Đăng ký nhận bài mới qua e-mail:

Sách ôn thi đại học >>> Tìm hiểu thêm

Purin và pirimidin khác nhau như thế nào?

Trong phần cấu trúc và chức năng ADN, các em đã biết có 4 loại đơn phân (4 loại nuclêôtit) cấu tạo nên đại phân tử ADN là Ađênin (A), Timin (T), Guanin (G) và Xitôzin (X). Và 4 loại đơn phân này điều giống nhau ở gốc phôtphát, đường và chỉ khác nhau ở bazơ nitơ.


Bazơ lớn - bazơ bé

Giữa hai mach đơn của phân tử ADN, các Bazơ nitơ đứng đối diện nhau liên kết với nhau theo nguyên tắc bổ sung, tức  là bazơ lớn luôn liên kết với bazơ bé (và ngược lại) cụ thể là A luôn liên kết với T băng 2 liên kết hiđrô; G luôn liên kết với X bằng 3 liên kết hiđrô (và ngược lại).

Như đã nói ở trên, các nucleotit khác nhau chỉ khác nhau ở  bazơ nitơ. Có 4 loại bazo nito A, T, G, A được chia thành 2 nhóm là bazo lớn A và G và 2 loại Bazo bé là T và X.

Các Bazo lớn được cấu tào từ phần cơ sở là vòng Purin, còn các phần phụ có khác nhau (chú ý NH2 và O) tạo nên 2 loại Bazo lớn là A và G.
Các Bazo bé được cấu tào từ phần cơ sở là vòng Pyrimidin, còn các phần phụ có khác nhau (chú ý NH2, ch3 và O) tạo nên 2 loại Bazơ lớn là T (trong phân tử ARN là U) và X .

Liên kết hiđrô giữa A và T, Giữa G và X

Trong cấu trúc ADN thì mộ purin luôn liên kết bổ sung với pyrimidin theo sơ đồ sau


Qua bài này giúp các em hiểu thêm nguyên tắc bổ sung trong cấu trúc của ADN, qua đó hiểu rõ hơn cấu trúc hóa học của ADN và vận dụng vào xây dựng các công thức sinh học để giải các bài tập liên quan.

Chưa có phản hồi "Purin và pirimidin khác nhau như thế nào?"

Đăng nhận xét

Bạn bè