Đăng ký nhận bài mới qua e-mail:

Sách ôn thi đại học >>> Tìm hiểu thêm

Giải đáp sinh học cho bạn Hoàng Hưng

Một gen có khối lượng $9\times10^5$ đvC. Tích phần trăm giữa Timin với một loại nuclêôtit khác không bổ sung với nó bằng 4%. Biết rằng số lượng Timin nhiều hơn số lượng nuclêôtit không bổ sung đó. Xác định tỉ lệ % và số lượng từng loài nuclêôitit của gen?

Hướng dẫn giải:
Từ khối lượng (M) của gen, ta có số nucleotit của gen: $N=\frac{M}{300}=\frac{900000}{300}$ = 3000Nu.
  • Theo MTBS ta có %A + %G = 50% (1)
  • Dựa vào đề ra ta có: %A x %G = 4% (2)

Áp dụng định lí Vi-et ta có phương trình bậc 2:
%T – 0,5T + 0,04 = 0 (3) (đổi phần trăm ra số thập phân).
Giải phương trình (3) được 2 nghiệm: T =0,4 và T=0,1 (loại vì đề cho số lượng loại T lớn hơn loại khác không bổ sung).
Suy ra: %A=%T=0,4=40%; %G=%X=0,1=10%
Vậy: A=T=1200 Nu; G=X=300 Nu.

1 phản hồi "Giải đáp sinh học cho bạn Hoàng Hưng"

Bạn bè