Bộ tài liệu Tiếp Cận Ki Thi THPT Quốc Gia 2018 môn SINH HỌC là bộ tài liệu duy nhất có hệ thống trắc nghiệm online kèm theo và được hỗ trợ cho đến ngày thi...tìm hiểu thêm

Xác suất trong quy luật di truyền

Ở cà chua, gen B quy định quả màu đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định quả màu vàng. Khi cho cây cà chua quả màu đỏ dị hợp tự thụ phấn thu được F1. Trong số các quả cà chua màu đỏ ở F1, xác suất chọn được ngẫu nhiên 3 quả, trong đó 2 quả có kiểu gen dị hợp và 1 quả có kiểu gen đồng hợp là
A. 2/9
B. 4/27
C. 1/16
D. 4/9.
Bài giải

Quy ước gen: B- đỏ; b- vàng (theo đề bài)
  • F1 quả đỏ dị hợp tử sẽ có kiểu gen Bb.
  • F1 tự thụ phấn: Bb (đỏ) x Bb (đỏ)
  • =>  F2: 1/4BB (đỏ) : 2/4Bb (đỏ) : 1/4bb (vàng)
Thế hệ F2, kiểu hình quả màu đỏ có 2 kiểu gen là: 1/4BB và 2/4Bb.

Vậy khi chọn 1 quả đỏ thì hoặc là có kiểu gen BB hoặc là có kiểu gen Bb với xác xuất là:
  • Quả đỏ đồng hợp (BB): 1/3
  • Quả đỏ dị hợp (Bb): 2/3
Vậy chọn ngẫu nhiên 3 quả đỏ, trong đó có 2 quả có kiểu gen dị hợp (Bb) và 1 quả có kiểu gen đồng hợp:

Cách 1: xét các trường hợp theo thứ tự kiểu gen được chọn:
  • TH1: Dị - Dị - Đồng = 2/3.2/3.1/3 = 4/27
  • TH2: Dị - Đồng - Dị = 4/27
  • TH3: Đồng - Dị - Dị = 4/27
Vậy xác xuất chung cho cả 3 trường hợp là: 3x4/27 = 4/9.

Cách 2: Tính nhanh với quy tắc xác suất

$C_{3}^{1}\times \frac{1}{3}\times C_{2}^{2}\times \frac{2}{3}\times \frac{2}{3}$ = 4/9

Các em mới làm bài tập dạng này thì nên theo cách 1 để hiểu bản chất, khi đã quen thì làm theo cách 2 để tiết kiệm thời gian.

2 phản hồi " Xác suất trong quy luật di truyền"

...

Bạn bè