GỬI BÀI MỚI ĐẾN MAIL CỦA TÔI

Câu hỏi sinh học [kỳ 2]

Một đoạn phân tử ADN có số nuclêôtit loại A = 189 và có X = 35% tổng số nuclêôtit. Đoạn ADN này có chiều dài tính ra đơn vị micrômet là bao nhiêu?

Chưa có phản hồi "Câu hỏi sinh học [kỳ 2]"

Post a Comment

...

Bạn bè