Chuyển đến nội dung chính

TÌM KIẾM NHANH

Đề thi thử lần 1 - 2017 - Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc

Đề thi thử THPT Quốc Gia lần 1 - năm 2017 của Sở GD&ĐT Vĩnh Phúc. 

Câu 1: Trong công nghệ lai tế bào xôma thực vật, tế bào lai được kích thích phát triển thành cây lai. Phát biểu nào sau đây sai?

A. Có thể gọi cây lai là thể song nhị bội.

B. Cây lai không thể sinh sản hữu tính.

C. Cây lai có khả năng sinh sản vô tính.

D. Cây lai  mang 2 nguồn gen từ 2 loài khác nhau.

Câu 2: Trong tế bào xôma bình thường, cặp NST giới tính của loài nào sau đây có thể có dạng XO?

A. Gà.

B. Lợn.

C. Châu chấu.

D. Đại bàng.

Câu 3: Menđen đã sử dụng phép lai nào sau đây để chứng minh giả thuyết phân li của cặp nhân tố di truyền?

A. Lai phân tích.

B. Lai thuận nghịch.

C. Lai xa.

D. Lai thuận nghịch và lai phân tích.

Câu 4: Trong các bước tạo giống thực vật bằng phương pháp gây đột biến. Sau khi xử lí mẫu vật bằng tác nhân đột biến, người chọn giống thực hiện chọn lọc

A. đột biến NST.

B. đột biến gen.

C. thể đột biến.

D. đột biến gen và đột biến NST.

Câu 5: Vùng nuclêôtit ở đầu mút NST có chức năng

A. điều hòa biểu hiện một số gen.

B. khởi đầu quá trình tự nhân đôi ADN.

C. ngăn NST dính vào nhau.

D. đính với thoi vô sắc trong quá trình phân bào.

Câu 6: Khi nói về địa điểm của quá trình phiên mã, phát biểu nào sau đây sai?

A. Diễn ra trong tế bào chất ở tế bào nhân sơ.

B. Diễn ra trong nhân của tế bào nhân thực.

C. Diễn ra ở chất nền ti thể.

D. Diễn ra ở lưới nội chất hạt ở tế bào nhân thực.

Câu 7: Trong quá trình tạo ADN tái tổ hợp, enzim nối (ligaza) làm nhiệm vụ

A. xúc tác hình thành liên kết hiđrô giữa các nucleôtit của ADN cần chuyển và thể truyền.

B. xúc tác hình thành liên kết cộng hóa trị giữa các nuclêôtit của ADN cần chuyển và thể truyền.

C. xúc tác hình thành liên kết cộng hóa trị giữa 2 mạch của plasmit.

D. xúc tác hình thành liên kết hiđrô giữa ADN cần chuyển và thể truyền.

Câu 8: Một quần thể giao phối ban đầu có 1050 cá thể AA, 150 cá thể Aa và 300 cá thể aa. Khi quần thể đạt trạng thái cân bằng di truyền có 6000 cá thể thì số cá thể mang kiểu gen dị hợp là

A. 3375.

B. 2880.

C. 2160.

D. 2250.

Câu 9: Trong quá trình tự nhân đôi AND, chức năng chính của enzim ADN pôlimeraza là

A. tổng hợp đoạn mồi.

B. xúc tác hình thành liên kết hiđrô giữa nuclêôtit tự do với các nuclêôtit trên mạch khuôn của ADN mẹ theo nguyên tắc bổ sung.

C. xúc tác hình thành liên kết giữa các nuclêôtit tự do hình thành nên mạch đơn mới.

D. nhận diện điểm khởi đầu quá trình tự nhân đôi ADN.

Câu 10: Khi nói về quá trình sinh tổng hợp prôtêin, phát biểu nào sau đây sai?

A. Ở vi khuẩn E. coli, quá trình phiên mã và dịch mã diễn ra trong tế bào chất.

B. Ở vi khuẩn E. coli, quá trình dịch mã diễn ra ngay sau khi quá trình phiên mã kết thúc.

C. Trong ti thể của tế bào nhân thực, quá trình phiên mã và dịch mã diễn ra trong chất nền ti thể.

D. Ở tế bào nhân thực, quá trình cắt intron và nối êxôn của mARN sơ khai diễn ra trong nhân tế bào.

Câu 11: Ở một loài động vật ngẫu phối, biết alen A qui định lông dài trội hoàn toàn so với alen a qui định lông ngắn. Cho một số quần thể của loài trên có cấu trúc di truyền như sau:

(1). Quần thể có 100% các cá thể có kiểu hình lông dài.

