Bộ tài liệu Tiếp Cận Ki Thi THPT Quốc Gia 2018 môn SINH HỌC là bộ tài liệu duy nhất có hệ thống trắc nghiệm online kèm theo và được hỗ trợ cho đến ngày thi...tìm hiểu thêm

Giải đáp sinh học cho bạn Hoàng Hưng

Một gen có khối lượng $9\times10^5$ đvC. Tích phần trăm giữa Timin với một loại nuclêôtit khác không bổ sung với nó bằng 4%. Biết rằng số lượng Timin nhiều hơn số lượng nuclêôtit không bổ sung đó. Xác định tỉ lệ % và số lượng từng loài nuclêôitit của gen?

Hướng dẫn giải:
Từ khối lượng (M) của gen, ta có số nucleotit của gen: $N=\frac{M}{300}=\frac{900000}{300}$ = 3000Nu.
  • Theo MTBS ta có %A + %G = 50% (1)
  • Dựa vào đề ra ta có: %A x %G = 4% (2)

Áp dụng định lí Vi-et ta có phương trình bậc 2:
%T – 0,5T + 0,04 = 0 (3) (đổi phần trăm ra số thập phân).
Giải phương trình (3) được 2 nghiệm: T =0,4 và T=0,1 (loại vì đề cho số lượng loại T lớn hơn loại khác không bổ sung).
Suy ra: %A=%T=0,4=40%; %G=%X=0,1=10%
Vậy: A=T=1200 Nu; G=X=300 Nu.

1 phản hồi "Giải đáp sinh học cho bạn Hoàng Hưng"

...

Bạn bè