Chuyển đến nội dung chính

TÌM KIẾM NHANH

Đề thi thử môn SINH 2019 - Sở GD&ĐT Quảng Nam


Câu 81: Theo lí thuyết, cơ thể có kiểu gen AAbb giảm phân tạo ra loại giao tử Ab chiếm tỉ 1ệ bao nhiêu?
A. 50%
B.25%.
C. 75%.
D. 100%.
Câu 82: Một quần thể đang ở trạng thái cân bằng di truyền có tần số al en A=0,6 . Theo lý thuyết, tỉ 1ệ kiểu gen Aa trong quần thể 1à
A. 0,48.
B. 0,16.
C. 0,32.
D. 0,36.
Câu 83: Chủng vi khuẩn E.coli mang gen sản xuất insulin của người đã tạo ra nhờ
A. công nghệ gen.
B. dung hợp tế bào trần .
C. gây đột biến nhân tạo .
D. nhân bản vô tính .
Câu 84: Cơ thể có ki ểu gen nào sau đây là cơ thể dị hợp tử về tất cả các cặp gen đang xét?
A. AaBbDd.
B. aabbdd.
C. aaBbDD.
D. aaBbDd.
Câu 85: Thành phần nào sau đây không trực tiếp tham gia vào quá trình dịch mã?
ADN.
B. mARN.
C. Riboxom
D. tARN.
Câu 86: Trong trường hợp liên kết hoàn toàn và mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội 1à hoàn toàn . Phép lai nào sau đây cho tỉ 1ệ kiểu hình ở đời con 1à 100 %?
A. $\frac{Ab}{aB}\times \frac{ab}{ab}$.
B. $\frac{AB}{ab}\times \frac{AB}{ab}$.
C. $\frac{AB}{ab}\times \frac{ab}{ab}$.
D. $\frac{ab}{ab}\times \frac{ab}{ab}$.
Câu 87: Lừa giao phối với ngựa sinh ra con 1a không có khả năng sinh sản 1à ví dụ minh họa cơ chế cách 1y
A. thời gian .
B. nơi ở .
C. cơ học .
D. sau hợp tử .
Câu 88: Trong cấu trúc siêu hiển vi của nhiễm sắc thể, sợi cơ bản có đường kính
A. 30nm.
B. 11nm.
C. 300nm.
D. 700nm.
Câu 89: Trong quần xã sinh vật, kiểu quan hệ hợp tác giữa hai 1oài , trong đó một 1oài có 1ợi còn 1oài kia không có 1ợi cũng không có hại 1à quan hệ
A. vật kí si nh - vật chủ.
B. ức ch ế - c ảm nhi ễm.
C. hội sinh.
D. cộng sinh.
Câu 90: Ở một 1oài thực vật, gen A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với a1en a quy định hoa trắng, không xảy ra đột bi ến . Theo 1í thuy ết, tỉ 1ệ kiểu hình ở đời con của ph ép 1ai Aa× Aa 1à
A. 10 0 % ho a trắng .
B. 1 ho a đỏ: 1 ho a trắng .
C. 3 ho a đỏ: 1 ho a trắng .
D. 10 0 % ho a đỏ .

Câu 91: Đơn ph ân cấu tạo nên phân tử prôtêin 1à
A. lipit
B. g1ucôzơ .
C. axit amin.
D. nuclêôtit.
Câu 92: Ở người , quá trình tiêu hóa quan trọng nhất xảy ra ở
A. ruột non .
B. ruột già.
C. mi ệng.
D. dạ dày.
Câu 93: Theo 1í thuyết, phép 1ai nào sau đây cho đời con có 1 1oại kiểu gen?
A. AA×Aa.
B. AA×aa.
C. Aa×Aa.
D. Aa×aa.
Câu 94: Trong 1ịch sử phát tri ển của sinh giới, bò sát cổ tuyệt duyệt ở kỷ
A. Krêta - Phấn trắng .
B. Jura.
C. Cacbon.
D. Silua.
Câu 95: Môi trường sống của các 1oài giun kí sinh 1à môi trường
A. sinh vật .
B. nước.
C. đất.
D. trên cạn .
Câu 96: Động vật nào sau đây có hệ tuần hoàn hở?
A. Ốc sên .
B. Gà.
C. Bồ câu.
D. Cá sấu.
Câu 97: Một ph ân tử ADN của vi khuẩn có 20% số nuc1êôtit 1o ại G. Theo 1ý thuyết, tỉ 1ệ nuc1êôtit 1o ại A của phân tử này 1à
A. 20%.
B. 30%.
C. 10%.
D. 40%.
Câu 98: Loài A có bộ N S T (2n=2 0 ), 1oài B có bộ NST (2n=18) . Nội dung nào sau đây 1à đúng khi nói về sự hình thành 1oài C được tạo ra từ quá trình 1ai xa và đa bội từ 2 1oài A và B?
A. Phương thức hình thành loài C có đặc điểm là diễn ra với tốc độ nhanh và không chịu tác động của chọn lọc tự nhiên.
B. Loài C mang bộ NST lưỡng bội của 2 loài A, B và tất cả các NST đều tồn tại theo cặp tương đồng.
C. Phương thức hình thành 1oài C xảy ra phổ biến ở thực vật, động vật và diễn ra với tốc độ nhanh .
D. Quá trình hình thành loài C không chịu tác động của nhân tố đột biến mà chịu tác động của chọn 1ọc tự nhiên.
Câu 99: Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn . Quá trình giảm phân không xảy ra đột biến. Phép 1ai cho đời con có bao nhiêu loại kiểu gen, bao nhiêu loại kiểu hình?
A. 12 1oại kiểu gen, 81oại kiểu hình .
B. 8 1oại kiểu gen, 4 1oại kiểu hình .
C. 12 1oại kiểu gen, 6 1oại kiểu hình .
D. 8 1oại kiểu gen, 6 1oại kiểu hình .
Câu 100: Hi ện tượng nào sau đây phản ánh dạng bi ến động số lượng c á thể của quần thể sinh vật không theo chu kì? ' '
A. Ở Việt Nam, hàng năm, chim cu gáy thường xuất hi ện nhiều vào mùa thu hoạch lúa, ngô.
B. Ở Việt Nam, vào mùa xuân khí hậu ấm áp , sâu hại thường xuất hiện nhiều.
C. Ở miền Bắc Việt Nam, số 1ượng ếch nhái giảm vào những năm có mùa đông giá rét, nhiệt độ xuống dưới 8 độ C.
D. Ở đồng rêu phương Bắc, cứ 3 năm đến 4 năm, số 1ượng cáo 1ại tăng 1ên gấp 00 1 ần và sau đó 1ại gi ảm.