(2). Quần thể có 100% các cá thể có kiểu hình lông ngắn.

(3). Quần thể có thành phần kiểu gen: 0,49AA : 0,42Aa: 0,09aa.

(4). Quần thể có thành phần kiểu gen: 0,4AA : 0,4Aa: 0,2aa.

Trong các quần thể trên, có mấy quần thể chắc chắn đạt trạng thái cân bằng di truyền?

A. 1.

B. 4.

C. 2.

D. 3.

Câu 12: Cho các phát biểu sau về đột biến đa bội:

(1) Thể tự đa bội chỉ được tạo ra nhờ quá trình nguyên phân.

(2) Sự không phân li toàn bộ bộ NST của hợp tử trong lần nguyên phân đầu tiên luôn tạo ra thể tự đa bội chẵn.

(3) Thể tự đa bội lẻ thường bất thụ.

(4) Thể dị đa bội có thể được hình theo con đường lai xa và đa bội hóa.

Trong các phát biểu trên, các phát biểu sai là

A. (2), (4).

B. (1), (2).

C. (1), (3).

D. (2), (3).

Câu 13: Trong kỹ thuật chuyển gen bằng thể truyền plasmit, gen đánh dấu

A. được chuyển độc lập với ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận.

B. gắn vào ADN tái tổ hợp.

C. được gắn vào gen cần chuyển.

D. có ở thể truyền.

Câu 14: Trong quá trình biểu hiện gen thành tính trạng, thường biến diễn ra là do các yếu tố môi trường ảnh hưởng lên

A. quá trình phiên mã của gen.

B. sản phẩm của gen.

C. quá trình dịch mã.

D. trình tự nuclêôtit của gen.

Câu 15: Trong quy trình chuyển gen bằng cách tiêm gen vào tế bào động vật, loại tế bào được sử dụng để tiêm gen cần chuyển vào là

A. tế bào tuyến vú.

B. tế bào xôma.

C. hợp tử.

D. tế bào hồng cầu.

Câu 16: Ở người, các nghiên cứu đã chỉ ra sự liên quan của tuổi mẹ với tỉ lệ con mắc hội chứng Đao. Giả sử phụ nữ sinh con ở tuổi 40 bị rối loạn phân li cặp NST số 21 trong quá trình giảm phân I là 1%, giảm phân II diễn ra bình thường. Một người phụ nữ 40 tuổi muốn sinh con, giả sử tế bào sinh tinh giảm phân bình thường. Theo lý thuyết, khả năng người phụ nữ này sinh ra 1 đứa con mắc hội chứng Đao là

A. 0,005.

B. 0,0025.

C. 0,001.

D. 0,01.

Câu 17: Ở một loài thực vật giao phấn tự do, tính trạng chiều cao cây do bốn cặp gen không alen quy định (A,a; B,b; D,d; E,e) theo kiểu tương tác cộng gộp. Trong kiểu gen nếu cứ thêm một alen trội thì chiều cao cây tăng thêm 20 cm. Khi trưởng thành, cây thấp nhất của loài này có chiều cao 200 cm. Trong một quần thể của loài cây này, số loại kiểu hình về chiều cao cây là

A. 9.

B. 4.

C. 8.

D. 12.

Câu 18: Giả sử trình tự nuclêôtit ở vùng vận hành (O) của operôn Lac ở vi khuẩn E. coli bị thay đổi, có thể dẫn đến

A. biến đổi trình tự nuclêôtit ở vùng khởi động (P).

B. đột biến gen cấu trúc.

C. biến đổi trình tự axit amin của của prôtêin ức chế.

D. các gen cấu trúc phiên mã liên tục.

Câu 19: Ở một loài thực vật, xét một tính trạng (x) do một gen (a) qui định, trong trường hợp lai thuận và lai nghịch cho kết quả khác nhau, các con sinh ra luôn có kiểu hình về tính trạng (x) giống mẹ khi

