Chuyển đến nội dung chính

Trắc nghiệm: Tiêu hóa ở động vật (phần 2)

  30 câu Trắc nghiệm Tiêu hóa ở động vật (phần 1) Câu 31: Các bộ phận trong ống tiêu hóa của người diễn ra cả tiêu hóa hóa học và tiêu hóa cơ học là A. dạ dày, ruột non, ruột già B. thực quản, dạ dày, ruột non. C. miệng, thực quản, dạ dày. D. miệng, dạ dày, ruột non. Câu 32: Dạ dày đơn có ở A. thú ăn thịt, thú ăn tạp và một số thú ăn cỏ. C. thú ăn thịt và thú ăn tạp. B. tất cả các loài thú ăn cỏ. D. thú ăn tạp và một số thú ăn cỏ. Câu 33: Protein được phân hủy trong dạ dày thành polypeptide. Biểu đồ dưới đây mô tả nồng độ của protein và polypeptide trong dạ dày qua 90 phút. Tỷ số giữa nồng độ protein và nồng độ polypeptit trong dạ dày sau 30 phút bằng bao nhiêu? A. 3: 5 B. 5: 3 C. 13: 7 D. 7:13 Câu 34: Ở động vật chưa có hệ tiêu hoá, thức ăn được tiêu hoá bằng hình thức nào? A. Tiêu hóa ngoại bào. B. Tiêu hoá nội bào. C. Tiêu hóa ngoại bào sau đó là tiêu hoá nội bào. D. Một số tiêu hoá nội bào, còn lại tiêu hoá ngoại bào   Câu 35: Quá trình tiêu hoá thức ăn

Tương quan giữa số nuclêôtit, ribônuclêôtit và axít amin

Phương pháp giải

- Mã di truyền là mã bộ ba.
- Mã kết thúc không qui định axit amin nào, gồm các mã: UAA, UAG và UGA.
- Mã mở đầu trên mARN là AUG qui định axit amin mở đầu không tính vào số aa của chuỗi polipeptit hoàn chỉnh.
Gọi $N_a$ là số aa trong phân tử Prôtêin (mỗi phân tử Prôtêin coi như một chuỗi polipeptit).
Tổng số aa môi trường cần cung cấp là: $N_a=\frac{N}{2.3}-1=\frac{rN}{3}-1$
Tổng số axit amin trong Prôtêin hoàn chỉnh là: $N_a=\frac{N}{2.3}-2=\frac{rN}{3}-2$
Tổng số axit amin trong Prôtêin kể cả aa mở đầu là: $N_a=\frac{N}{2.3}-1=\frac{rN}{3}-1$

Bài tập trắc nghiệm áp dụng:

1. Một gen có 1566 nuclêôtit khi tổng hợp 1 chuỗi pôlipeptit cần môi trường cung cấp bao nhiêu aa (kể cả aa mở đầu)?
A. 261
B. 259
C. 521
D. 260
2. Một ribôxôm dịch mã một lần trên mARN dài 3141,6 Å sẽ cần môi trường cung cấp bao nhiêu aa?
A. 306
B. 308
C. 307
D. 615
3. Một gen cấu trúc có khối lượng 770400 đvC khi tổng hợp một phân tử Prôtêin sẽ cần bao nhiều lượt phân tử tARN tiến vào ribôxôm?
A. 429
B. 427
C. 428
D. 426
4. Phân tử mARN trưởng thành chứa 1649 liên kết cộng hóa trị giữa axit và đường. Một chuỗi polipeptit vừa được dịch mã từ mARN trên chứa bao nhiêu aa?
A. 274
B. 273
C. 275
D. 549
5. Một phân tử Prôtêin hoàn chỉnh chứa 362 aa sẽ được tổng hợp từ gen nào dưới đây là hợp lí?
A. Gen cấu trúc có 2178 nuclêôtit.
B. Gen vận hành có khối lượng 655200 đvC.
C. Gen cấu trúc dài 3712,8 Å.
D. Gen khởi động có 1092 cặp nuclêôtit.
6. Một phân tử Prôtêin hoàn chỉnh chứa 228 aa sẽ được tổng hợp từ 1 gen có bao nhiêu chu kì xoắn?
A. 138
B. 69
C. 230
D. 68,4
7. Phân tử mARN trưởng thành dài bằng 2/3 mARN sơ khai, tổng hợp một phân tử Prôtêin hoàn chỉnh chứa 316 aa. Số cặp nuclêôtit trong gen cấu trúc sẽ là:
A. 954
B. 948
C. 1422
D. 1431
8. Gen cấu trúc dài 6487,2 Å, các đoạn intron chứa gấp đôi số cặp nuclêôtit của các đoạn exon. Phân tử Prôtêin hoàn chỉnh có 4 loại aa: his, val, ser, gln tỉ lệ: 1:2:3:4. Khi được dịch mã 5 lượt, các aa nói trên cần cung cấp sẽ lần lượt là:
A. 21, 63, 42, 84
B. 318, 954, 636, 1272
C. 105, 315, 210, 420
D. 105, 210, 315, 420
9. Gen cấu trúc có 1794 nuclêôtit phiên mã 3 lần, mỗi lần phiên mã đều có 7 riboxom dịch mã 2 lần, có bao nhiêu aa liên kết trong các Prôtêin hoàn chỉnh được tổng hợp?
A. 297
B. 12474
C. 6237
D. 12516
10. Một gen có 4356 nuclêôtit sẽ tổng hợp một phân tử Prôtêin hoàn chỉnh có số aa là:
A. 725
B. 1452
C. 724
D. 726