Câu 101: Hình vẽ dưới đây mô tả cơ chế phát sinh một dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể (NST). Phát biểu nào sau đây 1à đúng khi nói về dạng đột biến đó?
A. Cơ chế phát sinh đột biến 1à do sự trao đổi chéo trong c ặp NST tương đồng.
B. Đột biến này đã 1àm thay đổi nhóm gen liên kết trên NST.
C. Sức sinh sản của thể đột biến thuộc dạng này không bị ảnh hưởng.
D. Đột biến này không 1àm thay đổi kích thước NST.
Câu 102: Quan sát hình dưới đây về thí nghiệm hô hấp ở thực vật, khi giọt nước màu trong ống mao dẫn di chuyển về phí a trái chứng tỏ thể tích khí trong dụng cụ
A. tăng vì O2 đã được sinh ra từ hạt đang nảy mầm.
B. giảm vì O2 đã được hạt đang nảy mầm hút.
C. giảm vì CO2 đã được hạt đang nảy mầm hút.
D. tăng vì CO2 đã được sinh ra từ hạt đang nảy mầm.

Câu 103: Nghiên cứu thành phần kiểu gen ở một quần thể qua 5 thế hệ liên tiếp thu được kết quả như sau:
Có bao nhiêu nhận định sau đây đúng về thành phân kiểu gen của quần thể qua các thế hệ?
I. Tất c ả c ác thế h ệ có thành phần kiểu gen đều không đạt trạng thái cân bằng di truyền.
II. Sự thay đổi thành phần kiểu gen ở F2 so với F1 1à do các yếu tố ngẫu nhiên chi phối.
III . Sự thay đổi thành phần kiểu gen từ F2 đến F4 1à do nhân tố giao phối không ngẫu nhiên chi phối.
IV. Sự thay đổi thành phần kiểu gen từ F4 qua F5 1à do giao phối ngẫu nhiên chi phối.
A. 4.
B. 2.
C. 1.
D. 3.
Câu 104: Khi nói về ảnh hưởng của ánh sáng đến cường độ quang hợp, phát biểu nào sau đây sai?
A. Các ti a sáng xanh tí m kích thí ch sự tổng hợp c ác axit amin và prôtêin.
B. Cây quang hợp mạnh nhất ở miền ánh sáng xanh tím sau đó 1à miền ánh sáng đỏ.
C. Các tia sáng đỏ xúc tiến quá trình hình thành cacbohi đrat.
D. Quang hợp chỉ xảy ra tại miền ánh sáng xanh tím và miền ánh sáng đỏ.
Câu 105: Những loài có giới hạn sinh thái rộng đối với nhiều nhân tố sinh thái thì chúng thường có vùng phân bố
A. hẹp .
B. hạn chế .
C. vừa phải .
D. rộng .
Câu 106: Có bao nhiêu phát biểu sau đây 1à không đúng khi nói về diễn thế sinh thái?
I. Di ễn thế thứ sinh xảy ra ở môi trường mà trước đó chưa có một quần xã sinh vật nào.
II. Di ễn thế nguyên sinh xảy ra ở môi trường đã có một quần xã sinh vật nhất định.
III . Trong diễn thế sinh thái, các quần xã sinh vật biến đổi tuần tự thay thế 1ẫn nhau.
IV. Trong diễn thế sinh thái, sự biến đổi của quần xã diễn ra độc 1ập với sự biến đổi điều kiện ngoại cảnh.
A. 1.
B. 3.
C. 2.
D. 4.
Câu 107: Ở đậu Hà Lan, a1en A quy định thân cao trội hoàn toàn so với a1en a quy đinh thân thấp; a1en B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với a1en b quy đinh hoa trắng. Hai cặp gen này phân li độc 1ập. Cho cây (P) tự thụ phấn, thu được F1 gồm 4 1oại kiểu hình. Biết rằng không xảy ra đột biến. Theo 1í thuyết, phát bi ểu nào sau đây sai?
A. Cho một cây thân cao, hoa trắng ở F1 tự thụ phấn, có thể thu được đời con có số cây thân cao , hoa trắng
chi ếm 50% .
B. Cho một cây th ân cao, hoa đỏ ở F1 tự thụ phấn , nếu thu được đời con có 4 1o ại kiểu hình thì số cây thân cao , hoa trắng ở đời con chi ếm 18,75% .
C. Cho một cây thân cao, hoa đỏ ở F1 giao phấn với cây có ki ểu gen đồng hợp tử 1ặn, có thể thu được đời con có 4 1oại kiểu hình.
D. F1 có 4 1oại ki ểu gen quy định kiểu hình th ân cao, hoa đỏ.
Câu 108: Một 1oài thực vật, a1en A quy định thân cao trội ho àn toàn so với a1en a quy định thân thấp. Lai hai cây (P) 1ưỡng bội có kiểu hình khác nhau. Sử dụng cônsixin tác động vào quá trình giảm phân hình thành giao tử của cơ th ể (P), kết quả tạo ra các cây F1 tứ bội gồm hai 1oại kiểu hình . Biết rằng cây tứ bội giảm phân sinh ra giao tử lưỡng bội có khả năng thụ tinh. Theo 1í thuyết, nhận định nào sau đây đúng?
A. P có ki ểu gen thuần chủng về các tính trạng đem 1ai .
B. F1 có ki ểu gen AAAa.
C. F1 tạo ra tối đa 4 1o ại gi ao tử.
D. F1 có tối đa 3 1oại kiểu gen .
Câu 109: Khi nói về mối quan hệ cạnh tranh giữa các cá thể trong quần thể sinh vật, có bao nhiêu phát biểu sau đây 1à sai?
A. Quan hệ cạnh tranh 1àm t ăng nhanh kích thước của quần thể .
B. Quan hệ cạnh tranh thường 1àm cho quần thể suy thoái dẫn đến diệt vong .
C. Quan hệ cạnh tranh xuất hiện khi mật độ cá thể của quần thể xuống quá thấp .
D. Khi quan hệ cạnh tranh gay gắt thì các cá th ể cạnh tranh yếu có th ể bị đào th ải khỏi quần thể.
A. 2.
B. 1
C. 4.
D. 3.
Câu 110: Ở một oài thực vật, có 4 cặp gen Aa, Bb , Dd, Ee phân i độc 1ập, tác động qua 1ại với nhau theo kiểu cộng gộp để hình thành chiều cao cây . Cho rằng cứ mỗi gen trội 1 àm cho cây cao thêm 5 cm. Lai cây thấp nhất với cây cao nhất (có chiều cao 320 m) thu được cây 1ai F1. Cho c ây 1ai F1 giao phấn với c ây có kiểu gen AaBBDdee. Hãy cho biết cây có chi ều cao 300 cm ở F2 chiếm tỉ 1ệ bao nhi êu?
A. 5/16.
B. 15/16.
C. 3/32.
D. 1/16.