A. gen (a) nằm trên nhiễm sắc thể thường.

B. gen (a) nằm trên nhiễm sắc thể giới tính X.

C. gen (a) nằm trên nhiễm sắc thể giới tính Y.

D. gen (a) nằm ở ty thể.

Câu 20: Để tạo ra quần thể cây lưỡng bội đồng hợp tử về tất cả các cặp gen người ta tiến hành

A. nuôi cấy hạt phấn và gây lưỡng bội hoá bằng dung dịch cônsixin.

B. gây đột biến thuận nghịch các thể dị hợp Aa.

C. nuôi cấy mô tế bào, kết hợp với gây đột biến đa bội hoá.

D. lai khác loài rồi cho tự thụ phấn qua 5-7 thế hệ liên tiếp.

Câu 21: Ở người, bệnh mù màu đỏ lục do gen lặn nằm trên NST giới tính X không có alen trên Y. Một người phụ nữ bình thường lấy chồng bình thường. Biết không có đột biến xảy ra. Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Con trai chắc chắn mang gen lặn gây bệnh.

B. Con trai chắc chắn có kiểu hình bình thường.

C. Con gái chắc chắn có kiểu hình bình thường.

D. Con gái chắc chắn mang gen lặn gây bệnh.

Câu 22: Theo Menđen, sự phân li độc lập của các tính trạng khác nhau là do

A. sự phân li độc lập của các cặp nhân tố di truyền trong quá trình hình thành giao tử.

B. sự phân li độc lập của của các cặp NST trong quá trình giảm phân.

C. sự phân li của các cặp NST trong quá trình giảm phân và tổ hợp trong quá trình thụ tinh.

D. sự phân li độc lập của các cặp gen trong quá trình hình thành giao tử.

Câu 23: Liên kết gen có đặc điểm nào sau đây?

A. Tạo ra nhiều loại tổ hợp kiểu hình khác bố mẹ.

B. Tăng khả năng tái tổ hợp gen giữa các NST.

C. Dùng để đo khoảng cách tương đối giữa các gen.

D. Làm hạn chế biến dị tổ hợp.

Câu 24: Ở một quần thể ngẫu phối, xét 1 tính trạng do 1 gen có 6 alen quy định. Biết các alen trội lặn hoàn toàn. Theo lí thuyết, số loại kiểu hình tối đa trong quần thể là

A. 6.

B. 21.

C. 15.

D. 29.

Câu 25: Một tế bào sinh dục đực (2n+1) có kiểu gen \(A_1A_2A_3\) giảm phân tạo ra tối đa bao nhiêu loại giao tử?

A. 2.

B. 3.

C. 4.

D. 6.

Câu 26: Liên kết giữa các nuclêôtit trên 1 mạch đơn ADN là loại liên kết

A. hiđrô.

B. cộng hóa trị.

C. kim loại.

D. ion.

Câu 27: Khi nói về đột biến đảo đoạn nhiễm sắc thể, phát biểu nào sau đây sai?

A. Sự sắp xếp lại các gen do đảo đoạn góp phần tạo ra nguồn nguyên liệu cho quá trình tiến hoá.

B. Đảo đoạn nhiễm sắc thể làm thay đổi trình tự phân bố các gen trên nhiễm sắc thể, vì vậy hoạt động của gen có thể bị thay đổi.

C. Một số thể đột biến mang nhiễm sắc thể bị đảo đoạn có thể làm giảm khả năng sinh sản.

D. Đoạn nhiễm sắc thể bị đảo luôn nằm ở đầu mút hay giữa nhiễm sắc thể và không mang tâm động.

Câu 28: Trên 1 phân tử mARN bình thường được phiên mã từ opêron Lac ở vi khuẩn E. coli

A. có tối thiểu 1 bộ ba kết thúc.

B. không có bộ ba kết thúc.

C. có tối đa 1 bộ ba kết thúc.

D. có thể có hoặc không có bộ ba kết thúc.

Câu 29: Ở 1 loài thực vật, cho một cá thể có kiểu gen \(\frac{AB}{ab}  \frac{DE}{dE}\) tự thụ phấn. Biết hoán vị gen xảy ra ở cả quá trình giảm phân tạo giao tử đực và giao tử cái. Tính theo lý thuyết, số loại kiểu gen đồng hợp tối đa có thể tạo ra ở thế hệ con là

