Đăng ký nhận bài mới qua e-mail:

Giảm ngay 150.000 đồng và miễn phí vận chuyển cho thầy cô và các em học sinh đặt mua 
trong ngày hôm nay (nhận sách mới thanh toán tiền, gửi sách đến mọi miền Tổ Quốc)

Bài tập sinh học - Cơ chế di truyền và biến dị [phần 2]

Bài tập sinh học: vận dụng nguyên tắc bổ sung để xác định tỉ lệ phần trăm (%), số lượng từng loại nuclêôti trong 2 mạch của gen (hay ADN).

A. Công thức:

$N = A + T + G + X = 2A + 2G  \Rightarrow A + T = N/2$
$\%(A + T + G + X ) = 100\% = \%( 2A + 2G) \Rightarrow \%A + \%G = 50\%N$

B. Bài tập áp dụng

1. Gen có số nuclêôtit  loại T chiếm tỉ lệ 23,6%. Tính tỉ lệ % từng loại nuclêôtit trong gen. 
ĐA: A = T = 23,6%; G = X = 26,4%
2. Gen có tỉ lệ $\frac{G+X}{A+T}= \frac{5}{3}$. Xác định tỉ lệ % từng loại nuclêôtit trong gen.
ĐA: A = T = 18,75%; G = X = 31,25%
3. Gen có số nuclêôtit loại X gấp 3 lần số nuclêôtit loại T. Xác định tỉ lệ % từng loại nuclêôtit trong gen.
ĐA: A = T = 12,5%; G = X = 37,5%
4. Một gen có tổng 2 loại nuclêôtit bằng 84% tổng số nuclêôtit của gen. Xác định tỉ lệ % từng loại nuclêôtit trong gen, biết số nuclêôtit loại A lớn hơn loại G.
ĐA: A = T = 42%; G = X = 8%
5. Một gen có hiệu số giữa nuclêôtit loại T với một loại nuclêôtit khác bằng 20% tổng số nuclêôtit. Tính tỉ lệ % từng loại nuclêôtit trong gen.
ĐA: A = T = 35%; G = X = 15%
6. Một gen có tỉ lệ giữa hai loại nuclêôtit của gen bằng 9 : 7. Biết số nuclêôtit loại A bé hơn loại nuclêôtit kia. Xác định tỉ lệ % từng loại nuclêôtit trong gen.
 ĐA: A = T = 21,875%; G = X = 28,125%
7. Một gen có tích giữa hai loại nuclêôtit không bổ sung là 6%. Tính tỉ lệ % từng loại nuclêôtit trong gen, biết A > G.
ĐA: A = T = 30%; G = X = 20%
8. Gen có $X^2 - T^2 = 5\%$. Xác định tỉ lệ % từng loại nuclêôtit trong gen.
ĐA: A = T = 20%; G = X = 30%
9. Gen có $A^2 + X^2 = 17\%$. Xác định tỉ lệ % từng loại nuclêôtit trong gen, biết A < X.
ĐA: A = T = 10%; G = X = 40%
10. Gen có $A^3 + X^3 = 6,5\%$. Xác định tỉ lệ % từng loại nuclêôtit trong gen, biết A > G.

Chưa có phản hồi "Bài tập sinh học - Cơ chế di truyền và biến dị [phần 2]"

Đăng nhận xét

Bạn bè