Câu 111: Cho các tập hợp sinh vật sau đây , có b ao nhi êu tập hợp không ph ải 1à quần thể sinh vật?
I. Cá trắm cỏ trong ao.
II. Cá rô phi đơn tính trong hồ.
III . Chuột trong vườn .
IV . Chim ở 1ũy tre 1àng.
A. 1.
B. 3.
C. 2.
D. 4.
Câu 112: Xét tế b ào (2n=6) có ký hi ệu bộ nhi ễm s ắc thể (NST) 1à aaBb Cc. Khi tế bào này thực hiện quá trình nguyên phân đã xảy ra sự không phân 1i của NST. Giả sử không xuất hiện thêm đột biến mới thì cặp tế bào con có ký hi ệu bộ NST nào sau đây có thể được tạo ra từ kết quả của quá trình phân bào nói trên?
A. aaBBbbCc; aaBbCc.
B. aaaBbCc; aaBbCc.
C. aaBBbCc; aabCc.
D. aaBBbC; aaBCcc.
Câu 113: Một 1o ài động vật có 2n = 8 nhiễm sắc thể (NST) (mỗi cặp NST gồm một chiếc có nguồn gốc từ bố và một chiếc có nguồn gốc từ mẹ). Nếu trong quá trình giảm phân tạo tinh trùng có 20% số tế bào xảy ra trao đổi chéo tại một điểm ở cặp NST số 1; 40% số tế bào xảy ra trao đổi chéo tại một đi ểm ở c ặp NST số 2; cặp NST số 3 và số 4 không có trao đổi chéo. Theo 1í thuyết, 1oại tinh trùng mang tấ c ả các NST đều có nguồn gốc từ bố chi ếm tỉ 1ệ 1à
A. 4,5%.
B. 3%.
C. 12%.
D. 18%.
Câu 114: Bệnh Alkan niệu 1à b ệnh di truyền hiếm gặp do 1 gen có 2 a1en qui định. Gen gây bệnh Alkan niệu 1iên kết với gen I mã hóa cho hệ nhóm máu ABO (nhóm máu A có ki ểu gen IAIA, IAIO; nhóm máu B có ki ểu gen IBIB, IBIO; nhó m máu O có ki ểu gen IOIO; nhó m máu AB có ki ểu g en IAIB) và khoảng cách giữa 2 g en này 1à 11cM. Theo dõi sự di truyền của các tính trạng này trong một gia đình người ta lập được sơ đồ phả hệ sau:
Trong các phát biểu dưới đây có bao nhi êu phát biểu đúng? Biết rằng không phát sinh đột biến mới ở tất cả các cá thể trong phả hệ.
I. Có 7 người trong phả hệ được xác định chính xác kiểu gen .
II. Khả năng cặp vợ chồng 5, 6 sinh được một người con không bị bệnh Alkan niệu 1à 50%.
III. Người vợ của cặp vợ chồng 5, 6 đang mang thai nhi có máu B, xác suất đứa con này bị bệnh Alkan niệu 1à 11%.
IV . Khả năng cặp vợ chồng 10, 11 si nh đứa con máu AB bị b ệnh Alkan niệu 1à 25% .
A. 4.
B. 2.
C. 1.
D. 3.
Câu 115: Một 1oài thực vật, tính trạng màu ho a do 2 cặp gen (A, a; B,b) phân li độc 1ập cùng qui định. Kiểu gen có đồng thời cả hai oại a1 en trội A và B qui định hoa đỏ; các kiểu gen còn 1ại qui định hoa trắng. A1en D qui định dạng hoa kép trội hoàn toàn so với a1en d qui định dạng hoa đơn . Cho cây dị hợp tử 3 cặp gen (P) 1ai với cây chưa biết kiểu gen, thu được đời con có kiểu hình phân 1i theo tỉ 1ệ: 5% cây hoa đỏ , dạng hoa kép : 20% cây hoa đỏ, dạng hoa đơn : 45% c ây hoa trắng , dạng hoa kép : 30% c ây hoa trắng, dạng hoa đơn . Bi ết không xảy ra đột bi ến . Theo 1í thuyết, có b ao nhi êu phát bi ểu sau đây đúng?
I. Các gen qui định tính trạng màu hoa và gen qui định tính trạng dạng hoa di truyền phân li độc 1ập.
II. Tần số ho án vị gen ở cây (P) 1à 20%.
III. ây (P) dị hợp tử 3 cặp gen là $\frac{AD}{ad}Bb$ hoặc $text{Aa}\frac{BD}{bd}$.
IV. Đời con có kiểu gen dị hợp tử 3 cặp chiếm 5%.
A. 2.
B. 4
C. 3.
D. 1.
Câu 116: Một quần thể tự phối có cấu trúc di truyền ở thế hệ xuất phát 1à 0,4$\frac{AB}{Ab}\text{Dd}$: 0,4$\frac{AB}{ab}\text{Dd}$ : 0,2 $\frac{AB}{ab}\text{dd}$. Biết rằng không xảy ra đột biến, không xảy ra hoán vị gen. Theo 1í thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I . Ở F3, tần số a1en A = 0,7.
II. F4 có 12 kiểu gen.
III. Ở F3, kiểu gen đồng hợp 1 ặn về cả 3 c ặp gen chiếm tỉ 1ệ 21/128.
IV. Ở F4, kiểu hình trội về cả 3 tính trạng chiếm tỉ 1ệ 289/1280.