A. 8.

B. 16.

C. 4.

D. 12.

Câu 30: Ở ruồi giấm (2n=8), xét một tế bào sinh dục sơ khai thực hiện nguyên phân bình thường 4 đợt liên tiếp. Ở kỳ giữa của lần nguyên phân thứ 4, tổng số NST kép có trong tất cả các tế bào con là

A. 64.

B. 128.

C. 256.

D. 32.

Câu 31: Ở người, bệnh mù màu đỏ lục do gen lặn nằm trên X ở vùng không tương đồng trên Y quy định, gen trội quy định kiểu hình bình thường. Một cặp vợ chồng có kiểu hình bình thường. Người vợ có bố mẹ bình thường và em trai mắc bệnh mù màu. Cặp vợ chồng này đã sinh được đứa con trai đầu lòng, xác suất để đứa trẻ này có kiểu hình bình thường là

A. \(\frac{1}{2}\)

B. \(\frac{1}{4}\)

C. \(\frac{1}{8}\)

D. \(\frac{1}{4}\)

Câu 32: Ở gà, giới đực mang cặp nhiễm sắc thể giới tính XX, giới cái mang cặp nhiễm sắc thể giới tính XY. Cho phép lai: Pt/c gà lông dài, màu đen x gà lông ngắn, màu trắng thu được F1 toàn gà lông dài, màu đen. Cho gà trống F1 giao phối với gà mái chưa biết kiểu gen thu được F2 gồm:
  • Gà mái: 40% lông dài, màu đen: 40% lông ngắn, màu trắng: 10% lông dài, màu trắng: 10% lông ngắn, màu đen.
  • Gà trống: 100% lông dài, màu đen.
Biết một gen quy định một tính trạng trội lặn hoàn toàn, không có đột biến xảy ra. Tính theo lý thuyết, tần số hoán vị gen của gà  F1 là

A. 5%.

B. 25%.

C. 10%.

D. 20%.

Câu 33: Ở một loài thực vật, alen A quy định quả vàng, alen a quy định quả tím, alen B quy định quả tròn, alen b quy định quả dài. Gen quy định màu sắc quả và hình dạng quả nằm trên 2 cặp NST tương đồng khác nhau. Đem lai phân tích một cơ thể dị hợp tử về 2 cặp gen. Biết các gen trội lặn hoàn toàn, quá trình giảm phân và thụ tinh diễn ra bình thường. Theo lý thuyết, số cá thể mang 2 tính trạng trội ở Fa chiếm tỉ lệ là

A. 0,125.

B. 0,5.

C. 0,25.

D. 0,75.

Câu 34: Gen B có 390 guanin và có tổng số liên kết hiđrô là 1670, gen B bị đột biến thay thế một cặp nuclêôtit này bằng một cặp nuclêôtit khác thành gen b. Gen b nhiều hơn gen B một liên kết hiđrô. Số nuclêôtit mỗi loại của gen b là:

A. A = T = 610; G = X = 390.

B. A = T = 249; G = X = 391.

C. A = T = 251; G = X = 389.

D. A = T = 250; G = X = 390.

Câu 35: Ở một loài thực vật, cho phép lai P: \(AaBbX^{DE}X^{de} \times AabbX^{De}Y\). Biết một gen quy định một tính trạng, các gen trội lặn hoàn toàn, quá trình giảm phân và thụ tinh diễn ra bình thường, tần số hoán vị gen giữa D và d bằng 0,12. Theo lý thuyết, số cá thể mang 2 tính trạng trội ở đời con là

A. 0,31756.

B. 0,29625.

C. 0,25.

D. 0,28.

Câu 36: Ở một quần thể, gen I có 2 alen, gen II có 3 alen. Gen I, II cùng nằm trên 1 cặp NST thường. Theo lý thuyết, tỉ lệ loại kiểu gen có ít nhất 1 cặp gen dị hợp trong quần thể này là

A. 60.

B. 45.

C. 15.

D. 21.

Câu 37: Giả sử một quần thể thực vật có thành phần kiểu gen ở thế hệ xuất phát (P) là : 0,25AA : 0,50Aa : 0,25aa. Nếu cho tự thụ phấn nghiêm ngặt, tính theo lý thuyết thì ở thế hệ F1 thành phần kiểu gen của quần thể  là