Nhận xét

ĐỀ XUẤT RIÊNG CHO BẠN

Tính số nhiễm sắc thể, số crômatit và số tâm động qua các kì của nguyên phân và giảm phân

Loài ong mật có bộ NST lưỡng bội 2n=32. Hợp tử của loài trải qua nguyên phân. Hãy cho biết có bao nhiêu NST, crômatit, tâm động có trong một tế bào qua mỗi kì của quá trình nguyên phân? Để giải bài tập sinh học trên trước hết các bạn cần nhớ một số vấn đề sau: NST nhân đôi ở kì trung gian (pha S) trở thành NST kép, tồn tài trong tế bào đến cuối kì giữa. Vào kì sau, NST kép bị chẻ dọc tại tâm động, tách thành 2 NST đơn, phân li đồng đều về 2 cực tế bào. Crômatit chi tồn tại ở NST kép, mỗi NST kép có 2 crômatit. Mỗi NST dù ở thể đơn hay kép đều mang một tâm động. Vậy có bao nhiêu NST trong tế bào thì sẽ có bấy nhiêu tâm động. Do vậy, gọi 2n là bộ NST lưỡng bội của loài, số NST, số crômatit, số tâm động có trong một tế bào qua mỗi kì quá trình nguyên phân như bảng sau: Kì trung gian Kì đầu Kì giữa Kì sau Kì cuối Số NST đơn 0 0 0 4n 2n Sô NST kép 2n 2n 2n 0 0 Số crômatit 4n 4n 4n 0 0 Số tâm động 2n 2n 2n 4n 2n T

Chu kỳ tế bào, quá trình nguyên phân và giảm phân

Trong chương trình sinh học lớp 10 thì nội dung về chu kỳ tế bào, nguyên phân và giảm phân các em cần học kỹ và làm bài tập liên quan. Đây là kiến thức hết sức quan trọng để có thể học tiếp những kiến thức liên quan ở lớp tiếp tiếp theo. Cơ chế nguyên phân Cơ chế giảm phân Kiến thức các em đọc ở sách giáo khoa sinh học lớp 10, ở phần này tác giả chỉ trích một số câu hỏi thường gặp trong nội dung chuyên đề chu kỳ tế bào, quá trình nguyên phân và giảm phân. Câu 1. Trình bày khái niệm và nêu những giai đoạn của chu kì tế bào? – Chu kì tế bào là khoảng thời gian giữa 2 lần phân bào liên tiếp. Một chu kì tế bào bao gồm kì trung gian và quá trình nguyên phân. Kì trung gian gồm ba pha theo thứ tự là G1 , S, G2, trong đó pha G1 là thời kì sinh trưởng chủ yếu của tế bào; pha S diễn ra sự nhân đôi của ADN và nhiễm sắc thể. Kết thúc pha S, tế bào sẽ chuyển sang pha G2, lúc này tế bào sẽ tổng hợp tất cả những gì còn lại cần cho quá trình phân bào. Nguyên phân diễn ra ngay sau pha G2

Tính số loại và tỉ lệ kiểu gen, kiểu hình ở đời con

Vận dụng toán xác suất để giải nhanh các bài tập sinh học phần quy luật phân li độc lập như: xác định số loại kiểu gen, kiểu hình ở đời con hay tỉ lệ kiểu gen, kiểu hình ở đời con trong các phép lai khi biết kiểu gen của bố mẹ mà không cần viết sơ đồ lai. Theo quy luật phân li độc lập ta hiểu rằng: một phép lai có n cặp tính trạng, thực chất là n phép lai một cặp tính trạng. Như vậy khi đề bài cho biết kiểu gen có bố mẹ và tuân theo quy luật phân li độc lập thì ta chỉ cần dung toán xác suất để xác định nhanh số loại cũng như tỉ lệ kiểu gen, kiểu hình ở đời con theo quy tắc sau: Tỉ lệ KG khi xét chung nhiều cặp gen bằng các tỉ lệ KG riêng rẽ của mỗi cặp tính trạng nhân với nhau. Số KH khi xét chung nhiều cặp tính trạng bằng số KH riêng của mỗi cặp tính trạng nhân với nhau. Ví dụ:  Cho biết A - hạt vàng : a- hạt xanh; B- hạt trơn : b - hạt nhăn; D - thân cao : d- thân thấp. Tính trạng trội là trội hoàn toàn. Phép lai P: AabbDd x AaBbdd  sẽ cho số loại và tỉ lệ kiểu g