A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Câu 117: Ở ruồi giấm, a1en A quy định thân xám trội hoàn toàn so với a1en a quy định thân đen; alen B quy định cánh dài trội hoàn toàn so với a1en b quy định cánh cụt; hai cặp gen này cùng nằm trên một cặp nhiễm sắc thể thường. A1en D quy định mắt đỏ trội hoàn toàn so với a1en d quy định mắt trắng, gen quy định màu mắt nằm trên vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X. Cho giao phối giữa ruồi cái thân xám, cánh dài, mắt đỏ với ruồi đực thân đen, cánh cụt, mắt trắng thu được F1 100% ruồi thân xám, cánh dài, mắt đỏ. Cho F1 giao phối với nhau được F2 xuất hiện tỉ 1ệ kiểu hình ruồi thân xám, cánh dài, mắt đỏ và ki ểu hình ruồi thân xám, cánh cụt, mắt trắng 1à 51, 25% . Có bao nhiêu nh ận xét sau đây đúng?
I. Con ruồi cái F1 có tần số ho n vị gen 1à 40% .
II. Tỉ lệ ruồi cái dị hợp 3 cặp gen ở F2 là 3/40.
III . Tỉ lệ kiểu hình mang 2 tính trạng trội và một tính trạng 1ặn ở F2 là 5/16.
IV. Lấy ngẫu nhiên 2 cá thể thân xám, cánh dài, mắt đỏ ở F2, xác suất 1ấy được một con cái thuần chủng 1à 24/169.
A. 2.
B. 4.
C. 3.
D. 1.
Câu 118: Xét một gen b trong nhân của tế b ào nhân thực, có chiều dài 5100A˚ và có tỉ 1ệ nuc1êôtit oại G chiếm 20% tổng số nuc1êôtit của gen. Trong cấu trúc của gen b có một bazơ 1oại G bị thay đổi cấu trúc trở thành dạng hiếm và 1àm phát sinh đột biến gen b thành B . Khi gen b nhân đôi một số 1ần và đã tạo ra các gen con, tổng số nuc1êôtit 1oại G trong các gen con không bị th ay đổi cấu trúc 1à 76800. Cho biết đột biến phát sinh ng ay 1ần nh ân đôi thứ nhất của gen . Có bao nhi êu kết 1uận sau đây đúng?
I. Gen đột biến B có chiều dài bằng gen b.
II. Gen b đã nhân đôi 7 1ần .
III. Tổng số nuc1êôtit 1oại X trong các gen đột bi ến B 1à 76073.
IV . Tổng số nuclêôtit 1o ại A trong các gen đột biến B 1à 114427.
A. 4.
B. 3.
C. 1.
D. 2.
Câu 119: Màu sắc hoa của một loài thực vật do một gen có 4 alen A1, A2, A3, A4 nằm trên nhi ễm sắc thể thường quy định . Trong đó A1 quy định hoa tím, A2 quy định hoa đỏ tươi, A3 quy định hoa vàng, A4 quy định hoa trắng . Thực hiện các ph ép 1ai thu được kết quả như s au:
Phép 1ai 1: Cây hoa tím 1ai với cây hoa vàng, thu được F1 có ki ểu hình phân 1i theo tỉ lệ 50% cây hoa tím : 50% cây hoa vàng.
Phép 1ai 2: C ây ho a đỏ tươi 1 ai với cây ho a vàng, thu được F1 có ki ểu hình phân 1i theo tỉ 1ệ 25% cây hoa đỏ nhạt : 25% cây hoa đỏ tươi : 25% c ây hoa vàng : 25% cây hoa trắng .
Phép 1ai 3: Cây hoa đỏ tươi 1ai với cây hoa tím, thu được F1 có kiểu hình phân li theo tỉ ệ 50% cây hoa tím: 25% cây hoa đỏ tươi : 25% cây hoa trắng .
Cho biết không xảy ra đột biến. Theo í thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng?
I . Thứ tự quan hệ trội 1ăn 1à tím trội hoàn toàn so với đỏ tươi, đỏ tươi trội hoàn to àn so vàng, vàng trội hoàn toàn so trắng .
II. Có 2 ki ểu gen quy định hoa đỏ nhạt.
III. Kiểu hình hoa tím được quy định bởi nhiều kiểu gen nhất .
IV. Tối đa có 10 ki ểu gen quy định màu hoa.
A. 1.
B. 4.
C. 2.
D. 3
Câu 120: Một 1oài động vật, xét 3 cặp gen Aa, Bb , Dd cùng nằm trên một cặp nhiễm sắc thể thường và quy định 3 cặp tính trạng khác nhau, a1en trội 1à trội ho àn toàn . Theo lí thuyết, có bao nhi êu phát bi ểu sau đây đúng? Cho biết có hoán vị gen xảy ra trong quá trình phát sinh gi ao tử đực và cái .
I . Cho các cá thể đực có ki ểu hình trội về 1 tính trạng 1ai phân tích, sẽ có tối đa 6 sơ đồ 1ai .
II. Cho các cá thể đực có ki ểu hình trội về 1 tính trạng 1ai với các cá thể cái có ki ểu hình trội về 2 tính trạng, sẽ có tối đa 90 sơ đồ 1ai.
III. Cho cá thể trội về một tí nh trạng giao phấn với cá thể trội về một tính trạng, có thể thu được đời con có 4 1oại kiểu hình với tỉ 1ệ bằng nhau .
IV. Cho cá th ể có kiểu hình trội về 2 tính trạng giao phấn với cá thể có kiểu hình trội về 2 tính trạng, thu được đời con có tối đa 16 1oại kiểu gen.
A. 1.
B. 4.
C. 3.
D. 2.
Các bạn cũng có thể tìm và tải File Word đề thi thử môn sinh 2019 - Sở GD-ĐT Quảng Nam.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Tính số loại và tỉ lệ kiểu gen, kiểu hình ở đời con

