Đăng ký nhận bài mới qua e-mail:

Sách ôn thi đại học >>> Tìm hiểu thêm

Hướng dẫn giải câu 37 - đề minh họa sinh học 2017 lần 2

Câu 37 đề minh họa (Đề thử nghiệm) môn sinh học là câu hỏi về QLDT kết hợp với di truyền quần thử tự thụ phấn. Nội dung đề như sau:
Ở đậu Hà Lan, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp. Cho cây thân cao thuần chủng giao phấn với cây thân thấp (P), thu được F1. Cho các cây F1 giao phấn với nhau, thu được F2. Cho các cây F2 tự thụ phấn, thu được F3. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo lí thuyết, F3 có kiểu hình phân li theo tỉ lệ
A. 3 cây thân cao : 1 cây thân thấp.
B. 5 cây thân cao : 3 cây thân thấp.
C. 3 cây thân cao : 5 cây thân thấp.
D. 1 cây thân cao : 1 cây thân thấp.
Theo đề bài, ta có thể quy ước như sau:
+ A-: Thân cao
+ aa: Thân thấp

Cho cây thân cao thuần chủng (AA) giao phấn với cây thân thấp thuần chủng (aa) thu được F1 sẽ là: 100% cây có kiểu gen Aa (thân cao).

Cho F1 giao phấn với nhau, thu được F2 và tiếp tục cho F2 tự thu phấn, thu được F3. Ta thấy F1 có 100% kiểu gen Aa cho giao phấn thì bản chất cũng như cho tự thụ phấn và choF2 tiếp tục tự thụ phấn. Như vậy ta cũng có thể hiểu là cho F1 có 100% cá thể có kiểu gen Aa tự thụ phấn liên tiếp qua 2 thế hệ => tần số kiểu gen ở F3 sẽ là:
+ Aa = 1/4 (hay 2/8)
+AA = aa = 3/8
Xem thêm: Bài tập quần thể tự thụ phấn

Vây kiểu hình thân thấp (aa) ở F3 = 3/8 và kiểu hình thân cao (A-) ở F3 = 2/8 + 3/8 =5/8.
=> Tỉ lệ phân li kiểu hình ở F3 là 5 cây thân cao : 3 cây thân thấp.

Chưa có phản hồi "Hướng dẫn giải câu 37 - đề minh họa sinh học 2017 lần 2"

Đăng nhận xét

Bạn bè