A. 0,375AA : 0,375Aa : 0,250aa.

B. 0,125AA : 0,750Aa : 0,125aa.

C. 0,25AA : 0,50Aa : 0,25aa.

D. 0,375AA : 0,250Aa : 0,375aa.

Câu 38: Ở một loài thực vật, tính trạng màu hoa do hai gen không alen chi phối (A,a; B,b). Trong đó, kiểu gen (A-B-) quy định hoa màu đỏ, kiểu gen (A-bb) quy định hoa màu vàng, kiểu gen (aaB-) quy định hoa màu tím, kiểu gen đồng hợp lặn quy định hoa màu trắng. Cho các cây hoa đỏ dị hợp 2 cặp gen giao phấn ngẫu nhiên được F1. Cho các cây hoa vàng ở F1 giao phấn với các cây hoa tím ở F1. Theo lí thuyết, tỉ lệ cây hoa đỏ ở F2 là

A. \(\frac{1}{4}\)

B. \(\frac{1}{8}\)

C.\(\frac{1}{9}\)

D. \(\frac{4}{9}\)

Câu 39: Ở người, bệnh bạch tạng do gen lặn nằm trên NST thường, gen trội quy định kiểu hình da bình thường. Một cặp vợ chồng có kiểu hình bình thường. Trong gia đình người vợ có bố mẹ bình thường và em trai bị bệnh bạch tạng. Trong gia đình người chồng có mẹ và em gái bị bệnh bạch tạng. Theo lý thuyết, xác suất cặp vợ chồng này sinh được 1 đứa con trai mắc bệnh bạch tạng là

A. \(\frac{2}{3}\)

B. \(\frac{1}{12}\)

C.\(\frac{1}{6}\)

D. \(\frac{1}{8}\)

Câu 40: Ở một loài thực vật, cho phép lai P: \(\frac{AB}{ab} \times \frac{Ab}{aB}\) . Biết quá trình giảm phân và thụ tinh bình thường, trao đổi chéo xảy ra ở 2 giới với tần số f = 0,4. Theo lý thuyết, tỉ lệ cá thể mang 2 alen trội ở đời con là

A. 0.56.

B. 0.06.

C. 0.36.

D. 0.32.

----------- HẾT ----------

Nhận xét

Đăng nhận xét

Cảm ơn bạn đã phản hồi, chúc quý độc giả sức khỏe và thành đạt!

Bài đăng phổ biến từ blog này

Tính số loại và tỉ lệ kiểu gen, kiểu hình ở đời con

Vận dụng toán xác suất để giải nhanh các bài tập sinh học phần quy luật phân li độc lập như: xác định số loại kiểu gen, kiểu hình ở đời con hay tỉ lệ kiểu gen, kiểu hình ở đời con trong các phép lai khi biết kiểu gen của bố mẹ mà không cần viết sơ đồ lai. Theo quy luật phân li độc lập ta hiểu rằng: một phép lai có n cặp tính trạng, thực chất là n phép lai một cặp tính trạng. Như vậy khi đề bài cho biết kiểu gen có bố mẹ và tuân theo quy luật phân li độc lập thì ta chỉ cần dung toán xác suất để xác định nhanh số loại cũng như tỉ lệ kiểu gen, kiểu hình ở đời con theo quy tắc sau: Tỉ lệ KG khi xét chung nhiều cặp gen bằng các tỉ lệ KG riêng rẽ của mỗi cặp tính trạng nhân với nhau. Số KH khi xét chung nhiều cặp tính trạng bằng số KH riêng của mỗi cặp tính trạng nhân với nhau. Ví dụ:  Cho biết A - hạt vàng : a- hạt xanh; B- hạt trơn : b - hạt nhăn; D - thân cao : d- thân thấp. Tính trạng trội là trội hoàn toàn. Phép lai P: AabbDd x AaBbdd  sẽ cho số loại và tỉ lệ kiểu g

Tính số nhiễm sắc thể, số crômatit và số tâm động qua các kì của nguyên phân và giảm phân