Vận dụng toán xác suất để giải nhanh các bài tập sinh học phần quy luật phân li độc lập như: xác định số loại kiểu gen, kiểu hình ở đời con hay tỉ lệ kiểu gen, kiểu hình ở đời con trong các phép lai khi biết kiểu gen của bố mẹ mà không cần viết sơ đồ lai. Theo quy luật phân li độc lập ta hiểu rằng: một phép lai có n cặp tính trạng, thực chất là n phép lai một cặp tính trạng. Như vậy khi đề bài cho biết kiểu gen có bố mẹ và tuân theo quy luật phân li độc lập thì ta chỉ cần dung toán xác suất để xác định nhanh số loại cũng như tỉ lệ kiểu gen, kiểu hình ở đời con theo quy tắc sau: Tỉ lệ KG khi xét chung nhiều cặp gen bằng các tỉ lệ KG riêng rẽ của mỗi cặp tính trạng nhân với nhau. Số KH khi xét chung nhiều cặp tính trạng bằng số KH riêng của mỗi cặp tính trạng nhân với nhau. Ví dụ:  Cho biết A - hạt vàng : a- hạt xanh; B- hạt trơn : b - hạt nhăn; D - thân cao : d- thân thấp. Tính trạng trội là trội hoàn toàn. Phép lai P: AabbDd x AaBbdd  sẽ cho số loại và tỉ lệ kiểu g

