Đăng ký nhận bài mới qua e-mail:

Sách ôn thi đại học >>> Tìm hiểu thêm

Giải chi tiết câu 34 đề minh họa lần 2 - 2017

Câu 34 đề minh họa sinh học 2017 lần 2 có nội dung như sau:
Ở một loài thực vật, kiểu gen AA quy định hoa đỏ, Aa quy định hoa hồng và aa quy định hoa trắng. Một quần thể của loài này gồm 560 cây hoa đỏ, 280 cây hoa hồng và 160 cây hoa trắng. Khi các cây trong quần thể giao phấn ngẫu nhiên đưa đến trạng thái cân bằng di truyền thì cấu trúc di truyền của quần thể này là
A. 0,49AA : 0,42Aa : 0,09aa.
B. 0,64AA : 0,32Aa : 0,04aa.
C. 0,36AA : 0,48Aa : 0,16aa.
D. 0,25AA : 0,50Aa : 0,25aa.

Đây là dạng bài tập về cấu trúc di truyền quần thể, để giải được bài này các em cần nắm vứng:

  • Cách tính tần số alen khi biết số lượng từng loại kiểu gen trong quần thể.
  • Sau 1 thế thệ ngẫu phối, quần thể sẽ đạt trạng thái cân bằng di truyền
  • Quần thể cân bằng di truyền sẽ có tần số các loại kiểu gen tuân theo biểu thức: \(p^2\)(AA) + 2pq(Aa) + \(q^2\)(aa) = 1
Như phân tích ở trên thì quần thể trên ta có thể giải nhanh như sau:

- Tần số alen của quần thể là:
+ p(A) = (560x2 + 280)/(560 + 280 + 160)x2 = 0,7
+ q(a) = 1-0,7 = 0,3
- Cấu trúc của quần thể ở trạng thái cân bằng di truyền là:
\(p^2\)(AA) + 2pq(Aa) + \(q^2\)(aa) = 1 = 0
⇔ 0,49AA + 0,42Aa + 0,09aa = 1
=> Đáp án A.

Chưa có phản hồi "Giải chi tiết câu 34 đề minh họa lần 2 - 2017"

Đăng nhận xét

Bạn bè