Loài ong mật có bộ NST lưỡng bội 2n=32. Hợp tử của loài trải qua nguyên phân. Hãy cho biết có bao nhiêu NST, crômatit, tâm động có trong một tế bào qua mỗi kì của quá trình nguyên phân? Để giải bài tập sinh học trên trước hết các bạn cần nhớ một số vấn đề sau: NST nhân đôi ở kì trung gian (pha S) trở thành NST kép, tồn tài trong tế bào đến cuối kì giữa. Vào kì sau, NST kép bị chẻ dọc tại tâm động, tách thành 2 NST đơn, phân li đồng đều về 2 cực tế bào. Crômatit chi tồn tại ở NST kép, mỗi NST kép có 2 crômatit. Mỗi NST dù ở thể đơn hay kép đều mang một tâm động. Vậy có bao nhiêu NST trong tế bào thì sẽ có bấy nhiêu tâm động. Do vậy, gọi 2n là bộ NST lưỡng bội của loài, số NST, số crômatit, số tâm động có trong một tế bào qua mỗi kì quá trình nguyên phân như bảng sau: Kì trung gian Kì đầu Kì giữa Kì sau Kì cuối Số NST đơn 0 0 0 4n 2n Sô NST kép 2n 2n 2n 0 0 Số crômatit 4n 4n 4n 0 0 Số tâm động 2n 2n 2n 4n 2n T

Số loại kiểu gen, số loại kiểu hình và tỉ lệ kiểu hình khi có hoán vị gen

Bài tập về các quy luật di truyền là dạng bài tập tương đối khó nhưng lại có số câu trong đề thi khá nhiều, vì vậy chúng ta cần phải luyện thật nhiều dạng bài tập này để biết cách giải và tìm cho mình cách giải nhanh nhất phù hợp với hình thức thi trắc nghiệm. Ở bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn giải một bài tập về cách tính số loại kiểu gen, số loại kiểu hình và tỉ lệ một loại kiểu hình nào đó một cách nhanh chóng trong trường hợp phép lai hai cặp tính trạng có xảy ra hoán vị gen . Ví dụ: Cho biết mỗi gen quy định một tính trạng và tính trạng trội là trội hoàn toàn. Xét phép lai $\frac{AB}{ab}\times \frac{Ab}{aB}$, biết tần số hoán vị gen giữa hai gen A và B là 40% và diễn biến trong giảm phân tạo giao tử là như nhau ở hai giới. Tính số loại kiểu gen, số loại kiểu hình và tỉ lệ kiểu hình ở đời con? Hướng dẫn giải: Số kiểu gen ở đời con Bài này chúng ta có thể viết sơ đồ lai rồi ngồi điếm số kiểu gen trong trường hợp 2 gen cùng nằm trên một NST và có xảy ra hoán vị gen. Tu

Cách tính số loại giao tử tối đa khi có hoán vị gen - Trích câu 116 mã 218 đề thi THPT Quốc Gia 2019

Câu 116 trong đề thi THPT Quốc Gia môn SINH HỌC 2019 hỏi về cách tính số loại giao tử tối đa trong trường hợp các cặp NST có xảy ra hoán vị không đồng thời. Cụ thể như sau: Cơ thể thực vật có bộ NST 2n=18, trên mỗi cặp NST xét 2 cặp gen dị hợp. Giả sử quá trình giảm phân ở cơ thể này đã xảy ra hoán vị ở tất cả các cặp NST nhưng mỗi tế bào chỉ xảy ra hoán vị gen nhiều nhất ở 1 cặp NST tại các cặp gen đang xét. Theo lí thuyết, số loại giao tử tối đa về các gen đang xét được tạo ra là A. 2048. B. 5120. C. 9216. D. 4608. Hướng dẫn phân tích và giải Số loại giao tử tối đa cần tìm = ${{2}^{n}}\times C_{n}^{1}x{{2}^{n}}$ (n là số cặp NST) = ${{2}^{9}}\times C_{9}^{1}x{{2}^{9}}$ = 2120 loại giao tử. Đấy là cách giải khi bạn làm bài, tuy nhiên bạn cần hiểu bản chất của bài toán này qua bài phân tích sau: Số loại giao tử tối đa = số giao tử bình thường (tối đa) + số giao tử hoán vị (tối đa). + Số giao tử bình thườngg (tối đa) = $2^9$= 512 loại giao tử. + Số giao tử hoán vị (