Tính số nhiễm sắc thể, số crômatit và số tâm động qua các kì của nguyên phân và giảm phân

Loài ong mật có bộ NST lưỡng bội 2n=32. Hợp tử của loài trải qua nguyên phân. Hãy cho biết có bao nhiêu NST, crômatit, tâm động có trong một tế bào qua mỗi kì của quá trình nguyên phân? Để giải bài tập sinh học trên trước hết các bạn cần nhớ một số vấn đề sau: NST nhân đôi ở kì trung gian (pha S) trở thành NST kép, tồn tài trong tế bào đến cuối kì giữa. Vào kì sau, NST kép bị chẻ dọc tại tâm động, tách thành 2 NST đơn, phân li đồng đều về 2 cực tế bào. Crômatit chi tồn tại ở NST kép, mỗi NST kép có 2 crômatit. Mỗi NST dù ở thể đơn hay kép đều mang một tâm động. Vậy có bao nhiêu NST trong tế bào thì sẽ có bấy nhiêu tâm động. Do vậy, gọi 2n là bộ NST lưỡng bội của loài, số NST, số crômatit, số tâm động có trong một tế bào qua mỗi kì quá trình nguyên phân như bảng sau: Kì trung gian Kì đầu Kì giữa Kì sau Kì cuối Số NST đơn 0 0 0 4n 2n Sô NST kép 2n 2n 2n 0 0 Số crômatit 4n 4n 4n 0 0 Số tâm động 2n 2n 2n 4n 2n T

Số loại kiểu gen, số loại kiểu hình và tỉ lệ kiểu hình khi có hoán vị gen

Bài tập về các quy luật di truyền là dạng bài tập tương đối khó nhưng lại có số câu trong đề thi khá nhiều, vì vậy chúng ta cần phải luyện thật nhiều dạng bài tập này để biết cách giải và tìm cho mình cách giải nhanh nhất phù hợp với hình thức thi trắc nghiệm. Ở bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn giải một bài tập về cách tính số loại kiểu gen, số loại kiểu hình và tỉ lệ một loại kiểu hình nào đó một cách nhanh chóng trong trường hợp phép lai hai cặp tính trạng có xảy ra hoán vị gen . Ví dụ: Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng và tính trạng trội là trội hoàn toàn. Xét phép lai $\frac{AB}{ab}\times \frac{Ab}{aB}$, biết tần số hoán vị gen giữa hai gen A và B là 40% và diễn biến trong giảm phân tạo giao tử là như nhau ở hai giới. Tính số loại kiểu gen, số loại kiểu hình và tỉ lệ kiểu hình ở đời con? Hướng dẫn giải: Số kiểu gen ở đời con Bài này chúng ta có thể viết sơ đồ lai rồi ngồi điếm số kiểu gen trong trường hợp 2 gen cùng nằm trên một NST và có xảy ra hoán vị gen. Tu

Phương pháp giải bài tập sinh học: Tìm xác suất xuất hiện số alen trội, lặn ở đời con

