frac{95}{102}$ = $\frac{95}{204}$ = 46,5686%.

Chưa có phản hồi "Bài toán di truyền quả hệ kết hợp với di truyền quần thể"

Đăng nhận xét

Bạn bè