Cách viết giao tử cho thể tứ bội (4n) có kiểu gen AAaa

Sinh vật bình thường có bộ NST 2n, khi giảm phân sẽ cho giao tử bình thường n. Tuy nhiên trong thể đột biến như thể ba nhiễm, thể tứ bội thì giảm phân cho ra những loại giao tử như thế nào. Ở bài này sẽ hướng dẫn các em cách viết và các định tỉ lệ các loại giao tử được tạo ra trong quá trình giảm phân của thể tứ bội (4n). Ví dụ:  thể tứ bội có kiểu gen AAaa giảm phân bình thường sẽ tạo ra những loại giao tử nào và tỉ lệ bằng bao nhiêu? Để viết giao tử cho thể tứ bội các em sơ đồ hình chữ nhật như bên dưới. Ở mỗi góc của hình chữ nhật ta viết mỗi alen. Ví dụ ở trên cơ thể có kiểu gen AAaa nên ta viết 2 góc có alen A và 2 góc có alen a. Sau đó ta sẽ nối các cạnh và 2 đường chéo để được số loại và tỉ lệ giao tử như sau: Số giao tử AA = 1 Số giaotử aa = 1 Số giao tử Aa = 4 Vậy cơ thể tứ bội có kiểu gen AAaa giảm phân sẽ cho ra 3 loại giao tử lưỡng bội là AA, aa và Aa với tỉ lệ: 1/6AA : 4/6Aa : 1/6aa. Tất nhiên là ta chỉ xét một gen nào đó trong thể tứ bội và dạng này đề cũ

Phương pháp giải bài tập sinh học: Tìm xác suất xuất hiện số alen trội, lặn ở đời con

Tìm xác suất xuất hiện số alen trội, lặn ở thế hệ con trong phép lai thuộc quy luật di truyền phân li độc lập là dạng bài tập sinh học khó . Nếu chúng ta dùng phương pháp chia riêng từng cặp gen để tính sau đó gộp lại thì  tốn khá nhiều thời gian mà dễ nhầm lẫn. Vì vậy hôm tôi cố gắng tìm công thức chung áp dụng cho mọi trường hợp của đề bài một cách nhanh chóng.  Ở dưới tôi đã đưa ra công thức chung (sẽ chứng minh công thức trong một chuyên đề khác để các bạn cần tìm hiểu chuyên sâu) có kèm theo 2 ví dụ điển hình. Sau khi hiểu công thức các bạn vận dụng để làm 5 bài tập vận dụng có đáp án kèm theo. Các bạn cần trao đổi thêm vui lòng phản hồi (comment) ở cuối bài viết. Toán xác suất trong di truyền học phân tử A. Phương pháp chung: Ở phép lai mà tổng số cặp gen dị hợp của bố và mẹ là n , thì ở đời con loại cá thể có k  alen trội chiếm tỉ lệ $\frac{C_{n}^{k-m}}{2^n}$. Trong đó m là số cặp gen đồng hợp trội ở cả bố và mẹ. Ví dụ 1: Ở phép lai AaBbdd x AabbDd, loại cá th

Cách tính số kiểu gen tối đa của các gen cùng nằm trong nhóm liên kết trên NST thường

Một quần thể ngẫu phối xét 3 gen, gen 1 có 2 alen, gen 2 có 3 alen, gen 3 có 4 alen. Ba gen trên nằm trên nằm trên 1 cặp NST thường tương đồng (3 gen cùng nhóm liên kết). Hãy tính: a. Tổng số kiểu gen có thể có trong quần thể về 3 gen trên? b. Số kiểu gen đồng hợp và số kiểu gen dị hợp tử? c. Số kiểu giao phối trong quần thể về 3 gen trên? Thầy giúp em bài này với. ---Tuấn Anh---   Cách tính số kiểu gen tối đa trong trường hợp một gen nằm trên NST thường . Để giải bài này mình đưa ra công thức tính để các bạn có thể làm những bài tập sinh về cách tính số kiểu gen tối đa, kiểu gen đồng hợp, dị hợp và số kiểu giao phối trong quần thể của các gen cùng nằm trên một cặp NST thường (các gen cùng nhóm liên kết của NST thường). (còn công thức mình sẽ chứng minh sau nhé) Giả sử xét n gen nằm trên cùng một cặp NST thường, các gen có số alen lần lượt là $a_{1},a_{2},a_{3},...,a_{n}$ .   Ta có: Số loại tổ hợp gen trên một NST có t