Tìm xác suất xuất hiện số alen trội, lặn ở thế hệ con trong phép lai thuộc quy luật di truyền phân li độc lập là dạng bài tập sinh học khó . Nếu chúng ta dùng phương pháp chia riêng từng cặp gen để tính sau đó gộp lại thì  tốn khá nhiều thời gian mà dễ nhầm lẫn. Vì vậy hôm tôi cố gắng tìm công thức chung áp dụng cho mọi trường hợp của đề bài một cách nhanh chóng.  Ở dưới tôi đã đưa ra công thức chung (sẽ chứng minh công thức trong một chuyên đề khác để các bạn cần tìm hiểu chuyên sâu) có kèm theo 2 ví dụ điển hình. Sau khi hiểu công thức các bạn vận dụng để làm 5 bài tập vận dụng có đáp án kèm theo. Các bạn cần trao đổi thêm vui lòng phản hồi (comment) ở cuối bài viết. Toán xác suất trong di truyền học phân tử A. Phương pháp chung: Ở phép lai mà tổng số cặp gen dị hợp của bố và mẹ là n , thì ở đời con loại cá thể có k  alen trội chiếm tỉ lệ $\frac{C_{n}^{k-m}}{2^n}$. Trong đó m là số cặp gen đồng hợp trội ở cả bố và mẹ. Ví dụ 1: Ở phép lai AaBbdd x AabbDd, loại cá th

Cách viết giao tử cho thể tứ bội (4n) có kiểu gen AAaa

Sinh vật bình thường có bộ NST 2n, khi giảm phân sẽ cho giao tử bình thường n. Tuy nhiên trong thể đột biến như thể ba nhiễm, thể tứ bội thì giảm phân cho ra những loại giao tử như thế nào. Ở bài này sẽ hướng dẫn các em cách viết và các định tỉ lệ các loại giao tử được tạo ra trong quá trình giảm phân của thể tứ bội (4n). Ví dụ:  thể tứ bội có kiểu gen AAaa giảm phân bình thường sẽ tạo ra những loại giao tử nào và tỉ lệ bằng bao nhiêu? Để viết giao tử cho thể tứ bội các em sơ đồ hình chữ nhật như bên dưới. Ở mỗi góc của hình chữ nhật ta viết mỗi alen. Ví dụ ở trên cơ thể có kiểu gen AAaa nên ta viết 2 góc có alen A và 2 góc có alen a. Sau đó ta sẽ nối các cạnh và 2 đường chéo để được số loại và tỉ lệ giao tử như sau: Số giao tử AA = 1 Số giaotử aa = 1 Số giao tử Aa = 4 Vậy cơ thể tứ bội có kiểu gen AAaa giảm phân sẽ cho ra 3 loại giao tử lưỡng bội là AA, aa và Aa với tỉ lệ: 1/6AA : 4/6Aa : 1/6aa. Tất nhiên là ta chỉ xét một gen nào đó trong thể tứ bội và dạng này đề cũ

Cách tính số loại giao tử tối đa khi có hoán vị gen - Trích câu 116 mã 218 đề thi THPT Quốc Gia 2019

Câu 116 trong đề thi THPT Quốc Gia môn SINH HỌC 2019 hỏi về cách tính số loại giao tử tối đa trong trường hợp các cặp NST có xảy ra hoán vị không đồng thời. Cụ thể như sau: Cơ thể thực vật có bộ NST 2n=18, trên mỗi cặp NST xét 2 cặp gen dị hợp. Giả sử quá trình giảm phân ở cơ thể này đã xảy ra hoán vị ở tất cả các cặp NST nhưng mỗi tế bào chỉ xảy ra hoán vị gen nhiều nhất ở 1 cặp NST tại các cặp gen đang xét. Theo lí thuyết, số loại giao tử tối đa về các gen đang xét được tạo ra là A. 2048. B. 5120. C. 9216. D. 4608. Hướng dẫn phân tích và giải Số loại giao tử tối đa cần tìm = ${{2}^{n}}\times C_{n}^{1}x{{2}^{n}}$ (n là số cặp NST) = ${{2}^{9}}\times C_{9}^{1}x{{2}^{9}}$ = 2120 loại giao tử. Đấy là cách giải khi bạn làm bài, tuy nhiên bạn cần hiểu bản chất của bài toán này qua bài phân tích sau: Số loại giao tử tối đa = số giao tử bình thường (tối đa) + số giao tử hoán vị (tối đa). + Số giao tử bình thườngg (tối đa) = $2^9$= 512 loại giao tử. + Số giao tử hoán vị (

Cách tính số kiểu gen tối đa của các gen cùng nằm trong nhóm liên kết trên NST thường

Một quần thể ngẫu phối xét 3 gen, gen 1 có 2 alen, gen 2 có 3 alen, gen 3 có 4 alen. Ba gen trên nằm trên nằm trên 1 cặp NST thường tương đồng (3 gen cùng nhóm liên kết). Hãy tính: a. Tổng số kiểu gen có thể có trong quần thể về 3 gen trên? b. Số kiểu gen đồng hợp và số kiểu gen dị hợp tử? c. Số kiểu giao phối trong quần thể về 3 gen trên? Thầy giúp em bài này với. ---Tuấn Anh---   Cách tính số kiểu gen tối đa trong trường hợp một gen nằm trên NST thường . Để giải bài này mình đưa ra công thức tính để các bạn có thể làm những bài tập sinh về cách tính số kiểu gen tối đa, kiểu gen đồng hợp, dị hợp và số kiểu giao phối trong quần thể của các gen cùng nằm trên một cặp NST thường (các gen cùng nhóm liên kết của NST thường). (còn công thức mình sẽ chứng minh sau nhé) Giả sử xét n gen nằm trên cùng một cặp NST thường, các gen có số alen lần lượt là $a_{1},a_{2},a_{3},...,a_{n}$ .   Ta có: Số loại tổ hợp gen trên một NST có t

Bài tập di truyền quần thể ngẫu phối khi có tác động của chọn lọc tự nhiên

Giả sử thế hệ xuất phát của một quần thể ngẫu phối có tần số alen A là p ; tần số alen a là q và chọn lọc tự nhiên loại bỏ hoàn toàn kiểu hình động hợp lặn (kiểu gen aa bị chết ở giai đoạn phôi) thì tần số alen và thành phần kiểu gen qua các thế hệ ngẫu phối như sau: Bài tập trắc nghiệm về quần thể ngẫu phối Quá trình ngẫu phối thì $F_1$ sẽ có thành phần kiểu gen là $p^2$ AA : 2pq Aa : $q^2$ aa . Do aa bị chết ở giai đoạn phôi nên tỉ lệ kiểu gen ở $F_1$ là: $p^2$ AA : 2pq Aa , suy ra tần số alen ở $F_1$ là: Tần số alen a = $\frac{pq}{p^2+2pq}=\frac{q}{1+q}$ n số alen A = $1-\frac{q}{1+q}=\frac{1}{1+q}$ Thành phần kiểu gen ở thế hệ F2 là: ${{\left( \frac{1}{1+q} \right)}^{2}}$AA : $2\frac{1}{1+q}\frac{q}{1+q}$Aa : ${{\left( \frac{q}{1+q} \right)}^{2}}$aa Vì aa bị chết ở giai đoạn phối nên thành phân kiểu gen của $F_2$ là: $\frac{1}{1+2q}$AA : $\frac{2q}{1+2q}$Aa, suy ra tần số alen ở $F_2$ là: Tần số alen a = $\frac{q}{1+2q}$ Tần số alen A = $\frac{1+q}{1+2q}$ Qu

Tính tổng số nuclêôtit trong ADN hay Gen

ADN là một đại phân tử sinh học được cấu trúc theo nguyên tắc đa phân các đơn phân là nucleotit. Trong tự nhiên thì phân tử ADN có nhiều dạng cấu trúc nhưng dạng phổ biến nhất là cấu trúc ADN theo dạng B ; Trong chương trình sinh học phổ thông thi chúng ta cũng chủ yếu bàn đến cấu trúc dạng B của ADN mà thôi. Nếu bạn chưa biết cấu trúc ADN dạng B như thế nào thì hãy xem trước bài viết cấu trúc dạng B của phân tử ADN ; Còn ở đây chúng ta chủ yếu bàn đến cách vận dụng lý thuyết về ADN vào giải những bài tập cụ thể liên quan đến cấu trúc ADN dạng B. Trước hết chúng ta bắt đầu với dạng bài tập đơn gian nhất trong series bài vết giải bài tập ADN cơ bản , và đây là bài đầu tiên sẽ hướng dẫn cách tính số nuclêôtit trong phân tử ADN (hay gen) khi biết một trong các đại lượng như: chiều dài ADN, khối lượng ADN, số liên kết hóa trị, số vòng xoắn. Sau đây chúng ta sẽ xem ví dụ về tính số nuclêôtit của ADN (có thể là phân tử ADN hoàn chỉnh hay chỉ là một đoạn ADN) cho từng trường hợp cụ thể:

Quá trình tiêu hóa ở động vật ăn thực vật nhai lại

Thực vật là loại thức ăn nghèo dinh đưỡng và khó tiêu hóa (trong thức ăn chủ yếu là xenlulôzơ; ít tinh bột và prôtên,..). Để thích nghi với loại thức ăn có đặc điểm như vậy thì động vật ăn thực vật nói chung và động vật ăn thực vật có dạ dày 4 túi ( động vật có dạ dày 4 ngăn hay động vật nhai lại ) cũng có những đặc điểm cấu tạo cũng như quá trình tiêu hóa phù hợp. Trâu, bò, dê, cừu lấy thức ăn (cỏ) và nhai qua loa, sau đó nuốt thức ăn vào dạ cỏ. Khi nghỉ ngơi, chúng ợ thức ăn từ dạ cỏ lên miệng và nhai lại rất kĩ (gọi là động vạt nhai lại). Ở nội dung bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về quá trình tiêu hóa ở động vật ăn thực vật nhai lại. Tiêu hóa ở miệng Hàm răng của động vật nhai lại phù hợp với bứt cỏ và nghiền thức ăn. Ở trâu, hàm trên có tầm sừng thay cho răng cửa và răng nanh, rặng cạnh hàm và răng hàm. Hàm dưới có răng cửa và răng nanh giống nhau, có tác dụng tì cỏ vào tấm sừng hàm trên. Giữa răng của, răng nạnh với răng cạnh hàm, răng hàm có khoảng trống tạo thuận lợi c