Tìm số dòng thuần tối đa được tạo ra ở đời con

Trong đề minh họa môn sinh  cho kỳ thi THPT Quốc gia 2017 và trong đề thi những năm vừa rồi của Bộ GD và ĐT có ra dạng bài tập sinh học  yêu câu học sinh tính số dòng thuần tối đa được tạo ra ở đời con của một phép lai nào đó. Để nắm vững phương pháp giải bài tập dạng này, HQB sẽ đưa ra một số ví dụ kèm theo phân tích và hướng dẫn giải chi tiết về dạng bài tập này qua các ví dụ sau: Ví dụ 1: Một cơ thể có kiểu gen Aa tự thụ phấn. Theo lí thuyết, số dòng thuần chủng tối đa có thể được tạo ra là A. 4. B. 3. C. 1. D. 2. Hướng dẫn Với bài này, chúng ta có tính đơn giản bằng cách liệt kê các kiểu gen được tạo thành ở đời con của một có thể có kiểu gen Aa như sau: AA, Aa và aa. Trong 3 kiểu gen đó thì: + Kiể gen Aa: là dị hợp (không thuần chủng) + AA và aa: là thuần chủng → có 2 dòng thuần Ví dụ 2:  Một cơ thể có kiểu gen AaBb tự thụ phấn. Theo lí thuyết, số dòng thuần chủng tối đa có thể được tạo ra là A. 8.

Bài tập di truyền quần thể ngẫu phối khi có tác động của chọn lọc tự nhiên

Giả sử thế hệ xuất phát của một quần thể ngẫu phối có tần số alen A là p ; tần số alen a là q và chọn lọc tự nhiên loại bỏ hoàn toàn kiểu hình động hợp lặn (kiểu gen aa bị chết ở giai đoạn phôi) thì tần số alen và thành phần kiểu gen qua các thế hệ ngẫu phối như sau: Bài tập trắc nghiệm về quần thể ngẫu phối Quá trình ngẫu phối thì $F_1$ sẽ có thành phần kiểu gen là $p^2$ AA : 2pq Aa : $q^2$ aa . Do aa bị chết ở giai đoạn phôi nên tỉ lệ kiểu gen ở $F_1$ là: $p^2$ AA : 2pq Aa , suy ra tần số alen ở $F_1$ là: Tần số alen a = $\frac{pq}{p^2+2pq}=\frac{q}{1+q}$ n số alen A = $1-\frac{q}{1+q}=\frac{1}{1+q}$ Thành phần kiểu gen ở thế hệ F2 là: ${{\left( \frac{1}{1+q} \right)}^{2}}$AA : $2\frac{1}{1+q}\frac{q}{1+q}$Aa : ${{\left( \frac{q}{1+q} \right)}^{2}}$aa Vì aa bị chết ở giai đoạn phối nên thành phân kiểu gen của $F_2$ là: $\frac{1}{1+2q}$AA : $\frac{2q}{1+2q}$Aa, suy ra tần số alen ở $F_2$ là: Tần số alen a = $\frac{q}{1+2q}$ Tần số alen A = $\frac{1+q}{1+2q}$ Qu

Tính tổng số nuclêôtit trong ADN hay Gen

ADN là một đại phân tử sinh học được cấu trúc theo nguyên tắc đa phân các đơn phân là nucleotit. Trong tự nhiên thì phân tử ADN có nhiều dạng cấu trúc nhưng dạng phổ biến nhất là cấu trúc ADN theo dạng B ; Trong chương trình sinh học phổ thông thi chúng ta cũng chủ yếu bàn đến cấu trúc dạng B của ADN mà thôi. Nếu bạn chưa biết cấu trúc ADN dạng B như thế nào thì hãy xem trước bài viết cấu trúc dạng B của phân tử ADN ; Còn ở đây chúng ta chủ yếu bàn đến cách vận dụng lý thuyết về ADN vào giải những bài tập cụ thể liên quan đến cấu trúc ADN dạng B. Trước hết chúng ta bắt đầu với dạng bài tập đơn gian nhất trong series bài vết giải bài tập ADN cơ bản , và đây là bài đầu tiên sẽ hướng dẫn cách tính số nuclêôtit trong phân tử ADN (hay gen) khi biết một trong các đại lượng như: chiều dài ADN, khối lượng ADN, số liên kết hóa trị, số vòng xoắn. Sau đây chúng ta sẽ xem ví dụ về tính số nuclêôtit của ADN (có thể là phân tử ADN hoàn chỉnh hay chỉ là một đoạn ADN) cho từng trường hợp cụ thể: